##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-3 Vyasa predicts life in the coming kaliyuga
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr August 18, 2008
Further proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com

    atha tR^itIyo.adhyAyaH
    vyAsoktaM kaliyugabhaviShyam
janamejaya uvAcha
AsannaM viprakR^iShTaM vA yadi kAlaM na vidmahe |
tasmAddvAparasaMviddhaM yugAntaM spR^ihayAmyaham ||3-3-1
prAptA vayaM tu tatkAlamanayA dharmatR^iShNayA |
AdadyAtparamaM dharmaM sukhamalpena karmaNA ||3-3-2
shaunaka uvAcha
trAsamudvegakaraNaM yugAntaM samupasthitam |
pranaShTadharmaM dharmaj~na nimittairvaktumarhasi ||3-3-3
sautiruvAcha
pR^iShTa evaM bhaviShyasya gatiM tattvena chintayan |
yugAnte sarvabhUtAnAM bhagavAnabravIttadA ||3-3-4
vyAsa uvAcha
arakShitAro hartAro balibhAgasya pArthivAH |
yugAnte prabhaviShyanti svarakShaNaparAyaNAH ||3-3-5
akShatriyAshcha rAjAno viprAH shUdropajIvinaH |
shUdrAshcha brAhmaNAchArA bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-6
kANDe spR^iShTAH shrotriyAshcha niShkriyAni havIMShyatha |
ekapa~NktyAmashiShyanti yugAnte janamejaya ||3-3-7
shilpavanto.anR^itaparA narA madyAmiShapriyAH |
mitrabhAryA bhaviShyanti yugAnte janamejaya ||3-3-8
rAjavR^ittisthitAshchaurA rAjAnashchaurashIlinaH |
bhR^ityAshchAnirdiShTabhujo bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-9
dhanAni shlAghanIyAni satAM vR^ittamapUjitam |
akutsanA cha patite bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-10
pranaShTachetanA martyA muktakeshA vichUlinaH |
UnaShoDashavarShAshcha prajAsyanti narAH sadA ||3-3-11
aTTashUlA janapadAH shivashUlAshchatuShpathAH |
pramadAH keshashUlAshcha bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-12
sarve brahma vadiShyanti sarve vAjasaneyinaH |
shUdrA bhovAdinashchaiva bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-13
tapoyaj~naphalAnAM cha vikretAro dvijAtayaH |
R^itavashcha bhaviShyanti viparItA yugakShaye ||3-3-14
shukladantA~njitAkShAshcha muMDAH kAShAyavAsasaH |
shUdrA dharmaM chariShyanti shAkyabuddhopajIvinaH ||3-3-15
shvApadaprachuratvaM cha gAvAM chaiva parikShayaH |
svAdUnAM vinivR^ittishcha vidyAdantagate yuge ||3-3-16
antyA madhye nivatsyanti madhyAshchAntanivAsinaH |
yathA nimnaM prajAH sarvA gamiShyanti yugakSkaye ||3-3-17
tathA dvihAyanA damyAstathA palvalakarShakAH |
chitravarShI cha parjanyo yuge kShINe bhaviShyati ||3-3-18
sarve chaurakule jAtAshchaurayAnAH parasparam |
svalpenADhyA bhaviShyanti yatki~nchitprApya durgatAH ||3-3-19
na te dharmaM kariShyanti mAnavA nirgate yuge |
UshArkabahulA bhUmiH panthAnastaskarAvR^itAH ||3-3-20
sarve vANijyakAshchaiva bhaviShyanti kalau yuge |
pitR^idattAni deyAni vibhajante sutAstadA |
haraNAya prapatsyante lobhAnR^itavirodhitAH || 3-3-21
saukumArye tathA rUpe ratne chopakShayaM gate |
bhaviShyanti yugAnte cha nAryaH keshairala~NR^itAH ||3-3-22
nirvihArasya bhUtasya gR^ihasthasya bhaviShyati |
yugAnte samanuprApte nAnyA bhAryAsamA gatiH ||3-3-23
kushIlAnAryabhUyiShThaM vR^ithArUpasamanvitam |
puruShAlpaM bahustrIkaM tadyugAntasya lakShaNam ||3-3-24
bahuyAchanako loko na dAsyati parasparam |
avichArya grahIShyanti dAnaM varNAntarAttathA ||3-3-25
rAjachaurAgnidaNDArto janaH kShayamupeShyati |
sasyaniShpattiraphalA taruNA vR^iddhashIlinaH |
IhayAsukhino lokA bhaviShyanti yugakShaye ||3-3-26
varShAsu vAtAH paruShA nIchAH sharkaravarShiNaH |
saMdigdhaH paralokashcha bhaviShyati yugakShaye ||3-3-27
Atmanashcha durAchArA brahmadUShaNatatparAH |
AtmAnaM bahu manyante manyurevAbhyayAddvijAn ||3-3-28
vaishyAchArAshcha rAjanyA dhanadhAnyopajIvinaH |
yugApakramaNe sarve bhaviShyanti dvijAtayaH ||3-3-29
apravR^ittAH prapatsyante samayAH shapathAstathA |
R^iNaM savinayabhraMshaM yuge kShINe bhaviShyati ||3-3-30
bhaviShyatyaphalo harShaH krodhashcha saphalo nR^iNAm |
ajAshchaivoparotsyante payaso.arthe yugakShaye ||3-3-31
ashAstraviduShAM puMsAmevameva svabhAvataH |
apramANaM vadiShyanti nItiM paNDitamAninaH ||3-3-32
shAstroktasyApravaktAro bhaviShyanti yugakShaye |
sarve sarvaM hi jAnanti vR^iddhAnanupasevya vai ||3-3-33
na kashchidakavirnAma yugAnte samupasthite |
na kShatrANi niyokShyanti vikarmasthA dvijAtayaH |
chauraprAyAshcha rAjAno yugAnte paryupasthite ||3-3-34
kuNDAvR^iShA naikR^itikAH surApA brahmavAdinaH |
ashvamedhena yakShyanti yugAnte janamejaya ||3-3-35
ayAjyAnyAjayiShyanti tathAbhakShasyabhakShiNaH |
brAhmaNA dhanatR^iShNArtA yugAnte samupasthite ||3-3-36
bhoshabdamabhidhAsyanti na cha kashchitpaThiShyati |
ekaSha~NkhAstadA nAryo gavedhukapinaddhakAH ||3-3-37
nakShatrANi viyogIni viparItA dishastathA |
saMdhyArAgo.atha digdAho bhaviShyatyavare yuge ||3-3-38
pitR^InputrA niyokShyanti vadhvaH shvashrUshcha karmasu |
viyoniShu chariShyanti pramadAsu narAstathA ||3-3-39
vAkCharaistarjayiShyanti gurU~nChiShyAstathaiva cha |
mukheShu cha prayokShyanti pramattAshcha narAstadA ||3-3-40
akR^itAgrANi bhokShyanti narAshchaivAgnihotriNaH |
bhikShAM balimadattvA cha bhokShyanti puruShAH svayam ||3-3-41
patInsuptAnva~nchayitvA gamiShyanti striyo.anyataH |
purushAShcha prasuptAsu bhAryAsu cha parastriyam || 3-3-42
nAvyAdhito nApyarujo janaH sarvo.abhyasUyakaH |
na kR^itipratikartA cha kAle kShINe bhaviShyati ||3-3-43
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kaliyugavarNane tR^itIyo.adhyAyaH