##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-21  Description of Path of Duty
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 11, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.

If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikaviMsho.adhyAyaH
karmamArgakathanam

janamejaya uvAcha

shrutaM brahmayugaM brahmanyugAnAM prathamaM yugam |
kShatrasyApi yugaM brahma~nChrotumichChAmyahaM prabho ||3-21-1
sasa~NkShepaM savistAraM niyamairbahubhishchitam |
upAyaj~naishcha kathitaM kratubhishchaiva shobhitam ||3-21-2

vaishampAyana uvAcha

etatte kathayiShyAmi yaj~nakarmabhirarchitam |
dAnadharmaishcha vividhaiH prajAbhirupashobhitam ||3-21-3
te.a~NguShThamAtrA munaya AdattAH sUryarashmibhiH |
mokShaprAptena vidhinA nirAbAdhena karmaNA ||3-21-4
pravR^itte chApravR^itte cha nityaM brahmaparAyaNAH |
parAyaNasya sa~Ngamya brAmaNastu mahIpate ||3-21-5
shrIvR^itAH pAvanAshchaiva brAhmaNAshcha mahIpate |
charitabrahmacharyAshcha brahmaj~nAnAvabodhitAH ||3-21-6
pUrNe yugasahasrAnte prabhAve pralayaM gatAH |
brAhmaNA vittasaMpannA j~nAnasiddhAH samAhitAH ||3-21-7
vyatiriktendriyo viShNuryogAtmA brahmasaMbhavaH |
dakShaH prajApatirbhUtvA sR^ijate vipulAH prajAH ||3-21-8
akSharAdbrAhmaNAH saumyAH kSharAtkShatriyabAndhavAH |
vaishyA vikAratashchaiva shUdrA dhUmavikArataH ||3-21-9
shvetalohitakairvarNaiH pItairnIlaishcha brAhmaNAH |
abhinirvartitA varNAshchintayAnena viShNunA ||3-21-10
tato varNatvamApannAH prajA loke chaturvidhAH |
brAhmaNAH kShatriyA vaishyAH shUdrAshchaiva mahIpate ||3-21-11
ekali~NgAH pR^ithagdharmA dvipadAH paramAdbhutAH |
yAtanAyAbhisaMpannA gatij~nAH sarvakarmasu ||3-21-12
trayANAM varNajAtAnAM vedaproktAH kriyAH smR^itAH |
tena brAhmaNayogena vaiShNavena mahIpate ||3-21-13
praj~nayA tejasA yogAttasmAtprAchetasaH prabhuH |
viShNureva mahAyogI karmaNAmantaraM gataH ||3-21-14
tato nirmANasaMbhUtAH shUdrAH karmavivarjitAH |
tasmAnnArhanti saMskAraM na hyatra brahma vidyate ||3-21-15
yathAgnau dhUmasa~NghAto hyaraNyA mathyamAnayA |
prAdurbhUto visarpanvai nopayu~njanti karmaNi ||3-21-16
evaM shUdrA visarpanto bhuvi kArtsnyena janmanA |
nAsaMskR^itena dharmeNa vedaproktena karmaNA ||3-21-17
tato.anye dakShaputrAshcha saMbhUtA brahmayonayaH |
balavanto mahotsAhA mahAvIryA mahaujasaH ||3-21-18
pitrA proktA mahAtmAno dakShiNA yaj~nakarmaNA |
antamichChAmyahaM shrotuM dhAtryAH putrA balo hyaham ||3-21-19
tato vidhAsye tattvaj~nAH prajAnAM vipulaM balam |
vipulatvAddhi kShetrANAM mamApi vipulAH prajAH ||3-21-20
na teShAM darshayaddevI chakShuShA rUpamAtmanaH |
prajApatisutAnAM vai vipulAsAramichChatAm ||3-21-21
Atmano bhAvanirvR^itte bhAve kR^itayuge tadA |
janitrI sarvabhUtAnAmaNDajAnudbhijAMstathA ||3-21-22
saMvedajananI dhAtrI cheti mAtrA prachoditA |
aNutAM tanutAM chaiva jantUnAM karmayoginAm ||3-21-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ekaviMsho.adhyAyaH