##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-2 Vyasa advises against starting ashvamedha
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 16, 2008
Further proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com ##

    atha dvitIyo.adhyAyaH
    vyAsaM prati rAjasUyaviShaye janamejayaprashnaH
shaunaka uvAcha
ukto.ayaM harivaMshaste parvANi nikhilAni cha |
yathA puroktAni tathA vyAsashiShyeNa dhImatA ||3-2-1
tatkathyamAnamamitamitihAsasamanvitam |
prINAtyasmAnamR^itavatsarvapApavinAshanam ||3-2-2
sukhashrAvyatayA dhIra manohlAdayatIva naH |
janamejayastu nR^ipatiH shrutvA chAkhyAnamuttamam |
saute kimakarotpashchAtsarpasatrAdanantaram ||3-2-3
sautiruvAcha
janamejayastu sa nR^ipaH shrutvA chAkhyAnamuttamam |
yadArabhattadAkhyAsye sarpasatrAdanantaram ||3-2-4
tasminsatre samApte.atha rAjA pArIkShitastadA |
yaShTuM sa vAjimedhena saMbhArAnupachakrame ||3-2-5
R^itvikpurohitAchAryAnAhUyedamuvAcha ha |
yakShye.ahaM vAjimedhena hayamutsR^ijyatAMiti ||3-2-6
        tato.asya vij~nAya chikIrShitaM tadA
                kR^iShNo mahAtmA sahasA.a.ajagAma |
        pArIkShitaM draShTumadInasattvam
                dvaipAyanaH sarvaparAvaraj~naH ||3-2-7
pArIkShitastu nR^ipatirdR^iShTvA tamR^iShimAgatam |
arghyapAdyAsanaM dattvA pUjayAmAsa shAstrataH ||3-2-8
tau chopaviShTAvabhitaH sadasyAstasya shaunaka |
kathA bahuvidhAshchitrAshchakrAte vedasaMhitAH ||3-2-9
tataH kathAnte nR^ipatirnodayAmAsa taM munim |
pitAmahaM pANDavAnAmAtmanaH prapitAmaham ||3-2-10
mahAbhAratamAkhyAnaM bahvarthaM shrutivistaram |
nimeShamAtramapi me sukhashrAvyatayA gatam ||3-2-11
vibhUtivistArakaraM sarveShAM vai yashaskaram |
tvayA suvihitaM brahma~nsha~Nkhe kShIramivAhitam ||3-2-12
amR^itena tu tR^iptiH syAdyathA svargasukhena cha |
tathA tR^iptiM na gachChAmi shrutvemAM bhAratIM kathAm ||3-2-13
anumAnya tu sarvaj~naM pR^ichChAmi bhagavannaham |
hetuH kurUNAM nAshasya rAjasUyo mato mama ||3-2-14
duHsahAnAM yathA dhvaMso rAjanyAnAmupaplave |
rAjasUyaM tathA manye yuddhArthamupakalpitam ||3-2-15
rAjasUyastu somena shrUyate pUrvamAhR^itaH |
tasyAnte sumahadyuddhamabhavattArakAmayam ||3-2-16
AhR^ito varuNenAtha tasyAnte sumahAkratoH |
devAsuraM mahAyuddhaM sarvabhUtakShayAvaham ||13-2-17
harishchandrashcha rAjarShiH kratumenamupAharat |
tatrApyADIbakaM nAma yuddhaM kShatriyanAshanam ||3-2-18
tato.anantaramArgeNa pANDavenAtidustaraH |
mahAbhArata ArambaH saMbhR^ito.agniriva kratuH ||3-2-19
tadasya mUlaM yuddhasya lokakShayakarasya tu |
rAjasUyo mahAyaj~naH kimarthaM na nivAritaH ||3-2-20
rAjasUyo hyasaMhAryo yaj~nA~Ngaishcha duratyayaiH |
mithyA praNIte yaj~nA~Nge prajAnAM sa~NkShayo dhruvaH ||3-2-21
bhavAnapi cha sarveShAM pUrveShAM naH pitAmahaH |
