##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-17  Benevolent Vishnu, Creation Continued, The Practice of Yoga
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 7, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptadasho.adhyAyaH
karmaphalaparichChedAya yogavarNanam


vaishampAyana uvAcha

pR^ithivyAM yatkR^itam ChidraM tapanena vivardhatA |
tasminnyasto.atha mainAkaH svabhAvavihito.achalaH ||3-17-1
parvabhiH parvatatvaM cha labhate nAma saMj~nitam |
achalAdachalatvaM cha svabhAvAnmerureva saH ||3-17-2
tasya pR^iShThe suvistIrNe nagasya sumaharddhimAn |
tasmiMstu puruSho vyakto vasati jyotisaMbhavaH ||3-17-3
vihitashcha svabhAvena tenaiva paramAtmanA |
yattadbrahmamayaM tejo nihitaM shiraso.antare |
tasya jyotirmayaM rUpaM dIptaM puruShavigraham ||3-17-4
vadanAdabhiniShkrAntaM jvalantamiva tejasA |
chaturbhirvadanairyuktaM chaturbhishcha dvijottamaiH ||3-17-5
vaktraM brahmasamudbhUtaM brahmA brAhmaNapu~NgavaH |
tadeva tanmahAbhUtaM punarbhAvatvamAgatam ||3-17-6
uddhR^itA pR^ithivI devI purastAtsalilAshayAt |
brahmatvaM brahmaNaH sthAnAdaloko lokatAM gataH ||3-17-7
padasaMdhau brahmalokaM shR^i~NgaM merostadAbhavat |
uchChritaM yojanashataM sahasrashatameva cha |||3-17-8
evameva cha vistAraM chaturbhirguNitaM guNaiH |
athavA naiva sa~NkhyAtuM shakyaM bhUtena kenachit |
samAH sahasrairbahubhirapi divyena tejasA ||3-17-9
chaturbhiH pArshvavistAraiH shilAbhirabhisaMvR^itaiH |
nagasya yasya rAjendra vistAraiH shatayojanaiH ||3-17-10
koTikoTIshataguNairguNitaM brahmavAdibhiH |
yogayuktaiH sadA siddhairnityaM brahmaparAyaNaiH ||3-17-11
marudbhiH saha devendrai rudrairvasubhireva cha |
Adityairvishvasahitai rarakSha vasudhAdhipAn ||3-17-12
rarakSha pR^ithivIM chaiva bhagavAnviShNunA saha |
vivasvadvaruNAbhyAM cha sa~NghAtaM gamitaM nR^ipa ||3-17-13
tena brAhmeNa vapuShA brahmaprAptena bhArata |
yattadviShNumayaM tejaH sarvatra samatAM gatam ||3-17-14
yattadbrahmeti vai proktaM brAhmaNairvedapAragaiH |
niyamairbahubhiH prAptaiH satyavrataparAyanaiH ||3-17-15
evamete trayo lokA brAhme.ahani samAhitAH |
ahani brahma chAvyaktaM vyaktaM prANe pratiShThitam ||3-17-16
brahmaNo niyataM karma prabhAveNa prachoditam |
pravartamAnaM bhAvena shashvadachChalavAdinAm ||3-17-17
etaddhitamiti proktaM brAhmaNairvedapAragaiH |
yadekaM brahmaNaH pAdaM diShTatvaM gamitaM padam ||3-17-18
bahutvAdviprabhAvAnAM vishvashabdaH prayujyate |
brAhmaNairbrahmabhUtAtmA satyavrataparAyanaiH ||3-17-19
vishvarUpaM manorUpaM buddhirUpaM cha mAnayan |
evaM dvandvaM sa bhagavAnprathamaM mithunaM sR^ijat ||3-17-20
sa eva bhagavAnvishvo devyA saha sanAtanaH |
vidhAya vipulAnbhogAnbrahmA charati sAnugaH ||3-17-21
sa eSha bhagavAnbrahmA nityaM brahmavidAM varaH |
nirvANapadagantR^INAmakiMchanapathaiShiNAm ||3-17-22
somAtsomaH samutpanno dhArAsalilavigrahAt |
yathAbhiShikto bhUtAnAmAdhipatye maheshvaraH ||3-17-23
abhiShichya cha bhUteshaM kR^itvA karma svabhAvataH |
nadati sma tadA nAdaM tena sA hyuchyate nadI ||3-17-24
sA brahmalokaM saMbhAvya abhibhUya sahasradhA |
gAM gatA gaganAddevI saptadhA prasasAra cha ||3-17-25 
sahasradhA cha rAjendra bahudhA cha punaH punaH |
imam lokamamuM chaiva bhAvayankSharasaMbhavam ||3-17-26
tato bhUtani rohanti mahAbhUtaphalAni cha  |
