##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-7 Creation of the Universe - Janamejaya's Questions
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 22, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptamo.adhyAyaH
puShkaraprAdurbhAvaH


janamejaya uvAcha

prabhAvaM padmanAbhasya svapataH sAgarAmbhasi |
puShkare vai yathodbhUtA devAH sarShigaNAH purA ||3-7-1 
etadAkhyAhi nikhilaM yogaM yogavidAM pate |
shR^iNvatastasya me kIrtiM na tR^iptirabhijAyate ||3-7-2
kiyantaM chaiva kAlaM vai shayitA puruShottamaH |
kimarthaM shayate kAlaM tasya kAlasya saMbhavaH ||3-7-3
kiyatA chaiva kAlena prabudhyati surAdhipAH |
kathamutthAya bhagavAnasR^ijannikhilaM jagat ||3-7-4
ke prajApatayastAta AsanpUrvaM mahAmune |
kathaM nirmitavAMshchaiva chitraM loke sanAtanaH ||3-7-5
evamekArNave loke naShTe sthAvatraja~Ngame |
naShTe devAsuragaNe pranaShToragarAkShase ||3-7-6
naShTAnalAnile loke naShTAkAshamahItale |
kevalaM gahvarIbhUte mahAbhUtaviparyaye ||3-7-7
prabhurmahAbhUtapatirmahAtejA mahAtatiH |
Aste suragurushreShTho vidhimAdAya kaM mune ||3-7-8
tanme tvamupapannAya brahmannetadasaMshayam |
vaktumarhasi dharmiShTha yasho nArAyaNAtmakam ||3-7-9
prAdurbhAvaM puraskR^itya bhUtaM bhavyaM mahAtmanaH |
shrAddhAnAmupaviShTAnAM bhagavanvaktumarhasi ||3-7-10

vaishampAyana uvAcha

nArAyaNayashoj~nAne yA bhavedbhavataH spR^ihA |
tvadvaMshAnagha pUtasya kAryaM kurukularShabha ||3-7-11
shR^iNushvAdipurANebhyo devatAbhyo yathashruti |
brAhmaNAnAM cha vadatAM shruto.asmAbhirmahAtmanAm ||3-7-12
tathA cha tapasA dR^iShTo bR^ihaspatisamadyutiH |
pArAsharyastataH shrImAngururdvaipAyano.abravIt ||3-7-13
tatte.ahaM saMpravakShyAmi yathApraj~naM yathAshrutam |
na vij~nAtuM mayA shakyamR^iShimAtreNa bhArata ||3-7-14
kaH samutsahate j~nAtuM paraM nArAyaNAtmakam |
vishvAtmano.ayaM brahmApi na vedayati tattvataH ||3-7-15
shrutaM me vishvadevAnAM yadrahasyaM maharShiNAm |
tadidaM sarvadevAnAM tattvatastattvavAdinAm ||3-7-16
tadadhyAtmavidAM chintyaM kAraNaM chaiva karmiNAm |
adhidaivaM cha yaddaivaM taddaivamiti saMj~nitam ||3-7-17
yadbhUtamadhibhUtaM cha yatparaM cha maharShiNAm |
yatsatyaM devadR^iShTaM cha yattadvedavido viduH ||3-7-18
yaH kartA kArako buddhirmanaH kShetraj~na eva cha |
pradhAnaM puruShaH shAstA ekastadabhishabdyate ||3-7-19
kAlaH kAlaM svapayati draShTA svAdhIna eva cha |
prANaH pa~nchavidhashchaiva dhruvamakShaya eva cha ||3-7-20
uchyate vividhairbhAvaistasyaivAnagha tatparaiH |
sa eva bhagavAnsarvaM karoti vikaroti cha ||3-7-21
yo.asmAnkArayate karma tenAsma vyAkulIkR^itAH |
yajAmahe tameveshaM tamevechChAma nirvR^itAH ||3-7-22
yo vaktA yashcha vaktavyo yashchAhaM tadbravImi vaH |
idaM shR^iNuta yachChreyo yachchAnyatparijalpatha ||3-7-23
yAH kathAshchaiva vartante shrutayo vAtha gahvarAH |
vishvaM vishvapatirdevAH sarvaM nArAyaNAtmakam ||3-7-24
	yatsatyaM yadanR^itamAdimakSharaM vai
		yadbhUtaM bhavati mithashcha yadbhaviShyam |
	yatki~nchichcharamacharAvyayaM triloke
		tatsarvaM puruShavaraH prabhUrvariShThaH ||3-7-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
puShkaraprAdurbhAve saptamo.adhyAyaH