atItAnAgataj~nashcha nAthashchAdikarashcha naH ||3-2-22
te kathaM bhavatA netrA buddhimantashchyutA nayAt |
anAthA hyaparAdhyante kunetArashcha mAnavAH ||3-2-23
vyAsa uvAcha
kAlena viparItAste tava pUrvapitAmahaH |
na mAM bhaviShyaM pR^ichChanti na chApR^iShTo bravImyahaM ||3-2-24
sAmarthyaM cha na pashyAmi bhaviShyasya nivartane |
parihartuM na shakyA hi kAlena vihitA gatiH ||3-2-25
tvayA tvidamahaM pR^iShTo vakShyAmyAgantu bhAvi yat |
atashcha balavAnkAlaH shrutvApi na kariShyasi ||3-2-26
na saMrambhAnna chArambhAnna vai sthAsyasi pauruShe |
lekhA hi kAlalikhitAH sarvathA duratikramaH ||3-2-27
ashvamedhaH kratuH shreShThaH kShatriyANAM parishrutaH |
tena bhAvena te yaj~naM vAsavo dharShayiShyati ||3-2-28
yadi tachChakyate rAjanparihartuM katha~nchana |
daivaM puruShakAreNa mA yajethAshcha taM kratum ||3-2-29
na chAparAdhaH shakrasya nopAdhyAyagaNasya te |
tava vA yajamAnasya kAlo.atra duratikramaH ||3-2-30
tasya saMsthAkR^itamidaM kAlasya parameShThinaH |
yathA dR^iShTaM prajAsargaM gamiShyati yugakShaye ||3-2-31
tathA yaj~naphalAnAM cha vikretAro dvijAtayaH |
tatpraNeyaM nibodhasva trailokyaM sacharAcharam ||3-2-32
janamejaya uvAcha
nivR^ittAvashvamedhasya kiM nimittaM bhaviShyati |
shrutvA parihariShyAmi bhagavanyadi manyase ||3-2-33
vyAsa uvAcha
nimittaM bhavitA tatra brahmakopakR^itaM prabho |
yatethAH parihartuM tvamityetadbhadramastu te ||3-2-34
tvayA vR^ittaM kratuM chaiva vAjimedhaM paraMtapa |
kShatriyAnAhariShyanti yAvadbhUmirdhariShyati ||3-2-35
janamejaya uvAcha
nivR^ittAvashvamadhasya brahmashApAgnitejasA |
ahaM nimittamiti me bhayaM tIvraM tu jAyate ||3-2-36
kathaM hyakIrtyA yujyeta sukR^itI madvidho janaH |
lokAnutsahate gantuM khaM sapAsha iva dvijaH ||3-2-37
yathA hyanAgatamidaM dR^iShTamatra praNAshanam |
yadyasti punarAvR^ittiryaj~nasyAshvAsayasva mAm ||3-2-38
vyAsa uvAcha
upAttayaj~no deveShu brAhmaNeShUpapatsyate |
tejasA vyAhR^itaM tejastejasyevAvatiShThate ||3-2-39
audbhijjo bhavitA kashchitsenAnIH kAshyapo dvijaH |
ashvamedhaM kaliyuge punaH pratyAhariShyati ||3-2-40
tadyuge tatkulInashcha rAjasUyamapi kratum |
AhariShyati rAjendra shvetagrahamivAntakaH ||3-2-41
yathA balaM manuShyANAM kartR^INAM dAsyate phalam |
yugAntadvAramR^iShibhiH saMvR^itaM vicharishyati ||3-2-42
tadAprabhR^iti hAsyanti nR^iNAM prANAH purAkR^itIH |
na nivartiShyate loke vR^ittAntAvartaneShviha ||3-2-43
tadA sUkShmo mahodarko dustaro dAnamUlavAn |
chAturAshramyashithilo dharmaH pravichaliShyati ||3-2-44
tadA hyalpena tapasA siddhiM prApsyanti mAnavAH |
dhanyA dharmaM chariShyanti yugAnte janamejaya ||3-2-45
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
janamejayaprashne dvitIyo.adhyAyaH