##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-8 Description of Yugas and the Time-Scale
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr August 23, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com ##

    atha aShTamo.adhyAyaH
    kR^itAdiyugaparimANam
vaishampAyana uvAcha
chatvAryAhuH sahasrANi varShANAM tu kR^itaM yugam |
tasya tAvachChatI saMdhyA dviguNA janamejaya ||3-8-1
tatra dharmashchatuShpAdo hyadharmaH pAdavigrahaH |
svadharmaniratAH santo yajante chaiva mAnavAH ||3-8-2
sthitA dharmaparA viprA rAjavR^ittau sthitA nR^ipAH |
kR^iShyAmabhiratA vaishyAH shUdrAH shushrUShavastathA ||3-8-3
sadA satyaM tapashchaiva dharmashchaiva vivardhate |
sadbhirAcharitaM yachcha kriyate khyAyate cha yat ||3-8-4
etatkR^itayuge vR^ittaM sarveShAmeva bhArata |
prANinAM dharmabuddhInAmapi chennIchayoninAm ||3-8-5
trINi varShasahasrANi tretAyugamihochyate |
tasya tAvachChatI saMdhyA dviguNA parikIrtitA ||3-8-6
dvAbhyAmadharmaH pAdabhyAM tribhirdharmo vyavasthitaH |
tatra satyaM cha sattvaM cha kR^ite sarvaM pravartate ||3-8-7
tretAyAM vikR^itiM yAnti varNA laulyena saMyutAH |
chAturvarNyasya vai kR^ityAdyAnti daurbalyamAshritAH ||3-8-8
eSha tretAyugavidhirvihito devanirmitaH |
dvAparasyApi yA cheShTA tAmapi shrotumarhasi ||3-8-9
dvAparaM dve sahasre tu varShANAM kurusattama |
tasya tAvachChatI saMdhyA dviguNA parikIrtitA ||3-8-10
tatrApyarthaparA viprA j~nAnino rajasA.a.avR^itAH |
shaThA naiShkR^itikAH kshUdrA jAyante kurupu~Ngava ||3-8-11
dvAbhyAM dharmaH sthitaH padbhyAmadharmastribhirutthitaH |
viparyayaM shanairyAnti kR^ite ye dharmasetavaH ||3-8-12
brAhmaNyabhAvA nashyanti tathAstikyaM vishIryate |
vratopavAsAstyAjyante dvApare yugaparyaye ||3-8-13
tathA varShasahasraM tu varShANAM dve shate tathA |
saMdhyayA saha saMkhyAtaM krUraM kaliyugaM smR^itam ||3-8-14
tatrAdharmashchatuShpAdaH syAddharmaH pAdavigrahaH |
kAmaniShThAstamashChannA jAyante tatra mAnavAH ||3-38-15
naivopavAsakR^itkashchinna cha sAdhurna satyavAk |
Astiko brahmavaktA vA naro bhavati vai tadA ||3-8-16
Aha~NkAragR^hIitAshcha prakShINasnehabAndhavAH |
viprAH shUdrasamAchArAH shUdrAstvAchAralakShaNAH ||3-8-17
dUShakAstvAshramANAM cha varNAnAM chaiva sa~NkarAH |
agamyeShvabhiraMsyante vartantyevaM kAlau yuge ||3-8-18
evaM dvAdashasAhasraM tadekaM yugamuchyate |
tadekasaptatiguNaM manvantaramihochyate ||3-8-19
trayyAM chaiva na saMdeho yugAnte janamejaya |
divyaM dvAdashasAhasraM yugaM tu kavayo vidhuH |
etatsahasraparyantaM tadaho brAhmamuchyate ||3-8-20
tato.ahani gate tasminsarveShAmiva dehinAm |
sharIranirvR^itiM dR^iShTvA lokaH saMhArabuddhimAn ||3-8-21
devatAnAM cha sarveShAM brAhmaNAnAM mahIpate |
daityAnAM mAnavAnAM cha yakShagandharvarakShasAm ||3-8-22
devarShINAM brahmarShINAM tathA rAjarShINAmapi |
kiMnarANAmapsarasAM bhuja~NgAnAM tathaiva cha ||3-8-23
parvatAnAM nadInAM cha pashUnAM chaiva bhArata |
tiryagyonigatAnAM cha sattvAnAM mR^igapakShiNAm ||3-8-24
mahAbhUtapatirdevaH pa~nchabhUtAni bhUtakR^it |
jagatsaMharaNArthAya kurute vaishasaM mahat ||3-8-25
        bhUtvA sUryashchakShuShI chAdadAno
                bhUtvA vAyuH saMhananprANijAtam |
        bhUtvA vahnirdahyate sarvalokA-
                nmegho bhUtvA bhUya evAbhyavarShat ||3-8-26
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
puShkaraprAdurbhAvaprashnottare aShTamo.adhyAyaH