##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-22  tretA yuga described
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 11, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha dvAviMsho.adhyAyaH

pravR^ittidharmaphalam


janamejaya uvAcha

sAdhvahaM shrotumichChAmi tretAyAM brAhmaNottama |
yajj~nAtvAsarvavidhyAnAM paraM pashyeyamavyayam ||3-22-1

vaishampAyana uvAcha

dakSastu punarAlambya strIbhAvaM puruShottamaH |
yogAdyogeshvarAtmAnaM  viShaNNo girimUrdhani ||3-22-2
sujAnuH pInajaghanA subhrUH padmanibhAnanA |
raktAntanayanA kAntA sarvabhUtamanoramA ||3-22-3
dakShaH prAchetasastasyAM kanyAyAM  janayatprabhuH |
dehArdhayogavidhinA kanyAH padmanibhAnanAH ||3-22-4
dakShaH puruSharUpeNa strIrUpamapahAya vai |
darshane sarvabhUtAnAM kAntaH kAntataro.abhavat ||3-22-5
tAH kanyAH pradadau dakShaH svayaM prAchetasaH prabhuH |
brahmadeyena vidhinA brahmaprAptena bhArata ||3-22-6
pradadau dasha dharmAya kashyapAya trayodasha |
saptaviMshati somAya patnIhetoH samAhitaH ||3-22-7
dakSho dattvAtha tAH kanyA brahmakShetraM prapadya cha |
brahmaNAdhyuShitaM puNyaM samAhitamanA muniH ||3-22-8
tapyamAno mR^igaiH sArdhaM chachAra vasudhAM nR^ipam |
tR^iNamUlaphalairvR^iddho vR^iddhashcha tapasAsakR^it ||3-22-9
mR^igAstu tasya modanti phalaM modanti brAhmaNAH |
dIkShitAH puNyakarmANastapasA dagdhakilbishAH ||3-22-10
sa~NgrAmakAle kAlaj~naH sharIrAdipatirmuniH |
karmayaj~nakR^itAM tatra siddhiM pashyati lakShaNAm ||3-22-11
dAnamAnapravIrAshcha nirudvegA nirAmiShAH |
mR^igaiH saha jarAM yAnti sapatnIkAH suputriNaH ||3-22-12
brAhmaNAH stotrasaMsiddhA janitre prathame pade |
brahmaNAdhyuShitatvAchcha brahmakShetramihochyate ||3-22-13
yatibhiH karmabhirmuktairjitakroddhairjitendriyaiH |
charadbhirvasudhAM viprairaki~nchanapathaiShibhiH ||3-22-14
yA prajA pUrvamArUDhA mAnasI brahmachAriNI |
saivaiShA vyaktimApannA svabhAvaduratikramA ||3-22-15
avyaktAvyaktamApannA svabhAvAdduratikramA |
vyaktAvyaktagatishchaiShA kAladharmAnmahIpate ||3-22-16
sthAvarA ja~NgamAshchaiva sthUlasUkShmAshcha bhArata |
kAlayogena kAlaj~nA bhavanti na bhavanti cha ||3-22-17
etAshchaitAH prajAH sarvA dakShakanyAsu jaj~nire |
kasyapenAvyayeneha saMyuktAH kAladharmaNA ||3-22-18
AdityA vasavo rudrA vishvedevA marudgaNAH |
nAgAshchAnekashirasaH sAdhyA vai pannagAstathA ||3-22-19
gandharvAH kinnarA yakShAH suparNAshcha tathApare |
garutmAntsaha yakShaishcha kinnarAshcha suvAsasaH ||3-22-20
gAvaH pashugaNaiH sArdhaM narAshcha vasudhAdhipa |
charAcharAshcha vasudhAdhartArashcha dharAdharAH ||3-22-21
gajAH siMhAshcha vyAghrAshcha hayAH pakShadharAstathA |
khaDgA viShANinashchaiva vR^iShabhAshcha mR^igAstathA ||3-22-22
chaturviShANA nAgendrAH padmAbhA varNataH shubhAH |
sarvalakShaNasaMpannAH prANinAH kAmarUpiNaH ||3-22-23
teShAM rUpaistathA gAtraistaiH shIlaistaiH parAkramaiH |
munayaH punarudbhUtA dharmakShetre sanAtane ||3-22-24
kShetraj~nA mAnase loke dharmiNo vedagocharAH |
yatrodbhUtAH surAH sarve divi loke pratiShThitAH ||3-22-25
ye chAnye tapasA siddhA gR^ihasthA manujAdhipa |
brahmacharyeNa saMsiddhAH paricharyAM gatA guroH ||3-22-26	
ye cha yogagatiM prAptAH siddhihetormahIpate |
kleshAdhikaiH karmajanyairvR^ittiM lapsyanti vai dvijAH ||3-22-27
shilo~nChavR^ittayaH khyAtAH sapatnIkA dR^iDhavratAH |
sarve tvete diviicharA bhavanti charitavratAH ||3-22-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare dvAviMsho.adhyAyaH