##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-14  Birth of Brahma's manasa Sons  and Others
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 3rd, 2008##

Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturdasho.adhyAyaH
brahmaNo mAnasaputrANAmutpattiH


vaishampAyana uvAcha

sthitvA tasmiMstu kamale brahmA brahmavidAM varaH |
UrdhvabAhurmahAbAhustapo ghoraM samAshritaH ||3-14-1
jvalanniva cha tejasvI bhAbhiHsvAbhistamonudaH |
babhAse sarvadharmasthaH sahasrAMshurivAMshumAn ||3-14-2
athAnyadrUpamAsthAya shaMbhurnArAyaNo.avyayaH |
dvidhA kR^itvA.a.atmanA.a.atmAnamachintyAtmA sanAtanaH ||3-14-3
AjagAma mahAtejA yogAchAryo mahAyashAH |
SA~NkhyAchAryashcha matimAnkapilo brAhmaNo varaH ||3-14-4
devarShibhistu tAvetau brahma brahmavidAM varau |
ubhAvapi mahAtmAnAvUrjitau kShetratatparau ||3-14-5
tau prAptAvUchatustatra brahmANamamitaujasam |
parAvaravisheShaj~nau pUjitau paramarShibhiH ||3-14-6
bahutvAddR^iDhapAdashcha vishvAtmA jagataH sthitiH |
grAmaNIH sarvalokAnAM brahmA lokagururvaraH ||3-14-7
tayostadvachanaM shrutvA tisro vyAhR^itayo japan |
trInimAnkR^itavA.NllokAnyathAha brAhmaNI shrutiH ||3-14-8
yatra bhUsa~nj~nakaM chaiva samutpAditavAnprabhuH |
tato.agre tadgatasneho brahmA mAnasamavyayam ||3-14-9
sotpannastvagre brahmANamuvAcha mAnasaH sutaH |
karomi kiM te sAhAyyaM bravItu bhagavAniti ||3-14-10

brahmovAcha

ya eSha kapilo nAma brahmA nArAyaNastathA |
vadata varadastvAM tu tatkuruShva mahAmate ||3-14-11

vaishampAyana uvAcha 

brahmaNoktastadA bhUyaH saMshayaM samupasthitaH |
shushrUShurasmi yuvayoH kiM kurmIti kR^itA~njaliH ||3-14-12

parameshvarAvUchatuH

yatsatyamakSharaM brahma hyaShTAdashanidhaM smR^itam |
yatsatyamamR^itaM chaiva paraM tatsamanusmara ||3-14-13

