##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-10 
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 27, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dashamo.adhyAyaH
ekArNave bhagavanmArkaNDeyasaMvAdaH


vaishampAyana uvAcha

evamekArNavIbhUte shete loke mahAshrutiH |
prachChAdya salilaM sarvaM harirnArAyaNaH prabhuH ||3-10-1
mahato rajaso madhye mahArNavasamasya vai |
virajasko mahAbAhurakSharaM brahma yaM viduH ||3-10-2
AtmarUpaprakAshena tapasA saMvR^itaH prabhuH |
trikamAsthAya kAlaM tu tataH suShvApa so.avyayaH ||3-10-3
puruSho yaj~na ityevaM yatparaM parikIrtitam |
yachchAnyatpuruShAkhyaM syAtsarvaM tatpuruShottamaH ||3-10-4
ye cha yaj~naparA viprA R^itvijA iti saMj~nitAH |  
AtmadehAtpurAbhUtA yaj~nebhyaH shrUyatAM tadA ||3-10-5
brahmANaM paramaM vaktrAdudgAtAraM cha sAmagam |
hotAramatha chAdhvaryuM bAhubhyAmasR^ijatprabhuH ||3-10-6
brAhmaNo brAhmaNatvAchcha saMprastAraM cha sarvashaH |
tanmitraM varuNaM sR^iShTvA pratiShThAtArameva cha ||3-10-7
udarAtpratihartAraM potAraM chaiva bhArata |
achChAvAkamanorUbhyAM neShTAraM chaiva bhArata ||3-10-8
pANibhyAmatha chAgnIdhraM subrahmaNyaM cha yaj~niyam | 
grAvANamatha bAhubhyAmunnetAraM cha yaj~niyam ||3-10-9
evamevaiSha bhagavAnShoDashaitA~njagatpatiH |
pravaktR^In sarvayaj~nAnAmR^itvijo.asR^ijaduttamAn ||3-10-10
tadeSha vai vedamayaH puruSho yaj~nasaMmitaH |
vedAshcha tanmayAH sarve sA~NgopaNiShadakriyAH ||3-10-11
svapityekArNave chaiva yadAshcharyamabhUttadA |
shrUyate tadyathA vR^ittaM mArkaNDeyo yadanvabhUt ||3-10-12
jIrNo bhagavatastasya kukShAveva mahAmuniH |
bahuvarShasahasrAyustasyaiva varatejasA ||3-10-13
iti tIrthaprasa~Ngena prithivItIrthagocharah |
AshramAnapi puNyAMshcha tIrthAnyAyatanAni cha ||3-10-14
deshAnrAShTrANi chitrANi purANi vividhAni cha |
japahomarataH kShAntastapo ghoraM samAshritaH ||3-10-15
mArkaNDeyastatastasya shanairvaktrAdviniHsR^itaH |
niShkrAmantaM na chAtmAnam jAnIte devamAyayA ||3-10-16
niShkrAntastasya vadanAdekArNavamatho gataH |
sarvatastamasAchChannaM mArkaNDeyo nirIkShate ||3-10-17
tasyotpannaM bhayaM tIvraM saMshayashchAtmajIvite |
devadarshanasaMhR^iShTo vismayaM chAgamatparam ||3-10-18
sa~nchintayati madhyastho mArkaNDeyo.atisha~NkitaH |
kiMsvidbhavediyaM chintA mohaH svapno.anubhUyate ||3-10-19
vyaktamanyatamo bhAvo hyeteShAM bhavitA mama |
na hIdR^ishamasaMkliShTamayuktaM satyamarhati ||3-10-20
naShTachandrArkapavane ChannaparvatabhUtale |
katamaH syAdayaM loka iti chintAvyavasthitaH ||3-10-21
apashyachchApi puruShaM shayAnaM parvatopamam |
toyADhyamiva jImUtaM madhye magnaM mahArNave ||3-10-22
tapantamiva tejobhirbhAsvantamiva varchasA |
jAgrantamiva gAmbhIryAchChvasantamiva pannagam ||3-10-23
sa devaM praShTumAyAti ko bhavAniti vismayAt |
tathaiva cha shanairbhUyo muniH kukShiM praveshitaH ||3-10-24
sa praviShTaH punaH kukShau mArkaNDeyaH sunishchitaH |
tathaiva charate bhUyo vijAnansvapnadarshanam ||3-10-25
sa tathaiva yathApUrvam pR^ithivImaTate punaH |
puNyatIrthAni pUtAni niraikShaddivi bhUtale ||3-10-26
kratubhiryajamAnAMshcha samAptavaradakShiNaiH |
pashyate devakukShisthAnyaj~niyA~nchChatasho dvijAn ||3-10-27
sadvR^ittamAshritAH sarve varNA brAhmaNapUrvakAH |
chatvArashchAshramAH samyagyathoddiShTapadAnugAH ||3-10-28
varShANAM shatasAhastryaM mArkaNDeyo mahAmuniH |
vicharanpR^ithivIM kR^itsnAM na cha kukShyantamaikShata ||3-10-29
tataH kadAchidatha vai punarvaktrAdviniHsR^itaH |
suptaM nyagrodhashAkhAyAM bAlamekaM nirIkShate ||3-10-30
yathA chaikArNavajale nIhAreNa vR^itAntare |
avyaktabhIShaNe loke sarvabhUtavivarjite ||3-10-31
sa bhUyo vismayAviShTa kautUhalasamanvitaH |
bAlamAdityasa~NkAshaM na shaknotyupasarpitum ||3-10-32	
so.achintayadathaikAnte sthitvA salilasannidhau |
pUrvadR^iShTamidaM neti sha~Nkito devamAyayA ||3-10-33
agAdhe salilastabdhe mArkaNDeyaH plavanmuniH |
na shAntiM labhate tatra shramAtsaMtrastaviklavaH ||3-10-34
tathaiva bhagavAnhaMso gato yogena bAlatAm |
babhAShe meghatulyena svareNa puruShottamaH ||3-10-35

