##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-11 The Advent of the Great Lotus 
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 29, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekAdasho.adhyAyaH
mahApadmotpattiH


vaishampAyana uvAcha

ApavaH sa vibhurbhUtvA kArayAmAsa vai tapaH |
ChAdayitvA.a.atmano dehamAtmanA kumbhasaMbhavaH ||3-11-1
tato mahAtmAtibalo matiM lokasya sarjane |
mahatAM pan~chabhUtAnAM vishvabhUto vyachintayat ||3-11-2
tasya chintayatastatra tapasA bhAvitAtmanaH |
nirAkAshe toyamaye sUkShme jagati gahvare ||3-11-3
Ishatsa~NkShobhayAmAsa so.arNavaM salile sthitaH |
so.anantarormiNA sUkShmamatha chChidramabhUttadA ||3-11-4 
tatra shabdagatirbhUtvA mArutadravasaMbhavaH |
sa labdhvAntaramakShobhyo vyavardhata samIraNaH ||3-11-5
vivardhatA balavatA tena sa~NkShobhito.arNavaH |
anyonyavegAbhihatA mamanthushchormayo bhR^isham ||3-11-6
mahArNavasya kShubdhasya tasminnambhasi mathyati |
kR^iSNavartmA samabhavatprabhurvaishvAnaro.archimAn ||3-11-7
tatra saMshoShayAmAsa pAvakaH salilaM bahu |
kShayAjjalanidheshChidramabhavanniHsR^itaM nabhaH ||3-11-8
AtmatejodbhavAH puNyA Apo.amR^itarasopamAH |
AkAshaM ChidrasambhUtaM vAyurAkAshasaMbhavaH ||3-11-9
AjyasaMgharShaNodbhUtaM pAvakaM chAjyasaMbhavam |
dR^iShTvA prItiyuto devo mahAbhUtAdibhAvanaH ||3-11-10
dR^iShTvA bhUtAni bhagavA.NllokasR^iShTyarthatattvavit |
brahmaNo janmasahitaM bahurUpo vichinvati ||3-11-11
chaturyugAdisa~NkhyAnte sahasrayugaparyaye |
yatpR^ithivyAM dvijendrANAM tapasA bhAvitAtmanAm ||3-11-12
bahujanmaniruddhAtmA brAhmaNo yatiruttamaH |
j~nAnavAndR^iShTavishvAtmA yoginAM yogavittamaH ||3-11-13
taM yogavantaM vij~neyaM saMpUrNaishvaryavikramam |
devo brahmaNi vishve cha nityojayati yogavit ||3-11-14
tatastasminmahAtoye haviSho harirachyutaH |
svapankrIDaMshcha vividhaM modate chaiSha pAvakiH ||3-11-15
padmaM nAbhyudbhavaM chaikaM samutpAditavAMstadA |
sahasrapatraM virajo bhAskarAbhaM hiraNmayam ||3-11-16
	hutAshanaM jvalitashikhojjvalaprabhaM
		sugandhinaM sharadamalArkatejasam |
	virAjate kamalamudAravarchasaM 
		mahAtmanastanuruhachArudarshanam ||3-11-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare mahApadmotpattau ekAdasho.adhyAyaH