vaishampAyana uvAcha

etadvacho nishamyAtha sa yayau dishamuttarAm |
gatvA cha tatra brahmatvamagamajj~nAnachakShuShA ||3-14-14
tato brahmA bhuvaM nAma dvitIyamasR^ijatprabhuH |
taM kalpayitvA manasA manasaiva mahAmanAH ||3-14-15
tataH so.apyabravIdvAkyaM kiM kurveti pitAmaham |
pitAmahasamAj~napto brahmANaM samupasthitaH ||3-14-16
brahmabhyAM sahitaH so.atha bhUyo bhAgavatIM gataH |
prAptashcha paramaM sthAnaM sa tayoH pArshvamAgataH ||3-14-17
tasminnapi gate putraM tR^itIyamasR^ijatprabhuH |
mokShopAye.atikushalaM bhUrbhuvaM nAma taM vibhuH ||3-14-18
AsasAda sa taddharmaM tayorevAgamadgatim |
evaM putrAstrayo.apyete uktAH shaMbhormahAtmanaH ||3-14-19
tAngR^ihItvA sutAMstasya prayayau svAM gatiM tathA |
nArAyaNo.atha bhagavAnkapilashcha yatIshvaraH ||3-14-20
yaM kAlaM tau gatau muktau brahmA tatkAlameva tu |
tepe ghorataram bhUyaH sa tapaHsaMshitavrataH ||3-14-21
na rarAma tato brahmA prabhurekastapashcharan |
sharIrArdhamatho bhAryAM samutpAditavA~nChubhAM ||3-14-22
tapasA tejasA chaiva varchasA niyamena cha |
sadR^ishImAtmano bhAryAM samarthAM lokasarjane ||3-14-23
tayA saha tatastatra reme brahmA tapomayaH |
sR^ijatprajApatIntsarvAntsAgarAntsaritastathA ||3-14-24
tato.asR^ijadvai tripadAM gAyatrIM devamAtaram |
akarochchaiva chatvAro vedAngAyatrisaMbhavAn ||3-14-25
AtmArthe chAsR^ijatputrA.NllokakartR^InpitAmahaH |
vishve prajAnAM patayo yebhyo lokA viniHsR^itAH ||3-14-26
vishveshaM prathamaM nAma mahAtapasamAtmajam |
sarvAshramatamaM puNyaM nAmnA dharmaM sa sR^iShTavAn ||3-14-27
dakShaM marIchimatriM cha pulastyaM pulahaM kratum |
vasiShThaM gautamaM chaiva bhR^iguma~NgirasaM manum ||3-14-28
atharvabhUtA ityete khyAtA brahmamaharShayaH |
trayodashasutAnAM tu ye vaMshA vai maharShiNAm ||3-14-29
aditirditirdanuH kAlA hyanAyuH siMhikA muniH |
prabodhA surasA krodhA vinatA kadrureva cha ||3-14-30
dakShasyaitA duhitaraH kanyA dvadasha bhArata |
nakShatrANi cha bhadraM te saptaviMshatirUrjitAH  ||3-14-31
marIcheH kashyapaH putrastapasA nirmitaH prabhuH |
tasmai kanyA dvAdashemA dakShastA anvamanyata ||3-14-32
nakShatrAkhyAni somAyA vasave dattavAnR^iShiH |
rohiNyAdIni sarvANi puNyAni janamejaya ||3-14-33
lakShmIH kIrtistathA sAdhyA vishvA kAmAnugA shubhA |
devI marutvatI chaiva brahmaNA nirmitA purA ||3-14-34
etAH pa~ncha variShThA vai surashreShThAya bhArata |
dattA dharmAya bhadraM te brahmaNA dR^iShTadharmaNA ||3-14-35
yA rUpArdhamayI patnI brahmaNaH kAmarUpiNI |
surabhiH sA tu gaurbhUtvA brahmANaM samupasthitA ||3-14-36
tatastAmagamadbrahmA maithune lokapUjitaH |
lokasarjanahetuj~no gavAmarthAya bhArata ||3-14-37
jaj~ne chaikAdasha  sutAnvipulAndharmasaMhitAn |
raktasandhyAbhrasadR^ishAndahanopamatejasaH ||3-14-38
te rudanto dravantashcha bhagavantaM pitAmaham |
rodanAddrAvaNAchchaiva tato rudrA iti smR^itAH ||3-14-39
nirR^itishchaiva sarpashcha tR^itIyo hyaja ekapAt |
mR^igavyAdhaH pinAkI cha dahano.atheshvarashcha vai ||3-14-40
ahirbudhnyashcha bhagavAnkapAlI chAparAjitaH |
senAnIshcha mahAtejA rudrA ekAdasha smR^itAH ||3-14-41
