##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva ##
Chapter 3-6 Benefits from listening to this Text
##Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr August 20, 2008.
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com ##

    atha ShaShTo.adhyAyaH
    etadgranthashravaNaphalam
sautiruvAcha
        evaM sa vishvAvasunA.anunItaH
                prasAdamAgamya vapuShTamAyAH |
        chakAra mithyA vyatisha~NkitAtmA
                shAntiM parAM mAnavadharmahR^iShTAm ||3-6-1
        shramamabhivinivartyamAnasaM
                sa samabhilaShajjanamejayo yashaH svam |
        viShayamanushashAsa dharmabuddhi-
                rmuditamanA ramayanvapuShTamAM tAm ||3-6-2
        na hi viramati viprapUjanA-
                nna cha vinivartati yaj~nadAnashIlAt |
        na viShayaparirakShaNAchchyuto.abhU-
                nna cha parigarhati tAM vapuShTamAM cha ||3-6-3
        vidhivihitamashakyamanyathA hi kartuM
                yadR^iShirachintyatayA purAbravitsaH |
        iti sa nR^ipatirAtmavAMstadAsau
                tadanu vichintya babhUva vItamanyuH ||3-6-4
        idaM mahAkAvyamR^iShermahAtmanaH
                paThannR^iNAM pUjyatamo bhavennaraH |
        prakR^iShTamAyuH samavApya durlabhaM
                labhechcha sarvaj~naphalaM cha keshavam ||3-6-5
        shatakratoH kalmaShavipramokShaNaM
                paThannidaM muchyati kalmaShAnnaraH |
        tathaiva kAmAnvividhAnsamashnute
                hyavAptakAmashcha chirAya nandati ||3-6-6
        yathA hi puShpaprabhavaM phalaM drumAH
                phalAtprajAyanti punashcha pAdapAH |
        tathA maharShiprabhavA imA giraH
                pravardhayante tamR^iShiM pravardhitAH ||3-6-7
        putrAnaputro labhate suvarchasa-
                shchyutaH punarvindati chAtmanaH sthitim |
        vyAdhiM na chApnoti chiraM sa bandhanaM
                kriyAM cha puNyAM labhate guNAnvitaH ||3-6-8
        patimabhilabhate cha satsu kanyA
                shravaNamupetya shubhA munestu vAchaH |
        janayati cha sutAnguNairupetAn-
                svajanahite dviShatAM pramardanaM cha ||3-6-9
        vijayati vasudhAM cha rAjavR^itti-
                rdhanamatulaM labhate dviShajjayaM cha |
        vipulamapi dhanaM labhechcha vaishyaH
                sugatimiyAshChravaNAchcha shUdrajAtiH ||3-6-10
        purANametachcharitaM mahAtmanA-
                madhItya buddhiM labhate cha naiShThikIm |
        vihAya duHkhAni vimuktasa~NgaH
                sa vItarAgo vicharedvasuMdharAM ||3-6-11
        ityetadAkhyAnamudAhR^itaM vai
                pratismaranto dvijamaNDaleShu |
        sthairyeNa dhairyeNa punaH smarantaH
                sukhaM bhavanto.anucharantu lokam ||3-6-12
        iti charitamidaM mahAtmanA-
                mR^iShikR^itamadbhutavIryakarmaNAm |
        kathitamidaM hi samAsavistaraiH
                kimaparamichChasi kiM bravImi te ||3-6-13
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
bhaviShyAntagranthArthaprakAsho nAma ShaShTho.adhyAyaH