##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-18  Yogi - Obstacles and Experiences
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 7, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athAShTAdasho.adhyAyaH
yogopasargakathanam


janamejaya uvAcha

upasargaM cha yogaM cha dhyAtavyaM chaiva yatpadam |
na bhUyaH punarAyAti mAnuShaM dehavigraham ||3-18-1
[siddhiM siddhiguNAshchaiva shrotumichChAmi tattvataH]

vaishampAyana uvAcha

shR^iNu vistarataH sarvaM yathA pR^ichChasi medhayA |
upapannena manasA brahmAdInAmanekadhA ||3-18-2
pa~ncha siddhiguNAMstyaktvA pashyato brahmaNo nR^ipa |
yogayuktena manasA pa~nchendriyanivAsinaH ||3-18-3
brahmaNashchintayAnasya brahmayaj~naM sanAtanam |
bahurUpamanaishvaryAtpravartati nirodhanam ||3-18-4
pa~nchendriyasya grAmasya navadvArasya bhArata | 
kAmakrodhasya lobhasya sanniruddhasya medhayA ||3-18-5
tejasA mUrdhni chAdhAya dhUmo dodhuyate mahAn |
nIlalohitavarNAbhaiH pItaiH shvetaishcha dhAtubhiH ||3-18-6
mA~njiShTharAgavarNAbhaiH kapotasadR^ishaistathA |
shuddhavaiDUryavarNAbhaiH padmavarNadalaprabhaiH ||3-18-7
sphATikairmaNivarNAbhairnAgendrasadR^ishaistathA |
indragopakavarNAbhaishchandrAMshusalilaprabhaiH ||3-18-8
bahuvarNaiH sudhUmaughairindrAyudhasamaprabhaiH |
saMpatadbhishcha yugapanmeghairiva samAgame ||3-18-9
nirudhyanta ivAkAshe pakShavadbhirivAdribhiH |
te dhUmavarNAH sa~NghAtA ghanAH saliladhAriNaH |
nirvemushchaiva toyaughAnvivishurvasudhAtale ||3-18-10
mUrdhni chaiva mahAnagnirmAnaso dhUyate prabhuH |
yuktaH paramayogena shatasho.archibhirAvR^itaH ||3-18-11
tasyArchervisphuli~NgANAM sahasrAni shatAni cha |
visasruH sarvagAtrebhyo jvalanniva yugAgnayaH ||3-18-12
yAvantyo varShadhArAstu tAvantyo.archyo.analasya cha |
sameyurvAridhArAbhirvipule vasudhAtale ||3-18-13
varNAbhyAM yujyamAnasya vAyurdodhUyate mahAn |
divyasiddhaguNodbhUtaH sUkShmaprANavivardhanaH ||3-18-14
vegavAnbhImanirghoSho balavAnprANagocharaH |
taireva chAgnisa~NghAtairdhAtubhiH saha sa~NgataH ||3-18-15
sahasrasho.atha shatasho mUrtiM kR^itvA pR^ithagvidhAm |
agnirvAyurjalaM bhUmirdhAtavo brahmachoditAH ||3-18-16
samavAyatvamApannA bIjabhUtA mahIpate |
sa~NghAtaM brahmavegena dhAtavo gamitA nR^ipa ||3-18-1
yadbrahma chakShuShormadhye sa sUkShmaH puruSho virAT |
tayoranyAnbahUnsukShmAn sasR^ije puruShottamaH ||3-18-18
sa eva bhagavAnviShNurvyaktAvyaktaH sanAtanaH |
AdhAraH sarvavidyAnAM pralaye pralayAntakR^it ||3-18-19
taM mUrdhni dhAtubhirnaddhaM vishanti brahmachoditAH |
te.antarAH puruShAH sarve j~nAtAraH sukhaduHkhayoH ||3-18-20
atha cheShTitumArabdhA mUrtayo brahmasaMmitAH |
bhittvA cha dharanIM devIM prApadyanta disho dasha ||3-18-21
ityete pArthivAH sarve R^iShayo brahmanirmitAH |
tatraiva pralayaM yAtA bhUmitvamupayAnti cha ||3-18-22
karmakShayAdvimuchyante dhAtubhiH karmabandhanaiH |
karmakShayAdvimuktatvAdindriyANAM cha bandhanAt ||3-18-23
tAmeva prakR^itiM yAnti aj~nAtaM karmagocharaiH |
kSharAddhUmakShayaM chaiva agnigarbhAstapomayAH ||3-18-24
yena tanturivAchChanno bhAvAbhAvaH pravartate |
dhUmAdabhrAstu saMbhUtA abhrAttoyaM sunirmalam ||3-18-25
jagatI jalAttu saMbhUtA jagatyeva cha yatphalam |
phalAdrasastu saMjaj~ne rasAtprANastu dehinAm ||3-18-26
rasashcha tanmayo jaj~ne yattadbrahma sanAtanam |
pradhAnaM brahma choddiShTaM bahubhiH kAraNAntaraiH |
brAhmaNaistapasi shrAntaiH satyavrataparAyaNaiH ||3-18-27
avyaktAdvyaktimApannaM svena bhAvena bhArata |
antaHsthaM sarvabhUteShu charantaM vidyayA saha ||3-18-28
karma karteti rAjendra viShayasthamanekadhA |
nopalabhyeta chakShurbhyAM tapasA dagdhakilbiShaiH ||3-18-29
upalabhyeta chakShurbhyAM j~nAnibhirbrahmavAdibhiH |
niHsR^itastu bhruvormadhyAnmeghamukta ivAMshumAn ||3-18-30
charadbhiH pakShivalloke nirdvandvairniShparigrahaiH |
yogadharmeNa kauravya dhruvamAsAdyate phalam ||3-18-31
prAdurbhAvaM kShayaM chaiva bhUtasya nidhanaM tathA |
vidhatte shatasho brahmA sa~NkShaye cha bhavettadA ||3-18-32
karmaNaH karmayogaj~no bhUtebhyo nAtra saMshayaH |
avinAshAya lokasya dharmasyApyAyanena cha ||3-18-33
yugaM dvAdashasAhasraM sahasrayugasaMhitaM |
etadbrahmayugaM nAma yugAnAM prathamaM yugam ||3-18-34
sahasrayugayorante saMhAraH pralayAntakR^it |
sUkShmaM bhavati lokAnAM nirvikAramachetanam ||3-18-35
tathA pralayamApannaM jagatsarvaM sanAtanam |
brahma saMpadyate sUkShmaM nimittaM kAraNairguNaiH ||3-18-36

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare.aShTAdasho.adhyAyaH