tasyAmeva surabhyAM tu jaj~ne govR^iShabhastathA |
AkR^iShTAshcha tathA mAShAH sikatAH prashrayo.akShatAH ||3-14-42
ajAshchaivaikavaMshAshcha tathaivAmR^itamuttamam |
oShadhayaH pravarAyAshcha surabhyAM tAH samutthitAH ||3-14-43
dharmAllakShmyudbhavaH kAmaH sAdhyA sAdhyAnvyajAyata |
chyavanaM prabhavaM chaivamIshAnaM surabhIM tathA ||3-14-44
arundhatyAruNI chaiva vishvAvasubaladhruvau |
mahiShaM cha tanUjaM cha vij~nAtamanasAvapi ||3-14-45
matsaraM cha vibhUtiM cha sarvAH surabhisUnavaH |
suparvataM viShaM nAgaM sAdhyA lokanamaskR^itA ||3-14-46
vAsavAnugatA devI janayAmAsa vai sutAn |
dharaM vai prathamaM devaM dvitIyaM dhruvamavyayam ||3-14-47
vishvAvasuM tR^itIyaM cha chaturthaM somamIshvaram |
pa~nchamaM parvataM chaiva yogendraM tadanantaram ||3-14-48
saptamaM cha tato vAyumaShTamaM nirR^itiM vasum |
dharmasyApatyamityevaM surabhyAM samajAyata ||3-14-49
vishvedevAstu vishvAyAM dharmAjjAtA iti shrutiH |
dakShayaj~no mahAbAhurvasushcha suta eva cha |
sudharmA ca mahAbAhuH sha~NkhapAchcha mahAbalaH ||3-14-50
uktashchaiva mahAbAhurvapuShmAMshcha tathaiva cha |
chAkShuShasya manoretaM tathAnantamahIraNau ||3-14-51
vishvAvasusuparvANau viShTarashcha mahAyashAH |
rurushcha R^iShiputro vai bhAskarapratiadyutiH ||3-14-52	
vishvedevAndevamAtA vishveshA~njanayatsutAn |
marutvatI marutvato devAnajanayachChubhAn ||3-14-53
agnishchakShurhavirjyotiH sAvitro mitra eva cha |
amaraM sharavR^iShTiM cha sa~NkShayam cha mahAbhujam ||3-14-54
virajaM chaiva shukraM cha vishvAvasuvibhAvasU |
ashmantaM chitrarashmiM cha tathA niShkupitaM nR^ipam ||3-14-55
nahuShaM chAhutiM chaiva chAritraM bahupannagam |
bR^ihantaM cha bR^ihadrUpaM tathaiva paratApanam |
marutvatyAM purA dharmAjjaj~ne putradvayaM shubham ||3-14-56
adityAM jaj~nire rAjannAdityAH kashyapAdatha |
indro viShNurbhagastvaShTA varuNo.aMsho.aryamA raviH ||3-14-57
pUShA mitrashcha varado manuH parjanya eva cha |
ityete dvAdashAdityA variShThAstridivaukasaH ||3-14-58
Adityasya sarasvatyAM jaj~ne putradvayaM shubham |
rUpashreShThaM balashreShThaM tridive rUpiNAM varam ||3-14-59
danustu dAnavA~njaj~ne ditirdaityAnvyajAyata |
kAlAnukAlakeyAMshcha hyasurAnrAkShasAMstathA ||3-14-60
anAyushAyAstanayA vyAdhayaschchAdhayastathA |
siMhikA grahamAtA cha gandharvajananI muniH ||3-14-61
prabodhApsarasAM mAtA surasAyAM sarIsR^ipAH |
krodhAyAH sarvabhUtAni pishAchAshchaiva bhArata ||3-14-62
tathA yakShagaNAshchaiva guhyakAshcha vishAMpate |
chatuShpadAni sarvANi R^ite gAvastu saurabhAH ||3-14-63
aruNo garuDashchaiva vinatAyAM vyajAyata |
mahIdharAn sarpanAgAndevI kadrUrvyajAyata ||3-14-64
evaM vivR^iddhimagamanvishve lokAH parasparam |
tadA pauShkarake rAjanprAdurbhAve mahAtmanaH ||3-14-65
purANaM pauShkare chaiva mayA dvaipayanAchChrutam |
kathitaM tena pUrveNa yatkR^itaM paramarShibhiH ||3-14-66
	yashchedamagryaM prathamaM purANam
		sadApramattaH paThate mahAtmA |
	avApya kAmAniha vItashokaH
		paratra sa svargaphalAni bhu~Nkte ||3-14-67

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
psuShkare sarvabhUtotpattau chaturdasho.adhyAyaH