##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-4 Description of Kaliyuga
Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr, August 19, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com

    atha chaturtho.adhyAyaH
    kaliyugavarNanam
janamejaya uvAcha
evaM vilulite loke manuShyAH kena pAlitAH |
nivatsyanti kimAchArAH kimAhAravihAriNaH ||3-4-1
ki~NkarmANaH kimIhantaH kiMpramANAH kimAyuShaH |
kAM cha kAShThAM samAsAdya prapatsyanti kR^itaM yugam ||3-4-2
vyAsa uvAcha
ata UrdhvaM chyute dharme guNahInAH prajAstataH |
shIlavyasanamAsAdya prApsyante hrAsamAyuShaH ||3-4-3
AyurhAnyA balaglAnirbalaglAnyA vivarNatA |
vaivarNyAdvyAdhisaMpIDA nirvedo vyAdhipIDanAt ||3-4-4
nirvedAdAtmasaMbodhaH saMbodhAddharmashIlatA |
evaM gatvA parAM kAShThAM prapatsyanti kR^itaM yugam ||3-4-5
uddeshato dharmashIlAH kechinmadhyasthatAM gatAH |
vimarShashIlAH kechittu hetuvAdakutUhalAH ||3-3-6
pratyakShamanumAnaM cha pramANaM cheti nishchitAH |
pramANaikaM kariShyanti neti paNDitamAninaH ||3-4-7
apramANaM kariShyanti vedoktamapare janAH |
tadA mukhabhagAshchaiva bhaviShyanti striyo.aparAH ||3-4-8
nAstikyaparamAshchApi kechiddharmavilopakAH |
bhaviShyanti narA mUDhA mandAH paNDitamAninaH ||3-4-9
tadAtvamAtre shraddheyAH shAstraj~nAnabahiShkR^itAH |
dAmbhikAste bhaviShyanti vAdashIlakutUhalAH ||3-4-10
tadA vichalite dharme janAH sheShapuraskR^itAH |
shubhAnyevAchariShyanti dAnasatyasamanvitAH ||3-4-11
sarvabhakSho hyasa~Ngupto nirguNo nirapatrapaH |
bhaviShyani tadA lokastatkaShAyasya lakShaNam ||3-4-12
viprANAM shAshvatIM vR^ittiM yadA varNAvarA janAH |
pratipatsyanti vR^ittyarthaM tatkaShAyasya lakShaNam ||3-4-13
kaShAyopaplave loke j~nAnavidhyApraNAshane |
siddhiM svalpena kAlena yAsyanti nirupaskR^itAH ||3-4-14
mahAyuddhaM mahAnAdaM mahAvarShaM mahAbhayam |
bhaviShyati yuge kShINe tatkaShAyasya lakShaNam ||3-4-15
viprarUpANi rakShAMsi rAjAnaH karNavedinaH |
pR^ithivImupabhokShyanti yugAnte samupasthite ||3-4-16
niHsvAdhyAyavaShaTkArA aneyAshchAbhimAninaH |
viprAH kravyAdarUpeNa sarvabhakShA vR^ithAvratAH ||3-4-17
mUrkhAH svArthaparA lubdhAH kShudrAH kShudraparichChadAH |
vyavahAropavR^ittAshcha chyutA dharmAchcha shAshvatAt ||3-4-18
hartAraH pararatnAnAM paradArApahArakAH |
kAmAtmAno durAtmanaH sopadhAH priyasAhasAH ||3-4-19
teShu prabhavamANeShu tulyashIleShu sarvataH |
abhAvino bhaviShyanti munayo bahurUpiNaH ||3-4-20
utpannA ye kR^itayuge pradhAnapuruShAshrayAH |
kathAyogena tAnsarvAnpUjayiShyanti mAnavAH ||3-4-21
sasyachaurA bhaviShyanti tathA chailApahAriNaH |
bhakShyabhojyApahArAshcha karaNDAnAM cha hAriNaH ||3-4-22
chaurAshchaurasya hartAro hantA harturbhaviShyati |
chauraishchaurakShaye chApi kR^ite kShemaM bhaviShyati ||3-4-23
niHsAre kShubhite loke niShkriye vyantare sthite |
nArAH shrayiShyanti vanam karabhAraprapIDitAH ||3-4-24
pitR^InAj~nApayiShyanti putrAH karmaNi sarvashaH |
snuShA shvashrUstathA chaiva yugAnte pratyupasthite ||3-4-25
vAkCharairardayiShyanti gurU~nChiShyAH samantataH |
yaj~nakarmaNyuparate rakShAMsi shvApadAni cha ||3-4-26
kITamUShakasarpAshcha dharShayiShyanti mAnavAn |