tataH sarve kriyArambhAH pravartante manIShiNAm ||3-17-27
chaturbhirvadanaistasya mukhapadmAdviniHsR^itA |
tadAkSharamayI siddhirdishatvaM samupAgatA ||3-13-28
tasya	 j~nAnamayaM puNyaM chatuShpAdaM sanAtanam |
patitvenAbhavaddevo brahmA chAtra pitAmahaH ||3-17-29
pAdA dharmasya chatvaro yairidaM dhAryate jagat |
brahmacharyeNa vyaktena gR^ihasthena cha pAvane ||3-17-30
gurubhAvena vAkyena guhyagAminagAminA |
ityete dharmapAdAH syuH svargahetoH prachoditAH ||3-7-31
nyAyAddharmeNa guhyena somo vardhati maNDale |
brahmaNo brahmacharaNAdvedA vartanti shAshvatAH ||3-17-32
gR^ihasthAnabhivAkyena tR^ipyanti pitarastathA |
R^iShayo.api cha dharmeNa nagasya shirasi sthitAH ||3-17-33
nagasya tasya saMpashya meroH shikharamuttamam |
padbhyAM saMpIDya vR^iShaNAvR^iShibhistairvichAryate ||3-17-34
grIvAM nigR^ihya pR^iShThaM cha vinAmya prahasanniva |
nAbhideshe karau nyasya sarvasho.a~NgAni saMkShipan ||3-17-35
mUrdhni brahma samutkShipya manasApi pitAmahaH |
asR^ijanmanasA viShNuM yogAdyogeshvarasya cha ||3-17-36
vyatiriktendriyo viShNurbimbAdbimbamivoddhR^itaH |
tejomUrtidharo devo nabhasIndurivoditaH ||3-17-37
rarAja brahmayogena sahasrAMshurivAparaH |
virAjannabhaso madhye prabhAbhiratulaM prabhuH ||3-17-38
nopalabhyati mUDhAnAM pratyakShaM brahma shAshvatam |
lalATamadhye tiShThantaM dvidhAbhUtaM kriyAM prati ||3-17-39
jyotishchakShuShi saMbaddhaM bimbaM bhAskarasomayoH |
buddhyA pUrvaM tu pashyanti adhyAtmaviShaye ratAH ||3-17-40
brAhmaNA vedavidvAMsaH satyavrataparAyanAH |
netare jAtu pashyanti adhyAtmaM nAvabudhyate ||3-17-41
hiMsAyogairayogAtmA sarvaprANacharairnR^ipa |
bhUtayo bhuvi bhUtesho mohaprAptena chetasA ||3-17-42
karmabhiH kutsitairanyaiH sarvaprANivadhaiShiNAm |
narANAM yogamAdhAya sveShu mAtreShu bhArata ||3-17-43
samAhitamanA brahmanmokShaprAptena hetunA |
chandramaNDalasaMsthAnAjjyotishchAndraM mahattadA ||3-17-44
pravishya hR^idayaM kShipraM gAyatryA nayanAntare |
garbhasya saMbhavo yashcha chaturdhA puruShAtmakaH ||3-17-45
brahmatejomayo yuktaH shAshvato.atha dhruvo.avyayaH |
na chendriyaguNairyukto yuktastejoguNena cha ||3-17-46
chandrAMshuvimalaprakhyo bhrAjiShNurvarNasaMsthitaH |
netrAbhyAM janayaddevo R^igvedaM yajuShA saha ||3-17-47
sAmavedaM cha jihvAgrAdatharvANaM cha mUrdhataH |
jAtamAtrAstu te vedAH kShetraM vindanti tattvataH ||3-17-48
tena vedatvamApannA yasmAdvindanti tatpadam |
te sR^ijanti tadA vedA brahma pUrvaM sanAtanam ||3-17-49
puruShaM divyarUpAbhaM svaiH svairbhAvairmanobhavaiH |
atharvaNastu yo yogaH shIrShaM yaj~nasya tatsmR^itam ||3-17-50
grIvAbAhvantaraM chaiva R^igbhAgaH sa bhavettataH |
hR^idayaM chaiva pArshvaM cha sAmabhAgastu nirmitaH ||3-17-51
basti shIrShaM kaTIdeshaM ja~NghorucharaNaiH saha |
evameSha yajurbhAgaH sa~NghAto yaj~nakalpitaH |
puruSho divyarUpAbhaH saMbhUto hyamarAtpadAt ||3-17-52
sa hi vedamayo yaj~naH sarvabhUtasukhAvahaH |
ubhayorlokayostAta hiMsAvarjyaH sanAtanaH ||3-17-53
yogArambhaM karmasAdhyaM brahmacharyaM sanAtanam |
prabhavaH sarvabhUtAnAM yo vindati sa vedavit ||3-17-54
sa siddhaH prochyate loke siddhireva na saMshayaH |
nirmuktaiH sarvakarmabhyo munibhirvedapAragaiH ||3-17-55
vaiShNavaM yaj~namityevaM bruvate vedapAragAH |
brAhmaNA niyamashrAntA vedopaniShade pade ||3-17-56

