##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-16 Sankhya yoga Explained
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 5, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShoDasho.adhyAyaH

sA~NkhyayogavichAraH


vaishampAyana uvAcha

shR^iNuShvaikamanA rAjanpa~nchendriyasamAhitaH |
kathAM kathayato rAjannirvikAreNa chetasA ||3-16-1
brahmasambandhasambaddhamabaddhaM karmabhirnR^ipa |
purastAdbrahma saMpannaM brahmaNo yadadakShiNam ||3-16-2
avyaktaM kAraNaM yattannityaM sadasadAtmakam |
niShkalaH puruShastasmAtsaMbabhUvAtmayonijaH ||3-16-3
divyo divyena vapuShA sarvabhUtapatirvibhuH |
achintyashchAvyayashchaiva yugAnAM prabhavo.avyayaH ||3-16-4
abhUtashchApyajAtashcha sarvatra samatAM gataH |
avyaktAtparamaM yattannArAyaNavido viduH ||3-16-5
sarvataH pANipAdaM taM sarvato.akShishiromukham |
sarvataH shrutimalloke sarvamAvR^itya tiShThati ||3-16-6
asatashcha satashchaiva vij~neyaM tatra kAraNam |
avyakto vyaktarUpasthashcharannapi na dR^ishyate ||3-16-7
vikArapuruSho.avyakto hyarUpI rUpamAshritaH |
charatyachintyaH sarveShu gUDho.agniriva dAruShu ||3-16-8
bhUtabhavyodbhavo nAthaH parameShThI prajApatiH |
prabhuH sarvasya lokasya nAma chAsyeti tattvataH ||3-16-9
apadAttu pado jAtastasmAnnArAyaNo.abhavat |
avyakto vyaktimApanno brahmayogena kAmataH ||3-16-10
brahmabhAve cha taM viddhi sa shabdaM labdhavAnprabhuH |
prabhuH sarvasya lokasya sthAvarasyetarasya cha ||3-16-11
ahaM tviti sa hovAcha prajAH srakShyAmi bhArata |
prabhavaH sarvabhUtAnAM yasya tanturimAH prajAH ||3-16-12
svAbhAvAjjAyate sarvaM svabhAvAchcha tathAbhavat |
aha~NkAraH svabhAvAchcha tathA sarvamidaM jagat ||3-16-13
sarvavyApI nirAlambo hyagrAhyo.atha jayo dhruvaH |
evaM brahmamayo jyotirbrahmashabdena shabditaH ||3-16-14
avyakto vyaktimApannaH pa~nchabhiH kratulakShaNaiH |
dhArayanbrahmaNo vyaktaM vividhaM chintitaM tvaran ||3-16-15
atha mUrtiM samAdAya svabhAvAdbrahmachoditaH |
sasarja salilaM brahma yena sarvamidaM tatam ||3-16-16
vAyuM pUrvamatho dR^iShTvA yo dhAturdhAtR^isattamaH |
dhAraNAddhAtR^ishabdaM cha labhate lokasaMj~nitam ||3-16-17
tadetadvAyusaMbhUtaM kR^itsnaM jagadabhUtpurA |
etaddevairatikrAntaM pUrvameva sarasvati ||3-16-18
pR^ithaktvaM gamitaM toyaM pR^ithivIshabdamichChatA |
ghanatvAchcha dravatvAchcha nikhilenopalabhyate ||3-16-19
phalatvAtsIdamAnA cha salile salilodbhavaH |
vyAjahAra shubhaM vANIM samantAtpUrayanniva ||3-16-20
urdhvo.ahaM sthAtumichChAmi saMsIdAbhyuddharasva mAm |
gambIre toyavivare mUrtivikShobhitAntaram ||3-16-21
tato mUrtidharA devI sarvabhUtaprarohiNI |
yathAyogena saMbhUtA sarvatra viShayaiShiNI ||3-16-22
