##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-9   Creation of the Grand Ocean
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 25, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha navamo.adhyAyaH
ekArNavavidhiH


vaishampAyana uvAcha

bhUtvA nArAyaNo yogI saptamUrtirvibhAvasuH |
gabhastibhiH pradIptAbhiH saMshoShayati sAgarAn ||3-9-1
pItvArNavAMshcha sarvAnsa nadIH kUpAMshcha sarvashaH |
parvatAnAM cha salilaM sarvaM pItvA cha rashmibhiH ||3-9-2
bhittvA sahasrashashchaiva mahIM nItvA rasAtalam |
rasAtalajalaM kR^itsnaM pibate rasamuttamam ||3-9-3
apsu sR^ijankledamanyaddadAti prANinAM dhruvam |
tatsarvamaravindAkSha Adatte puruShottamaH ||3-9-4
vAyushcha balavAnbhUtvA sa vidhUyAkhilaM jagat |
prANodayaM surANAM cha vAyunA kurute hariH ||3-9-5
tato devagaNAnAM cha sarveShAmeva dehinAm |
ye chendriyagaNAH sarve ye chAnye cha yatodbhavAH ||3-9-6
pUyaM ghrANaM sharIraM cha pR^ithivImAshritA guNAH |
jihvA rasashcha kledashcha saMshritAH salilaM guNAH |
rUpaM chakShurvipAkashcha jyotirevAshritA guNAH ||3-9-7
sparshaH prANashcha cheShTA cha pavanaM saMshritA gunAH |
parameShThinaM vareNyaM cha hR^iShIkeshaM samAshritAH ||3-9-8
tato bhagavatA tatra rashmibhiH parivAritAH |
vAyunA kR^iShyamANAshcha rUpAnyonyasamAshrayAt ||3-9-9
teShAM saMgharShaNodbhUtaH pAvakaH shatadhA jvalan |
adahannikhilA.NllokAnugraH saMvartako.analaH ||3-9-10
saparvatAMstarUngulmA.NllatAvallIstR^iNAni cha |
vimAnAni cha divyAni purANi vividhAni cha ||3-9-11
AshramAMshcha tathA puNyAndivyAnyAyatanAni cha |
yAni chAshrayaNIyAni tAni sarvaNi so.adahat ||3-9-12
bhasmIbhUtAMstataH sarvA.NllokA.NllokagururhariH |
bhUyo nirvApayAmAsa jalayuktena karmaNA ||3-9-13
sahasradR^i~NmahAtejA bhUtvA kR^iShNo mahAghanaH |
diviatoyena haviShA tarpayAmAsa medinIm ||3-9-14
tataH kShIranikAshena svAdunA paramAmbhasA |
shivena puNyena mahI nirvANamagamatparam ||3-9-15
te nagA jalasa~nChannAH payasaH sarvatodharAH |
ekArNavajalA bhUtvA sarvasattvavivarjitAH ||3-9-16
mahAbhUtAnyapi cha taM praviShTAnyamitaujasam |
naShTArkapavanAkAshe sUkShme janavivarjite ||3-9-17
saMshoShayitvA pItvA cha [kalpayitvAcha dehinam |
dagdhvA santApayitvA cha] vasatyekaH sanAtanaH |
paurANaM rUpamAsthAya kimapyamitabuddhimAn ||3-9-18
ekArNavajale hyAsIdyogI yogamupAgataH |
ayutAnAM sahasrANi gatAnyekArNavo.ambhasi |
na chainaM kashchidavyaktaM vyaktaM veditumarhati ||3-9-19

janamejaya uvAcha

ekarNavavidhiH yo.ayaM yashchaiva parikIrtitaH |
ka eSha puruSho nAma kiMyogaH kashcha yogavAn ||3-9-20

vaishampAyana uvAcha

etAvantamasau kAlamekArNavavidhiM prati |
kariShyatImaM bhagavAniti kashchinna budhyate ||3-9-21
na vai mAtA na cha draShTA na j~nAtA naiva pArshvagaH |
tato.avaj~nAyate kashchidR^ite taM devamIshvaram ||3-9-22
	nabhaH kShitiM pavanamatha prakAshaya-
		nprajApatiM bhuvanacharaM sureshvaram |
	pitAmahaM shrutinilayaM mahAmuniM
		shashAsa bhUH shayanamarochayatprabhuH ||3-9-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
puShkaraprAdurbhAve navamo.adhyAyaH