janamejaya uvAcha

chetasastUpalambhaM hi manogrAhyasya kAmataH |
kAraNaM shrotumichChAmi yathA tvaM manyase mune ||3-17-57

vaishampAyana uvAcha

na hyasya kAraNaM ki~nchidbAhyaM bhavati bhArata |
antargataM kAraNaM tu shArIraM mAnasaM nR^ipa ||3-17-58
yena vedyaM vidurmartyA brAhmaNAH saMshitavratAH |
avedyamapi vedyaM cha shakyaM vettuM na karmaNA ||3-17-59
brAhmaNena vinItena sadA brahmaniSheviNA |
sadA viditatattvena siddhihetormahIpate ||3-17-60
sadA chaiva shuchirbhUtvA niyato brahmakarmaNA |
upatiShTheta sa guruM baddhA~njalipuTo dvijaH ||3-17-61
sAyaM prAtashcha tattvaj~no mokShakarmANi kArayet |
vinIto brahmabhAvena samAhitamatirmuniH ||3-7-62
saMprapadyeta manasA vaiShNavaM padamuttamam |
dhyAyanneva prasIdeta samAhitamatirdvijaH ||3-17-63
gachChate paramaM brahma nirvikAreNa chetasA |
apunarbhavabhAvaj~no nirmamo bhAvabandhanAt ||3-17-64
tadevAkSharamityAhuryattadbrahma sanAtanam |
tarhi tatkarmayogena vidyAyogena darshitaM ||3-17-65
brAhmaNAnAM vinItAnAM vaiShNave padasa~nchaye |
sarvadravyAtiriktAnAM kAmayogavigarhiNAm ||3-17-66
apunarbhAvinAM lokAH karmayogapratiShThitAH |
anAdAnena manasA rAjankarmaNi karmaNi ||3-17-67
AdAnAdbadhyate janturnirAdAnAtpramuchyate |
brAhmaNebhyaH kriyAvAptirjantoH pUrvAjjanAdhipa ||3-17-68
muktashchendriyabandhena prAptAshcha paramaM padam |
na bhuyaH punarAyAti mAnuShaM dehavigraham ||3-17-69

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare saptadasho.adhyAyaH