shrutvA cha gaditaM tasyA giraM tAM cha subhAShitAm |
varAharUpamAsthAya nipapAta mahArNave ||3-16-23
uddhR^itya so.avaniM toyAtkR^itvA karma suduShkaram |
samAdhau pralayaM gatvA pralIno na cha dR^ishyate ||3-16-24
yattadbrahmamayaM jyotirAkAshamiti saMj~nitam |
tatra brahmA samudbhUtaH sarvabhUtapitAmahaH ||3-16-25
adyApi manasA dhAtrA dhAryate sarvayoginA |
j~nAnayogena sUkShmeNa prajAnAM hitakAmyayA ||3-16-26
bhittvA tu pR^ithivImadhyamupayAti samudbhavam |
tapanastUrdhvamAtiShThanrashmibhiH sa hasanniva ||3-16-27
tasya maNDalamadhyAttu niHsR^itaM somamaNDalam |
sa sanAtanajo brahmA saumyaM somatvamanvagAt ||3-16-28
somamaNDalaparyantAtpavanaH samajAyata |
tadakSharamayaM jyotistejobhirabhivarddhayan ||3-16-29
sa tu yogamayAjj~nAnAtsvabhAvAdbrahmasaMbhavAt |
sR^ijate puruShaM divyaM brahmayoniM sanAtanam ||3-16-30
dravaM yatsalilaM tasya ghanaM yatpR^ithivI bhavat |
ChidraM yachcha tadAkAshaM jyotiryachchakShureva tat ||3-16-31
vAyunA spandate chainaM sa~NghAtAjjyotisaMbhavaH |
puruShAtpuruSho bhAvaH pa~nchabhUtamayo mahAn ||3-16-32
bhUtAtmA vai same tasmiMstasmindehaH sanAtanaH |
guhAyAM nihitaM j~nAnaM yogAdyaj~naH sanAtanaH ||3-16-33
tapanasyaiva tadrUpaM yo.agnirvasati dehinAm |
sharIre nityasho yukte dhAtubhiH saha sa~NgataH ||3-16-34
svabhAvAtkShayamAyAnti svabhAvAdbhayameti cha |
svabhAvAdvindate shAntiM svabhAvAchcha na vindati ||3-16-35
indriyairatimUDhAtmA mohito brahmaNaH pade |
saMbhavaM nidhanaM chaiva karmabhiH pratipadyate ||3-16-36
yAvattadbrahmaviShayaM nopayAti ha tattvataH |
tAvatsaMsAramApnoti saMbhavAMshcha punaH punaH ||3-16-37
indriyairvyatirikto vai yadA bhavati yogavit |
tadA brahmatvamApannaH pralayAgre pratiShThati ||3-16-38
pratiShiddhamamuM lokaM brahmavAn sa bhavatyuta |
na cha rAgavyayairyAti na cha sajjati karhichit ||3-16-39
AgatiM cha gatiM chaiva nidhanaM saMbhavaM tathA |
bhUtebhyo vetti sarvaj~naH parAM siddhimupAgataH ||3-16-40
Atmano gatayashchaiva tathA viShayagochare |
purastAtkarmanirvR^itteH pade brahmA pratiShThitaH ||3-16-41
chittagranthIMshcha manasA rundhyAtpUrvAshcha yAtanAH |
bhidyamAnAH pralobhena vAyubhinnamivArNavam ||3-16-42
pachyate hR^idayaM nIlaM parebhyo j~nAnachakShuShA |
brahmaproktamivAtmA vai vimukto dehabandhanAt ||3-16-43
sR^ijedapi paraM lokaM saMharedapi vidyayA |
tejomUrtirivAviddhamIha lokaM cha saMsR^ijet ||3-16-44
tiryagyonau gatAMshchaiva karmabhirniyamopamaiH |
tAnyapi pratimuchyeta brahmayuktena chetasA ||3-16-45
akSharaM cha kSharaM chaiva yogakarmAbhividyate |
na kSharaM vidyate tatra yadbrahma karmabhirdhruvam ||3-16-46

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ShoDasho.adhyAyaH