##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-20  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 7, 2008##

Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha viMsho.adhyAyaH

manodhAraNavichAraH


vaishampAyna uvAcha

tato.anyAM dhAraNAM gatvA manasA sa pitAmahaH |
brahmakarmasamArambhaM nirmuktenAntarAtmanA ||3-20-1
sarvA~NgadhAraNAM kR^itvA manasA prahasanniva |
brahmayogena cha brahmA sR^ijate manasA prajAH ||3-20-2
chakShuSho rUpasaMpannA hyapsarAH sR^ijate prabhuH |
nAsikAgrAchcha gandharvAntsuchitrAmbaravAsasaH ||3-20-3
tumburupramukhAn sarvA~nChatasho.atha sahasrashaH |
nR^ityavAditrakushalAnkushalAnsAmanItiShu ||3-20-4
brahmayogena yogaj~naH svayaMbhUrbhagavAnprabhuH |
chArunetrAM sukeshAntAM subhrUM chArunibhAnanAM ||3-20-5
padmena shatapatreNa chAruNA suvirAjitAm |
svakShAM shuchigiraM sevyAM brAhmIM mUrtimatIM shriyaM ||3-20-6
sasR^ije manasA brahmA samyakproktena chetasA |
bhAvayogena bhUtAtmA sarvaprANabhR^itAM nR^ipa ||3-20-7
chakShuSho rUpasaMpannAH sR^ijant o.apsarasaH prabhuH |
nAsikAgrAchcha gandharvAntsuvAsaH supravAditAn ||3-20-8
gAnaprabhAShaM sa~nchakre gandharvANAmasheShataH |
anyeShAM chaiva viprANAM gAnaM brahma prabhAShitam ||3-20-9
padbhyAM sR^ijati bhUtani gatimanti dhruvANi cha |
narakinnarayakShAMshcha pishAchoragarAkShasAn ||3-20-10
gajAnsiMhAMshcha vyAghrAMshcha mR^igAMschaiva sahasrashaH |
tR^iNajAtIshcha bahudhA bhAvahetoshchatuShpadAn ||3-20-11
ye tu hastAnnikhAdanti karmaprAptena hetunA |
hastebhyaH karma sasR^ije mantavyaM manasA tathA ||3-20-12
vAyunA sa visargaM cha bhUtAnAM sukhamichChatA |
upatasthe tadAnandam pa~nchendriyasamAdhinA ||3-20-13
hR^idayAdasR^ijadgAvo bAhubhyAM pakShiNastathA |
anyAni chaiva sattvAni taistairveShaiH pR^ithagvidhaiH ||3-20-14
R^iShiM tva~NgirasaM chaiva muniM jvalitatejasam |
brahmavaMshakaraM divyaM vyatiShiktaShaDindriyam ||3-20-15
bhruvo.antarAdajanayadyogAdyogeshvaraH prabhuH |
brahmavaMshakaraM divyaM bhR^iguM paramadhArmikam ||3-20-16
lalATamadhyAdasR^ijannAradaM priyavigraham |
sanatkumAraM mUrdhnashcha mahAyogI pitAmahaH ||3-20-17
abhiShiktaM tu somaM cha yauvarAjye pitAmahaH |
brAhmaNAnAM cha rAjAnaM shAshvataM rajanIshvaram ||3-20-18
tapasA mahatA yukto grahaiH saha nishAkaraH |
chachAra nabhaso madhye prabhAbhirbhAsaya~njagat ||3-20-19
sa gAtrairbhagavAnyogAnmanasA siddhimAgataH |
sasR^ije sarvabhUtAni sthAvarANi charANi cha ||3-20-20
tatra sthAnAni bhUtAnAM yogAMshchaiva pR^ithagvidhAn |
nidhatte shatasho brahmA sarvabhUtapitAmahaH ||3-20-21
eSha brahmamayo yaj~no yogaH sA~NkhyAshcha tattvataH |
vij~nAnaM cha svabhAvaM cha kShetraM kShetraj~nameva cha ||3-20-22
ekatvaM cha pR^ithaktvaM cha saMbhav0 nidhanaM tathA |
kAlaH kAlakShayashchaiva j~neyo vij~nAnameva cha ||3-20-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhavishyaparvANi
pauShkare viMsho.adhyAyaH