##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-19  Narration of Yogi's Yugadharma
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @wanadoo.fr
September 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athaikonaviMsho.adhyAyaH
saguNabrahmavido yugadharmakIrtanam


janamejaya uvAcha

prAgvaMshaM shrotumichChAmi vistareNa mahAmune |
AdyayoryugayorbrahmanbrahamaprAptasya sarvashaH ||3-19-1

vaishampAyana uvAcha

shR^iNu vistarashaH sarve yanmAM pR^ichChasi medhayA |
upapannena manasA daivapratyayasAdhinA ||3-19-2
R^iddhiM prAptastu bhagavAnyogAtmA brahmasaMbhavaH | 
bhUtAnAM bahulatvaM cha chakAreheshvaraH prabhuH ||3-19-3
sthito brahmAsane brahmA vikShiptaH sahasA prabhuH |
achalenaiva bhAvena sthANubhUtena bhArata ||3-19-4
raktashcha mokShaviShaye sa cha j~nAnamaye pade |
yasmAtpadasahasrANi prabhavanti bhavanti cha ||3-19-5
brahmayaj~naM tu yajate yogAdvedAtmakaM sadA |
brahmaNo vipulaM j~nAnamaishvaryaM cha pravartate ||3-19-6
tataH prathamamaishvaryaM yu~njAnena pravartitam |
brahmaNA brahmabhUtena bhUtAnAM hitamichChatA ||3-19-7
tadA tvAkAshamaishvaryaM yu~njAnasya pravartate |
brahmano brahmabhUtasya nirvikAreNa karmaNA ||3-19-8
tadAntarikShaM saMprAptaM nirmalaM brahma chAvyayam |
saMhAraH sarvabhUtAnAM narANAM brahmavAdinAm |
dhruvamaishvaryayogAnAM pratipadyanti dehinaH ||3-19-9
AkAshaishvaryabhUtena saMyuge brahmavAdinA |
pravartamAnamaishvaryaM vAyubhUtaM karoti cha |
vikArairbahubhiH prAptaiH saMpatadbhirmahAbalaiH ||3-19-10
etairvikAraiH saMvR^ittairniruddhaishcha samantataH |
dhruvamaishvaryamApannaH siddho bhavati brAhmaNaH ||3-19-11
sharIrAdabhiniShkramya AkAshena pradhAvati |
nirAlambo nirAlambAnnAlambya manasA tataH ||3-19-12
aishvaryabhUto bhUtAtmA charandivi na dR^ishyate |
chakShubhirbahubhirlokaiH puraMdarasamairapi ||3-19-13
omkAraM ye tvadhIyante manasA brahmasattamAH |
vibhaktAH sarvakarmabhyaste yaM pashyanti sAdhavaH ||3-19-14
etaddhi paramaM brahma	brAhmANAnAM manIShiNAm |
antashcharanti bhUtAnAM viddhi chetanayA saha ||3-19-15
eSha shabdo mahAnAdaH purANo brahmasaMbhavaH |
vAyubhUto.akSharaM prApto vadantyevaM dvijAtayaH ||3-19-16
arUpI rUpasaMpanno dhAtubhiH saha sa~NgataH |
antashcharati bhUteShu kAmakArakaro vashI ||3-19-17
etatpUrvamanudhyAya manasA.a.apUrayanniva |
vedAtmakaM tadA yaj~naM chintayanto manIShiNaH ||3-19-18
brAhmaNAH shuchayo dAntA yasho yu~njaMstadanvayAH |
brahmalokaM kA~NkShamANA vaiShNavaM padamuttamam ||3-19-19
padahetoH kriyAH sarvAH kurvanti vigatajvarAH |
na hyete prasavAdAne bhavamichChanti bhArata ||3-19-20
tribhirmAlyopahAraishcha pratibhAvaishcha vai dvijAH |
yajanti paramAtmAnaM viShNuM sattvaparAkramam ||3-19-21
yajanaM vikramaM chaiva brahmapUrvAH prachakrire |
brahmApi vaiShNavaM tejo vedoktairvachanairnR^ipa ||3-19-22
brAhmaNairbrahmavidbhishcha brahmaj~nairbrahmavAdibhiH |
shuchibhiH karmaniryuktaiH satyavrataparAyaNaiH ||3-19-23
dhAtubhirmokShakAle cha mahAtmA saMpradR^ishyate |
tadeva paramaM brahma vaiShNavaM paramAdbhutaM ||3-19-24
rasAtmakaM tadaishvaryaM vikArAnte pradR^ishyate |
ghorarUpA vikArAste vyathayanti mahAtmanaH ||3-19-25
sa~nChAdyAtIva toyena kShubhyamANo vichetanaH |
UrmibishChAdyate chaiva shItoShNAbhirvikArataH ||3-19-26