shrIbhagavAnuvAcha  

mA bhairvatsa na bhetavyamihaivAyAhi chAntikam |
mArkaNDeya mune dhIra bAlastvaM shramapIDitaH ||3-10-36

mArkaNDeya uvAcha

ko mAM nAmnA kIrtayate tapaH paribhavanmama |
bahuvarShasahasrAyurdharShayamshchaiva me vayaH ||3-10-37
na hyeShu samudAchAro deveShvapi samAhitaH |
mAM brahmApi sa vishvesho dIrghAyuriti bhAShate ||3-10-38
kastapo ghorashiraso mamAdya tyaktajIvitaH |
mArkaNDeyeti mAM proktvA mR^ityumIkShitumichChati ||3-10-39

vaishampAyana uvAcha

evamAbhAShate krodhAnmArkaNDeyo mahAmuniH |
athainaM bhagavAnbhUyo babhAShe tatparAyaNam ||3-10-40

shrIbhagavAnuvAcha

ahaM te janako vatsa hR^iShIkeshaH pitA guruH |
AyuHpradAtA paurANaH kimarthaM nopasarpati ||3-10-41
mAM putrakAmaH prathamaM pitA te hya~NgirA muniH |
pUrvamArAdhayAmAsa tapastIvramupAshritaH ||3-10-42
tatastvAM ghorashirasaM dahanopamatejasam |
dattavAnahamAtmeShTaM maharShimamitAyuSham ||3-10-43
tatra notsahate chAnyo yo na bhUto mamAtmakaH |
draShTumekArNavagataM krIDantaM yogadharmiNam ||3-10-44

vaishampAyana uvAcha

tataH prasannavadano vismayotphullalochanaH |
mUrdhni baddhA~njalipuTo mArkaNDeyo mahAtapAH ||3-10-45
nAmagotre tataH shrutvA dIrghAyurlokapUjitaH |
athAkaronnamaskAraM praNataH shirasA prabhum ||3-10-46

mArkaNDeya uvAcha 

ichChe.ahaM tattvato mAyAmimAM j~nAtuM tavAnagha |
yadekArNavamadhyasthaH sheShe tvaM bAlarUpavAn ||3-10-47
kiMsaMj~naH kashcha bhagavA.Nlloke vij~nAyase.anagha |
tarkaye tvAM mahAbhUtaM na bhUtamiha tiShThati ||3-10-48

