##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-15  Janamejaya's question
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 4, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchadasho.adhyAyaH
janamejayaprashnaH


janamejaya uvAcha

shrutaM naH paramaM brahman svavaMshacharitaM mahat |
divyamanyonyasaMbhUtaM mAnitaM bahubhirguNaiH ||3-15-1
ChandobhirvR^ittasaMjAtaiH samAsaishcha savistaraiH |
laghubhirmadhurAbhAShairgrathitam padavigrahaiH ||3-15-2
trivargeNAbhisaMpannaM dharmeNArthena bhoginAm |
kAmena bahurUpeNa sharIrAntargatena cha ||3-15-3
brAhmaNAnAM prabhAvaishcha yogAnAM cha parAkramaiH |
vairaniryAtanaishchaiva pratij~nAnAM cha pAragaiH ||3-15-4
ripustavasusaMpannairnAnubandhaH prachoditaH |
vaMshayornirvinAshAya nR^ipeNa dvijavigrahAt ||3-15-5
ye cha tasminmahAraudre sa~NgrAme nihatA nR^ipAH |
teShAM sarvANi rAShTrANi putrAH sarve prapedire |
kauravaH prathito rAjA bhagavachChAsanAnugaH ||3-15-6
dharmashcha bahudhA proktastrayANAM varNasaMpadAm |
shUrANAmapi vikhyAtaH svargaheturdvijarShabha ||3-15-7
anugrahArthaM bhUtAnAM notsekAya katha~nchana |
chaturNAM varNasaMj~nAnAM pR^ithakpR^ithaganekadhA ||3-15-8
garbhavAsaM patantashcha bhUtAnAM saMprabodhitaH |
pR^ichChatAM devasa~nchAraH kShINe puNye cha karmaNi ||3-15-9
dAne yashchAdisaMyogaH sa chApi bahudhA kR^itaH |
dvAbhyAM saMyogavihito madhuvAgvachanaM tayoH ||3-15-10
na tachChakyaM mayA.a.akhyAtuM bhAratAdhyayanaM mahat |
ekAhena mahAnbrahmannapi divyena chakShuShA ||3-15-11
brahmano.ahnastu vistAraM sa~NkShepaM cha susa~Ngraham |
shrotumichChAmi bhagavanmahatkautUhalaM hi me ||3-15-12

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare janamajayavAkye pa~nchadasho.adhyAyaH