mahArNavagatashchaiva dahyate na cha sajjate |
magnashchaiva mahAnadyAH salile naiva sIdati ||3-19-27
sIdamAnashcha salile sa shIte pAtyate balAt |
AsanAchChAdanAchchaiva muchyamAno vichetanaH ||3-19-28
shvabhre prapadyamAnashcha toyena pariShichyate |
shuklavarNena bahunA srotasA mUrdhni sarvashaH ||3-19-29
UrdhvaM jyotiravekShaMshcha shuklaiH pItaishcha bAdhyate |
vAripUrNaiH sugambhIrairvidyudbhiriva bhAsitaiH ||3-19-30 
etairvikAraiH saMvR^ittairniruddhaishchaiva sarvashaH |
dhruvamaishvaryamAsAdya siddho bhavati brAhmaNaH ||3-19-31
rasAtmakaM tadaishvaryaM jihvAgrAdabhiniHsR^itam |
sahasradhAraM vitataM meghatvaM samupAgatam ||3-19-32
rasAMshcha vividhAnyogAtsaMsiddhaH sR^ijate prabhuH |
dhAtvarthaM sarvabhUtAnAM yogaprAptena hetunA ||3-19-33
tejaso rUpamaishvaryaM vikAraiH saha vardhate |
Atmano vighnajananaM svastho brAhmaNakAraNe ||3-19-34
ugrarUpairvirUpaishcha hanyate daNDapANibhiH |
ghorarUpaiH sugambhIraiH pi~NgAkShairnaravigrahaiH ||3-19-35
netraM samuddharanbhImaM jihvAgraM chAsya vindati |
nadanti yugapannAdaM jR^imbhamANAH punaH punaH ||3-19-36
punareva tadA bhUtvA vAyurUpastadAbhavan |
nR^ityamAnAH pragAyanti tarpayanto visheShataH ||3-19-37
strIbhUtAshcha tataH sarve yu~njAnAshchAvalambire |
kaNTheShu bahurUpatvAdvighnaishchaiva pralobhayan ||3-19-38
madhurairabhidhAnaishcha vyAharanti na bhItavat |
patanti yugapatsarve pAdayormUrdhabhiryutAH ||3-19-39
prasAdaM kA~NkShamANAshcha yogasyAntaravighnataH |
bahuprakAraM kathayannR^ityanti cha taranti cha ||3-19-40
etairvikAraiH saMvR^ittairniruddhaishchaiva sarvashaH |
dhruvamaishvaryamAsAdya siddho bhavati brAhmaNaH ||3-19-41
tadarchiSha ivAgneyA Adityasyeva rashmayaH |
tejorUpakamaishvaryaM janitAstejabindavaH ||3-19-42
jyotIMShi chaiva saMvR^ittA AkAshe guNasaMvR^itAH |
charanti loke satataM sUryAchandramasorgatim ||3-19-43
chandrasUryAtmakaM divyaM jyotiH saghanamuttamam |
etadvibhrAjate loke kAlachakraM dhruvaM varam ||3-19-44
ardhamAsAshcha mAsAshcha R^itusaMvatsarANyatha |
kShaNA lavA muhUrtAshcha kalAH kAShThAstathaiva cha ||3-19-45
AhorAtrapramANaM cha nimiShonmeShaNaM tathA |
tArANAM gatayashchaiva grahANAM cha visheShataH ||3-19-46
atha pArthivamaishvaryaM vikAragrahasaMbhavam |
yogayuktAstvabhigrastA yAntyante hyachalAsanAt ||3-19-47
alobhAchChidyate sadyo vepamAno.anukIrtyate |
sIdate vasudhAmadhye bhidyamAnaH punaH punaH ||3-19-48
bhUtAnAM bahurUpaishcha anyaishcha talavAsibhiH |
viShayairyujyate kShipraM sa~NkShepAtsamavaruddhyate ||3-19-49
tataH pArthivamaishvaryaM sevamAnashcha sarvataH |
mUrtimadbhishcha bahudhA dhAtubhiH sa cha hanyate ||3-19-50
shaktitomaranistriMshairgadAbhishchApyanekadhA |
asibhiH pAtyate chaiva kShuradhAraiH sahasrashaH ||3-19-51
bhidyate chaiva bANAgraiH sutIkShNairmarmabhedibhiH |
ebhirvikArairnirvR^ittairniruddhaishchaiva sarvashaH ||3-19-52
dhruvamaishvaryamApannaH siddho bhavati brAhmaNaH |
tataH pArthivamaishvaryaM nirmuktasya vikArataH ||3-19-53
prAdurbhavati sa~njAte samAdhau pralayaM gate |
divyaM gandhaM samAghrAya divyArthAMstA~nChR^iNoti cha ||3-19-54
divyarUpaishcha puruShaishChidyate na cha bhidyate |
gachChantsukR^itinAM chAntaH pradhAnAtmA kSharanniva ||3-19-55

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ekonaviMsho.adhyAyaH