##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-1 Pandava lineage established through Janamejaya
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 15, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. If you find any errors compared to Chitrashala Press edition send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com ##

    atha prathamo.adhyAyaH
    pANDavavaMshapratiShThAkIrtanam
nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam |
devIM sarasvatIM chaiva tato jayamudIrayet ||
shaunaka uvAcha
janamejayasya ke putrAH paThyante lomaharShane |
kasminpratiShThito vaMshaH pANDavAnAM mahAtmanAm ||3-1-1
etadichChAmyahaM shrotuM paraM kautUhalaM hi me |
tvattaH kathayataH sarvaM vedmyahaM tat parisphuTam ||3-1-2
sautiruvAcha
parIkShitasya kAshyAyAM dvau putrau sambabhUvatuH |
chandrApIDashcha nR^ipatiH sUryApIDashcha mokShavit ||3-1-3
chandrApIDasya putrANAM shatamuttamadhanvinAm |
janamejaya ityevaM kShAtraM bhuvi parishrutam ||3-1-4
teShAM shreShThastu rAjA.a.asItpure vAraNasAhvaye |
satyakarNo mahAbAhuryajvA vipuladakShiNaH ||3-1-5
satyakarNasya dAyAdaH shvetakarNaH pratApavAn |
aputraH sa tu dharmAtmA pravivesha tapovanam ||3-1-6
tasmAdvanagatAdgarbhaM yAdavI pratyapadyata |
suchArorduhitA subhrUrmAninI bhrAtR^imAlinI ||3-1-7
sa tu janmani garbhasya shvetakarNaH prajeshvaraH |
anvagachChadgataM pUrvairmahAprasthAnamachyutam ||3-1-8
sA dR^iShTvA saMprayAtaM taM mAninI pR^iShThato.anviyAt |
pathi sA suShuve subhrUrvane rAjIvalochanam ||3-1-9
kumAraM taM parityajya bhartAraM chAnvagachChata |
pativratA mahAbhAgA draupadIva purA patIn ||3-1-10
sa tu rAjakumAro.asau giriku~nje ruroda ha |
ChAyArthaM tasya meghAstu prAdurAsansamantataH ||3-1-11
shraviShThAyAshcha putrau dvau pippalAdashcha kaushikaH |
dR^iShTvA kR^ipAnvitau gR^ihya taM prakShAlayatAM jalaiH |
nighR^iShTau tasya tau pArshvau shilAyAM rudhiraplutau ||3-1-12
ajashyAmau tu pArshvau tAvubhAvapi samAhitau |
tathaiva tu samArUDhau ajapArshvastato.abhavat ||3-1-13
tato.ajapArshva iti tau chakrAte tasya nAma ha |
sa tu vemakashAlAyAM dvijAbhyAmabhivardhitaH ||3-1-14
vemakasya tu bhAryA tamudvahatputrakAraNAt |
vemakyAH sa tu putro.abhUdbrAhmaNau sachivau cha tau ||3-1-15
teShAM putrAshcha pautrAshcha yugapattulyajIvinaH |
sa eSha pauravo vaMshaH pANDavAnAM pratiShThitaH ||3-1-16
shloko.api chAtra gIto.ayaM nAhuSheNa yayAtinA |
jarAsa~NkramaNe pUrvaM bhR^ishaM prItena dhImatA ||3-1-17
AchandrArkagrahA bhUmirbhavedapi na saMshayaH |
apauravA na tu mahI bhaviShyati kadAchana ||3-1-18
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
pANDavavaMshapratiShThAkIrtane prathamo.adhyAyaH