##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-12 Earth Created
  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 30, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAdasho.adhyAyaH
sarvabhUtotpattiH


vaishampAyana uvAcha

atha yogavidAM shreShThaM sarvabhUtamanomayam |
sraShTAraM sarvabhUtAnAM brahmANaM sarvatomukham ||3-12-1
tasmin hiraNmaye padme bahuyojanavistR^ite |
sarvatejoguNamaye pArthivairlakShaNairyute ||3-12-2
tachcha padmaM purANaj~nAH pR^ithivIruhamuttamam |
nArAyaNA~NgasaMbhUtaM pravadanti maharShayaH ||3-12-3
yA tu padmAsanA devI pR^ithivIM tAM prachakShate |
ye garbhasArA~NkuratastAndivyAnparvatAnviduH ||3-12-4
himavantaM cha meruM cha nIlaM niShadhameva cha |
kailAsaM mu~njavantaM cha tathAdriM gandamAdhanam ||3-12-5
puNyaM trishikharaM chaiva kAntaM mandarameva cha |
udayaM kandaraM chaiva vindhyamastaM cha parvatam ||3-12-6
ete devagaNAnAM cha siddhAnAM cha mahAtmanAm |
AshramAH puNyashIlAnAM sarvakAmayutAdrayaH ||3-12-7	
eteShAmitaro desho jambUdvIpa iti smR^itaH |
jambUdvIpasya sa~NkhyAnam yAj~niyA yatra chakrire ||3-12-8
garbhAdyatsravate toyaM devAmR^itarasopamam |
divyatIrthashatApA~NgyastA divyAH saritAH smR^itAH ||3-12-9
yAnyetAni tu padmasya kesarANi samantataH |
asa~NkhyAtAH pR^ithivyAM tu vishve te dhAtuparvatAH ||3-12-10
yAni padmasya patrANi bhUrINyUrdhvaM narAdhipa |
te durgamAH shailachitA mlechChadeshA vikalpitAH ||3-12-11
yAnyadhaH padmapatrANi vAsArthaM tAni bhAgashaH |
daityAnAmuragANAM cha pAtAlaM tanmahAtmanAm ||3-12-12
teShAmadhogataM yattadudaketyabhisaMj~nitam |
mahApAtakakarmANo majjante yatra mAnavaH ||3-12-13
padmasyAnte kushaM yattadekArNavajalaM mahat |
proktAste dikShu sa~NghAtAshchatvAro jalasAgarAH ||3-12-14
prAdurbhAvo.apyayaM tasmAnnAmnA puShkarasaMbhavaH |
R^iShernArAyaNasyAyaM mahApuShkarasaMbhavaH ||3-12-15
etasmAtkAraNAttajj~naiH purANaiH paramarShibhiH |
yaj~niyairvedadR^iShTArthairyaj~ne padmachitI krR^itaH ||3-12-16
evaM bhagavatA padme vishvasya paramo vidhiH |
parvatAnAM nadINAM cha devatAnAM cha nirmitaH ||3-12-17
	vibhUstathaivApratimaprabhAvaH 
		prabhAkaro vai bhagavAnmahAtmA |
	svayaM svayambhUH shayane.asR^ijattadA 
		jaganmayaM padmanidhiM mahArNave ||3-12-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare sarvabhUtotpattau dvAdasho.adhyAyaH