shrIbhagavAnuvAcha

ahaM nArAyaNo brahmA saMbhavaH sarvadehiNAm |
sarvabhUtodbhavakaraH sarvabhUtavinAshanaH ||3-10-49
ahamaindre pade shakra R^itUnAmapi vatsaraH |
ahaM yuge yugAkShashcha yugasyAvarta eva cha ||3-10-50
ahaM sarvANi sattvAni daivatAnyakhilAni cha |
bhujagAnAmahaM sheShastArkShyo.ahaM sarvapakShiNAm ||3-10-51
ahaM sahasrashIrShA dhyauryaH padairabhisaMvR^itaH |
Adityo yaj~napuruSho devo yaj~namayo makhaH |
ahamagnirhavyavAho yAdasAM patiravyayaH ||3-10-52
yatpR^ithivyAM dvijendrANAM tapasA bhAvitAtmanAm |
bahujanmaniruddhAtmA brAhmaNo yatiruchyate ||3-10-53
j~nAnavAndR^iShTavishvAtmA yoginAM yogavittamaH |
kR^itAntaH sarvabhUtAnAM vishveShAM kAlasaMj~nitaH ||3-10-54
aham karma kriyA jIvaH sarveShAM dharmadarshanaH |
niShkriyaH sarvabhUteShu svAtmajyotiH sanAtanaH ||3-10-55
pradhAnaM puruSho devo.ahamAdyastvakShayo.avyayaH |
ahaM dharmastapashchAhaM sarvAshramanivAsinAm ||3-10-56
ahaM hayashiro devaH kShIrode yo mahArNave |
R^itaM satyaM cha paramamahamekaH prajApatiH ||3-10-57
ahaM sA~NkhyamahaM yogamahaM tatparamaM padam |
ahamijyo bhavashchAhamahaM vidyAdhipaH smR^itaH ||3-10-58
ahaM jyotirahaM vAyurahaM bhUmirahaM nabhaH |
ahamApaH samudrAshcha nakShatrANi disho dasha |
ahaM varShamahaM somaH parjanyo.ahamahaM raviH ||3-10-59
kShIrodaH sAgarashchAhaM samudro vaDavAmukhaH |
vahniH saMvartako bhUtvA pibaMstoyamahaM raviH ||3-10-60
ahaM purANaM paramaM tathaiveha parAyaNam |
bhaviShyaM chaiva sarvatra bhaviShye sarvasaMbhavaH ||3-10-61
yatki~nchitpashyase chaiva yatChR^iNoShi cha ki~nchana |
yachchAnubhavase loke tatsarvaM mAmakaM smR^itam ||3-10-62
vishvaM sR^iShTaM mayA pUrvaM sR^ijeyaM chAdya pashya mAm |
yuge yuge cha srakShyAmi mArkaNDeyAkhilaM jagat ||3-10-63
tadetadakhilaM sarvaM mArkaNDeyAvadhAraya |
shushrUShurmama dharmepsuH kukShau chara sukhI bhava ||3-10-64
mama brahmA sharIrastho devAshcha R^iShibhiH saha |
vyaktamavyaktayogaM mAmavagachChAparAjitam ||3-10-65
ahamekAkSharo mantrastryakSharashchaiva sarvashaH |
tripadashchaiva paramastrivargArthanidarshanaH ||3-10-66

vaishampAyana uvAcha  

evametatpurANeShu vedAnte cha mahAmuniH |
vaktre vyAhR^itavAnAshu mArkaNDeyaM mahAmunim ||3-10-67
praveshayAmAsa tato jaTharaM vishvarUpadhR^ik |
tato bhagavataH kukShiM praviShTo munisattamaH |
rarAma sukhamAsAdya shushrUShurhaMsamavyayam ||3-10-68
	tadakSharaM vividhamathAshrito vapu-
		rmahArNave vyapagatachandrabhAskare |
	shanaishcharanprabhurapi haMsasa~nj~nito.a-
		sR^ijajjagadvisR^ijati kAlaparyaye ||3-10-69

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare mArkaNDeyadarshane dashamo.adhyAyaH