##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-13 Boon for Madhu and Kaitabha
  Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 1st, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha trayodasho.adhyAyaH
madhukaiTabhavarapradAnam


vaishampAyana uvAcha

chaturyugAdisaMbhUtau sahasrayugaparyaye |
vighnastamasi saMbhUto madhurnAma mahAsuraH ||3-13-1
tasyaiva cha sahAyo.anyo bhUto rajasi kaiTabhaH |
tau rajastamasAviShTau sambhUtau kAmarUpiNau ||3-13-2
ekArNavajalaM sarvaM kShobhayantau mahAsurau |
kR^iShNaraktAmbaradharau shvetadIptogradaMShTriNau ||3-13-3
ubhau madakaTodagrau keyUravalayojjvalau |
mahAvikR^itatAmrAkShau pInoraskau mahAbhujau ||3-13-4
mahAchChiraHsaMhananau ja~NgamAviva parvatau |
nIlameghAbhrasa~NkAshAvAdityapratimAnanau ||3-13-5
vidyudambhodatAmrAbhyAM karAbhyAmatibhIShaNau |
pAdasa~nchAravegAbhyAmutkShipantAvivArNavam ||3-13-6
kampayantAviva hariM shayAnamarisUdanam |
tau tatra viharantau sma puShkare vishvatomukham ||3-13-7
pashyatAM dIptavapuShaM yoginAM shreShThamuttamam |
nArAyaNasamAj~naptaM sR^ijantamakhilAH prajAH |
daivatAni cha vishvAni mAnasAMshcha surAnR^iShIn ||3-13-8
tatastAvUchatustatra brahmANamasurottamau |
dR^iShTau yuyutsukau kruddhau roShasaMraktalochanau ||3-13-9
kastvaM puruSha madhyasthaH sitoShNIShashchaturmukhaH |
AvAmagaNayanmohAdAse tvaM vigatajvaraH ||3-13-10
ehyAvayorbAhuyuddhaM prayachCha kamalodbhava |
AvAbhyAmativIrAbhyAM na shakyaM sthAtumAhave ||3-13-11
kastvaM kashchodbhavastubhyaM kena vAsIha choditaH |
kaH sraShTA kashcha vai goptA kena nAmnAbhidhIyate ||3-13-12

brahmovAcha

yaH ka ityuchyate loke hyavij~nAtaH sahasrashaH |
tatsaMbhavaM yogavantaM kiM mAM nAbhyavagachChathaH ||3-13-13 

madhukaiTabhAvUchatuH

nAvayoH paramaM loke ki~nchidasti mahAmate |
AvAM ChAdayatA vishvaM tamasA rajasA tathA ||3-13-14
rajastamomayAvAvAM yatInAM duHkhalakShaNau |
Chalakau dharmashIlAnAM dustarau sarvadehinAm ||3-13-15
AvAbhyAM muhyate loka uchChritAbhyAM yuge yuge |
AvAmarthashcha kAmashcha yaj~nAH sarvaparigrahAH ||3-13-16
sukhaM yatra mudo yatra yatra shrIH sannivR^ittayaH |
eShAM yatkA~NkShitaM chaiva tattadAvAM vichintaya ||3-13-17

brahmovAcha

yattadyogavatAM shreShThaM yachcha sarvaM mayArchitam |
tatsamAdAya guNavAntsattvajo.asmi pratiShThitaH ||3-13-18
yatparaM yogayuktAnAmakSharaM sattvameva cha |
rajasastamasashchaiva yatsraShTA jIvasaMbhavaH ||3-13-19
yato bhUtAni jAyante sAttvikAnItarANi cha |
sa eva yuktaH samare vashI vAM shamayishyati ||3-13-20

vaishampAyana uvAcha

tataH shayAnaM shrImantaM bahuyojanavistR^itam |
padmanAbhaM hR^iShIkeshaM praNamyovAcha tAvubhau ||3-13-21
jAnIvastvAM vishvayonimekaM puruShasattamam |
tavopAsanahetvarthamidaM nau viddhi kAraNam ||3-13-22
amoghadarshanaM satyaM yatastvAM vidurIshvaram |
tatastvAmabhito deva kA~NkShAvaH prativIkShitum ||3-13-23
tadichChAvo varaM dattaM tvayA hyAvAmariMdama |
amoghaM darshanaM deva namaste.astvajita~njaya ||3-13-24

shrIbhagavAnuvAcha

kAnichChato drutaM brUtaM varAnasurasattamau |
dattAyuShau mayA bhUyastvaho jIvitumichChathaH ||3-31-25
tasmAdyadeSha vAM yatnastatprApnutaM mahAbalau |
vadhyau bhavantau tu syAtAM tAvityevAbravIddhariH |
ubhAvapi mahAtmAnAvUrjitau kShatavarjitau ||3-13-26

madhukaiTabhAvUchatuH

yasminna kashchinmR^itavAMstasmindeshe vibho vadham |
ichChAvaH putratAM yAtuM tava chaiva surAdhipa ||3-13-27

shrIbhagavAnuvAcha

bADhaM sutau me pravarau bhaviShye kalpasaMbhave |
bhaviShyatho na saMdehaH satyametadbravImi vAm ||3-13-28
	
vaishampAyana uvAcha

	varaM pradAyAtha mahAsurAbhyAM
		sanAtano vishvavarottamo vibhuH |
	rajastamobhyAM bhavabhAvanopamau
		mamantha tAvUrutale surArihA ||3-13-29

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
madhukaiTabhavarapradAne trayodasho.adhyAyaH