##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-5 Indra wrecks Janamejaya's ashvamedha
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr August 20, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca. If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com##
    atha pa~nchamo.adhyAyaH
    janamejayAshvamedhaH indrasya kApaTyaM cha
sUta uvAcha
ityevamAshvAsayato rAjAnaM janamejayam |
atItAnAgataM vAkyamR^iSheH pariShadA shrutam ||3-5-1
amR^itasyeva saMvAhaH prabhA chandramaso yathA |
atarpayata tachChrotraM maharShervA~Nmayo rasaH ||3-5-2
dharmakAmArthasaMyuktaM karuNaM vIraharShaNam |
ramanIyaM tadAkhyAnaM kR^itsnaM pariShadA shrutam ||3-5-3
kechidashrUNi mumuchuH shrutvA dadhyustathApare |
itihAsaM tamR^iShiNA pANAviva nidarshitam ||3-5-4
sadasyAnso.abhyanuj~nAya kR^itvA chApi pradakShiNAm |
punardrakShyAma ityuktvA jagAma bhagavAnR^iShiH ||3-5-5
anujagmustadA sarve prayAntamR^iShisattamam |
loke pravadatAM shreShThaM ye vishiShTAstapodhanAH ||3-5-6
yAte bhagavati vyAse tadA brahmarShibhiH saha |
R^itvijaH pArthivAshchaiva pratijagmuryathAgatam ||3-5-7
pannagAnAM sughorANAM kR^itAnAM vairayAtanAm |
jagAma roShamutsR^ijya rAjA viShamivoragaH ||3-5-8
hotrAgnidIptashirasaM paritrAya cha takShakam |
AstIko.athAshramapadaM jagAma sa mahAmuniH ||3-5-9
rAjApi hAstinapuraM jagAma svajanAvR^itaH |
anvashAsachcha muditastadA pramuditAH prajAH ||3-5-10
kasyachittvatha kAlasya sa rAjA janamejayaH |
dIkShito vAjimedhena vidhivadbhUridakShiNaH ||3-5-11
saMj~naptamashvaM tatrAsya devI kAshyA vapuShTamA |
saMviveshopagamyAtha vidhidR^iShTena karmaNA ||3-5-12
tAM tu sarvAnavadyA~NgIM chakame vAsavastadA |
saMj~naptamashvamAvishya tayA mishrIbabhuva saH ||3-5-13
tasminvikAre janite viditvA tattvatashcha tat |
asaMj~napto.ayamashvaste dhvaMsetyadhvaryumabravIt ||3-5-14
adhvaryurj~nAnasaMpannastadindrasya vicheShTitam |
kathayAmAsa rAjarSheH shashApa sa puraMdaram ||3-5-15
janamejaya uvAcha
yadyasti me yaj~naphalaM tapo vA rakShataH prajAH |
phalenAnena sarveNa bravImi shruyatAmidam ||3-5-16
adyaprabhR^iti devendramajitendriyamasthiram |
kShatriyA vAjimedhena na yakShyantIti shaunaka ||3-5-17
R^itvijashchAbravItkruddhaH sa rAjA janamejayaH |
daurbalyaM bhavatAmetadyadayaM dharShitaH kratuH ||3-5-18
viShaye me na vastavyaM gachChadhvaM saha bAndhavaiH |
ityuktAstatyajurviprAstaM nR^ipaM jAtamanyavaH ||3-5-19
amarShAdanvashAsachcha patnIshAlAgatAH striyaH |
rAjA paramadharmaj~nastAmasau janamejayaH ||3-5-20
asatIM vapuShTamAmetAM niryAtayata me gR^ihAt |
yayA me charaNau mUrdhni pAtitau reNuguNThitau ||3-5-21
shauNDIryaM me.anayA bhagnam yasho mAnashcha dUShitaH |
na chainAM draShTumichChAmi parikliShTAmiva srajam ||3-5-22
na svAdu so.ashnAti naraH sukhaM svapiti vA rahaH |
anvAste yaH priyAM bhAryAM pareNa mR^iditAmiha ||3-5-23
punarnaivopabhu~njanti shvAvalIDhaM haviryathA |
evamuchchaiH prabhAShantaM kruddhaM pArIkShitaM nR^ipam |
gandharvarAjaH provAcha vishvAvasuridaM vachaH ||3-5-24
vishvAvasuruvAcha
triyaj~nashatayajvAnaM vAsavastvAM na mR^iShyate |
apsarAstena patnI te vihiteyaM vapuShTamA ||3-5-25
rambhAnAmApsarA devI kAshirAjasutA matA |
saiShA yoShidvarA rAjanratnabhUtAnubhUyatAm ||3-5-26
yaj~ne vivaramAsAdya vighnamindreNa te kR^itam |

yajvA hyasi kurushreShTha samR^iddhyA vasamopamaH ||3-5-27
bibhetyabhibhavAchChakrastava kratuphalairnR^ipa |
tasmAdAvartitashchaiva kraturindreNa te vibho ||3-5-28
mAyaiShA vAsaveneha prayuktA vighnamichChatA |
kratorvivaramAsAdya saMj~naptaM dR^ishya vAjinam ||3-5-29
ratimindreNa rambhAyAM manyase yAM vapuShTamAm |
atha te guravaH shaptAstriyaj~nashatayAjinaH ||3-5-30
bhraMshitastvaM cha viprAshcha balAdindrasamAdiha |
tvattashchaiva sudurdharShAstriyaj~nshatayAjinaH ||3-5-31
bibheti ha sadA tvatto brAhmaNebhyo.api vAsavaH |
ekena vai tadubhayaM tIrNaM shakreNa mAyayA ||3-5-32
sa eSha sumahAtejA vijigIShuH puraMdaraH |
kathamanyairanAchIrNaM napturdArAnavikramet ||3-5-33
vishvAvasuruvAcha
yathaiva hi parA buddhiH paro dharmaH paro damaH |
yathaiva paramaishvaryaM kIrtitaM harivAhane |
tathaiva tvayi durdarShe triyaj~nashatayAjini ||3-5-34
mA vAsavaM mA cha gurumAtmAnaM mA vapuShTamAm |
gachCha doSheNa kAlo hi sarvathA duratikramaH ||3-5-35
aishvaryeNAshvamAvishya devendreNAsi roShitaH |
AnukUlyena devasya vartitavyaM sukhArthinA ||3-5-36
dustaraM pratikUlaM hi pratisrota ivAmbhasaH |
strIratnamupabhu~NkShvemAmapApaM vigatajvaraH ||3-5-37
apApAstyajyamAnA vai tyajeyurapi yoShitaH |
aduShTAstu striyo rAjandivyAstu savisheShataH ||3-5-38
bhAnoH prabhA shikhA vahnervedI hotre tathAhutiH |
parAmR^iShTApyasaMsaktA nopaduShyanti yoShitaH ||3-5-39
grAhyA lAlayitavyAshcha pUjyAshcha satataM budhaiH |
shIlavatyo namaskAryAH pUjyAH shriya iva striyaH ||3-5-40
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
vishvAvasuvAkye pa~nchamo.adhyAyaH