kShemaM subhikShamArogyaM sAmagryaM vApi bandhuShu |
uddeshato narashreShTha bhaviShyanti yugakShaye || 3-4-27
svayaMpAlAH svaya~nchaurA yugasaMbhArasaMbhR^itAH |
maNDalaiH prachaliShyanti deshe deshe pR^ithakpR^ithak ||3-4-28
svadeshebhyaH paribhraShTA niHsArAH saha bandhubhiH |
narAH sarve bhaviShyanti tadA kAlaparikShayAt ||3-4-29
tadA skandhe samAdhAya kumArAnvidrutA bhayAt |
kaushikIM pratariShyanti narAH kShudbhayapIDitAH ||3-4-30
a~NgAnva~NgAnkali~NgAMshcha kAshmIrAnatha mekalAn |
R^iShikAntagiridroNIH saMshrayiShyanti mAnavAH ||3-4-31
kR^itsnaM vA himavatpArshvaM kUlaM cha lavaNAmbhasaH |
araNyeShu cha vatsyanti narA mlechChagaNaiH sahaH ||3-4-32
naiva shUnyA na chAshUnyA bhaviShyati vasuMdharA |
goptArashchApyagoptAraH prabhaviShyanti shastriNaH ||3-4-33
mR^igairmatsyairviha~Ngaishcha shvApadaiH sarpakITakaiH |
madhushAkaphalairmUlairvartayiShyanti mAnavAH ||3-4-34
chIraM parNaM cha bahulaM valkalAnyajinAni cha |
svaya~NkR^itAni vatsyanti yathA munijanAstathA ||3-4-35
bIjAnAmAkR^itiM nimneshvIhaMtaH kAShThasha~NkubhiH |
ajaiDakaM kharoShTraM cha pAlayiShyanti yatnataH ||3-4-36
nadIMsrotAMsi rotsyanti toyArthe kUlamAshritAH |
pakvAnnavyavahAreNa vipaNantaH parasparam ||3-4-37
tanUruhairyathA jAtaiH sumUlAntarasaMvR^itaiH |
bahvapatyAH prajAhInAH kulalakShaNavarjitAH ||3-4-38
evaM bhaviShyanti tadA manuShyAH kAlakAritAH |
hInAddhInaM tadA dharmaM prajAH samanuvartsyati ||3-4-39
Ayustatra cha martyAnAM paraM triMshadbhaviShyati |
durbalA viShayaglAnA rajasA samabhiplutAH ||3-4-40
bhaviShyati tadA teShAM rogairindriyasa~NkShayaH |
AyuHprakShayasaMrodhAdviShAdaH prabhaviShyati ||3-4-41
shushrUShavo bhaviShyanti sAdhUnAM darshane ratAH |
satyaM cha pratipatsyanti vyavahAropasa~NkShayAt ||3-4-42
bhaviShyanti cha kAmAnAmalAbhAddharmashIlinaH |
kariShyanti cha sa~NkochaM svapakShakShayapIDitAH ||3-4-43
evaM shushrUShavo dAne satye prANAbhirakShaNe |
chatuShpAdaH pravR^ittashcha dharmaH shreyo.abhipatsyate ||3-4-44
teShAM labdhAnumAnAnAM guNeShu parivartatAM |
svAdu kiM nviti vij~nAya dharma evaM vadiShyati ||3-4-45
yathA hAniH kramAtprAptA tathA vR^iddhiH kramAdgatA |
pragR^ihIte yato dharme prapatsyanti kR^itaM yugam ||3-4-46
sAdhu vR^ittaM kR^itayuge kaShAye hAniruchyate |
eka eva tu kAlaH sa hInavarNo yathA shashI ||3-4-47
Channo hi tamasA somo yathA kaliyuge tathA |
pUrNashcha tamasA hIno yathA kR^itayuge tathA ||3-4-48
arthavAdaH paraM brahma vedArtha iti taM viduH |
anirNiktamavij~nAtaM dAyAdyamiva dhAryate ||3-4-49
iShTavAdastapo nAma tapo hi sthAvaraM kR^itam |
guNaiH karmAbhinirvR^ittirguNAstathyena karmaNA ||3-4-50
AshIstu puruShaM dR^iShTvA deshakAlAnuvartinI |
yuge yuge yathAkAlamR^iShibhiH samudAhR^itA ||3-4-51
iha dharmArthakAmAnAM devatAnAM pratikriyA |
AshiShashcha shubhAH pUNyAstathaivAyuryuge yuge ||3-4-52
        yathA yugAnAM parivartanAni
                chiraM pravR^ittAni vidhisvabhAvAt |
        kShaNaM na saMtiShThati jIvalokaH
                kShayodayAbhyAM parivartamAnaH ||3-4-53
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kaliyugavarNane chaturtho.adhyAyaH