Harivamsha MahA PurANam - bhaviShya Parva
    atha prathamo.adhyAyaH
    pANDavavaMshapratiShThAkIrtanam
    harivamsha in the mahAbharata - viShNuparva
    Chapter 3-1 - pANDava lineage established through janamejaya
nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||
Offering veneration to the almighty nArAyaNa and to nara and to nara-uttama, also thus to the goddess sarasvati who edifies about them, let us enounce jaya, the mahAbhArata.
shaunaka uvAcha
janamejayasya ke putrAH paThyante lomaharShane |
kasminpratiShThito vaMshaH pANDavAnAM mahAtmanAm ||3-1-1
shaunaka said:
O the son of lomaharShaNa! Who are the sons of janamejaya? In whom was established the race of the great souls, the sons of king pANDu?
etadichChAmyahaM shrotuM paraM kautUhalaM hi me |
tvattaH kathayataH sarvaM vedmyahaM tat parisphuTam ||3-1-2
I wish to hear about this. I have great curiosity about this. Let me know everything clearly, as told by you.
sautiruvAcha
parIkShitasya kAshyAyAM dvau putrau sambabhUvatuH |
chandrApIDashcha nR^ipatiH sUryApIDashcha mokShavit ||3-1-3
sauti said:
janamejaya, the son of parikShit, had two sons by the princess of kAshi, the king chandrApIDa and suryApIDa, the expert of (penance and) liberation.
chandrApIDasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
janamejaya ityevaM kShAtraM bhuvi parishrutam ||3-1-4
chandrApIDa had one hundred sons, who were the best among archers, famous as the sons of janamejaya, on the face of earth.
teShAM shreShThastu rAjA.a.asItpure vAraNasAhvaye |
satyakarNo mahAbAhuryajvA vipuladakShiNaH ||3-1-5
Among them, the eldest, satyakarNa, the one with great arms, the one who did many sacrifices and offered many tributes, became the king of the city of elephants (vAraNa - hastinapura).
satyakarNasya dAyAdaH shvetakarNaH pratApavAn |
aputraH sa tu dharmAtmA pravivesha tapovanam ||3-1-6
The son of king satyakarNa, the splendorous shvetakarNa, the one with a soul of dharma, being childless, entered the forest of penance.
tasmAdvanagatAdgarbhaM yAdavI pratyapadyata |
suchArorduhitA subhrUrmAninI bhrAtR^imAlinI ||3-1-7
yAdavI, daughter of suchAru, with beautiful eyebrows, the beautiful one, who had gone to the forest, became pregnant from him.
sa tu janmani garbhasya shvetakarNaH prajeshvaraH |
anvagachChadgataM pUrvairmahAprasthAnamachyutam ||3-1-8
As soon as the lady conceived, shvetakarNa, the lord of people, followed the great path of his ancestors, which does not have any decline.
sA dR^iShTvA saMprayAtaM taM mAninI pR^iShThato.anviyAt |
pathi sA suShuve subhrUrvane rAjIvalochanam ||3-1-9
Seeing shvetakarNa going (to the forest), the beautiful woman followed him. On the way the woman with beautiful eyebrows, delivered a son whose eyes were as beautiful as the lotus flower, in the forest.
kumAraM taM parityajya bhartAraM chAnvagachChata |
pativratA mahAbhAgA draupadIva purA patIn ||3-1-10
Abandoning the child, the best among the women faithful to their husbands, followed her husband (to the forest), like draupadi followed her husbands (to the forest, leaving her children) long ago.
sa tu rAjakumAro.asau giriku~nje ruroda ha |
ChAyArthaM tasya meghAstu prAdurAsansamantataH ||3-1-11
That son of the king cried in the shrub of the mountain. The clouds assembled around in the sky for creating shadow for him.
shraviShThAyAshcha putrau dvau pippalAdashcha kaushikaH |
dR^iShTvA kR^ipAnvitau gR^ihya taM prakShAlayatAM jalaiH |
kaushika and pippalAda, the two sons of shraviShTha, saw the child, took him up with kindness and bathed him with water.
nighR^iShTau tasya tau pArshvau shilAyAM rudhiraplutau ||3-1-12
ajashyAmau tu pArshvau tAvubhAvapi samAhitau |
While bathing the boy in water, his sides rubbed against rocks and he started bleeding. Afterwards both the sides became dark like the sides of a sheep.
tathaiva tu samArUDhau ajapArshvastato.abhavat ||3-1-13
Since the wound healed in this way (leaving a dark patch), the boy came to be known as ajapArshva.
tato.ajapArshva iti tau chakrAte tasya nAma ha |
Afterwards, he was given the name ajapArshva.
sa tu vemakashAlAyAM dvijAbhyAmabhivardhitaH ||3-1-14
The twice-borns (Brahmins) brought him up in the hermitage of vemaka.
vemakasya tu bhAryA tamudvahatputrakAraNAt |
vemakyAH sa tu putro.abhUdbrAhmaNau sachivau cha tau ||3-1-15
The wife of vemaka accepted them as her sons. The boy as well as his helpers, the two Brahmins, came to be known as the sons of vemaki.
teShAM putrAshcha pautrAshcha yugapattulyajIvinaH |
sa eSha pauravo vaMshaH pANDavAnAM pratiShThitaH ||3-1-16
They had sons and grandsons who were contemporaries. Thus the race of puru of the pANDavas was established.
shloko.api chAtra gIto.ayaM nAhuSheNa yayAtinA |
jarAsa~NkramaNe pUrvaM bhR^ishaM prItena dhImatA ||3-1-17
Long ago, while transferring his old age (to his son puru), yayAti, the son of nahuSha, the one with intellect, recited this shloka with pleasure:
achandrArkagrahA bhUmirbhavedapi na saMshayaH |
apauravA na tu mahI bhaviShyati kadAchana ||3-1-18
The earth may be without (the light of) the moon, the sun and the planets. There is no doubt. But the earth will never be without the descendents of puru.
(Note 1)
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi pANDavavaMshapratiShThAkIrtane prathamo.adhyAyaH
Thus this is the first chapter of bhaviShyaparva , harivaMsha , khila of mahAbhArata , Pandava lineage established through Janamejaya
Translator's Note: We have taken the Gita Press text "achandrArkagrahA" instead of the Chitrashala text "AchandrArkagrahA". BORI also has "achandrArkagrahA".

    nIlakaNTha commentary

shrIgaNeshAya namaH
  • 3-1-1 janamejayasyeti ||
  • 3-1-8 anvagachChat garbhiNyevetyarthaH ||
  • 3-1-12 nivR^iShTau kR^itachihnau ||
  • 3-1-13 ajaH ChAgaH tadvad shyAmau samArUDau tathaiva kR^iShNarUpavantau vedavR^ddhim prAptau ||
  • 3-1-14 vemako nAma svargasthaH kaschidR^iShiH tasya shAlAyAM gR^ihe kaushikapippalAdAbhyAm ||
  • 3-1-16 teShAM ajapArshvapippalAdakaushikAnAm ||
  • 3-1-17 atra purusheShaviShaye ||
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi tIkAyAM prathamo.adhyAyaH ||
##Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 15, 2008 ##
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
October 23, 2011