##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-23  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @wanadoo.fr
September 14, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayoviMshmo.adhyAyaH

prANAyAmavarNanam


vaishampAyana uvAcha

pitAmahaM puraskR^itya merupR^iShThe samAhitAH |
jaTAjinadharA viprAstyaktakrodhA jitendriyAH ||3-23-1
parvatAntarasaMsiddhe bahupAdapasaMvR^ite |
dhAtusaMra~njitashile same nistR^iNakaNTake ||3-23-2
trayANAM brahmavedAnAM pa~nchasvaravirAjite |
mantrayaj~naparA nityaM nityaM vratahite ratAH ||3-23-3
ekamevAgnimAdhAya sarve brAhmaNapu~NgavAH |
bibhidurmantraviShayaiH susamAhitamAnasAH ||3-23-4
tridhA praNIto jvalano munibhirvedapAragaiH |
ataste tattvamApannA yadekastrividhaH kR^itaH ||3-23-5
eka eva mahAnagnirhaviShA saMpravartate |
svadhAkAreNa mantraj~na mantrANAM kAryasiddhaye ||3-23-6
svayaM cha dakShasaMprApto bhagavAnbhUtasatkR^itaH |
brahmA brAhmaNanirmAtA sarvabhUtapitAmahaH ||3-23-7
daNDI charmI sharI khaDgI shikhI padmanibhAnanaH |
abhavannyastasaMtApo jitakrodho jitendriyaH ||3-23-8
yajate puShkare brahmA medhayA saha saMgataH |
indraproktAni sAmAni gIyante brahmavAdibhiH ||3-23-9
ghR^itaM kShIraM yavA vrIhiH sarvaM paramakaM haviH |
vedaproktaM makhe nyastaM kalpitaM brahmaNaH pade ||3-23-10
nitmathyAraNimAgneyIM shamIgarbhasamutthitAM |
sa brahmA prathamaM tasminnagnimanyaM pravartayat ||3-23-11
na hyalpaM vihitam dravyaM yathAgniryaj~nakarmaNi |
pravartayedvibhAgairvA hutadravyamayaM balam ||3-23-12
phalAni taiH prayuktAni haviMShi vitate.adhvare |
prayu~njate prayogaj~nA munayo brahmavAdinaH ||3-23-13
ShaNmAsAMshchaturo vedAnsaMbabhAShe bR^ihaspatiH |
brahmaNo vitate yaj~ne parayA brahmasampadA ||3-23-14
shikShAkSharasametAyA madhurAyAH samantataH |
sAnusvaritarAmAyAH sarasvatyAH prabhAShate ||3-23-15
tena brAhmaNashabdena brahmaproktena bhArata |
vibhAti sa makho vyaktaM brahmaloka ivAparaH ||3-23-16
makho brahmamukhottIrNo brahmashabdairanAmayaiH |
prayogaiH saMprayuktasya jalpanniva vivardhate ||3-23-17
samidbhiH somakalashaiH pAtraishchaiva bahiH khalaiH |
yavairvrIhibhirAjyaishcha pUrNaishcha jalabhAjanaiH ||3-23-18
karmaprAptaishcha pashubhiH karmabhishchAparAnvitaiH |
gobhiH payasvinIbhishcha pariveshaishcha komalaiH ||3-23-19
brahmavR^iddho vayovR^iddhastapovR^iddhashcha bhArata |
brahmaj~nAnamayo devo vidyayA saha saMgataH ||3-23-20
mAnasaishcha kriyAmUrtirye cha bhUtAH svayaM nR^ipa |
brahmA juhoti tAMstasmAnmarudbhiH sahitastadA ||3-23-21
tejomUrtidharai rUpairna cha tatkarmaNAspR^ishat |
vedaproktena vidhinA sarvaprANabhR^itAM vara ||3-23-22
nirmathtyAraNimAgneyIM shamIgarbhasamutthitAm |
kratunA yajate pUrNamagniShTomena sa prabhuH ||3-23-23
sadasyaistatsado vyaktaM shushubhe yaj~nakarmaNi |
jalpanti madhurA vAchaH sAnusArAH kriyAstathA ||3-23-24
karmabhishcha tapoyuktairvedavedA~NgapAragaiH |
sUryendusadR^ishai rAjanvirarAja mahAkratuH ||3-23-25
brahmaghoShena mahatA brahmAvAsa ivAparaH |
vasudhAmiva saMprAptaiH sarvaireva divaukasaiH ||3-23-26
vedavedA~Ngavidbhishcha vinItairbrahmavAdibhiH |
gatAgataistapaHshrAntaiH svargaloke mahIyate ||3-23-27
jvaladbhiriva vipraistaistribhirevAdhvare.agnibhiH |
brahmaloka ivAbhAti brahmaNaH sa mahAkratuH ||3-23-28
indraproktAni sAmAni gAyanti brahmavAdinaH |
vachanAni prayuktAni yajUMShi vitate.adhvare ||3-23-29
tapaHshAntA brahmaparAH satyavratasamAhitAH |
AyayurmunayaH sarve manobhiH shrotravAdibhiH ||3-23-30
hotA chaivAbhavadrAjanbrahmatve cha bR^ihaspatiH |
sarvadharmavidAM shreShThaH purANo brahmasaMbhavaH ||3-23-31
yajamAnashcha yaj~nAnte viShNoH pUjaM prayujya cha |
AdityAH pashchime garbhe tapasA samvR^ite nR^ipa ||3-23-32
padaM viShNurajo brahmA nirdvandvaM niShparigraham |
yataH padasahasrANi bhaviShyantyudbhavanti cha ||3-23-33
avandhyaM chAprameyaM cha vyatiriktaM cha karmabhiH |
AtmApi yasya munayo bhavanti niShparigrahAH ||3-23-34
parigrahAshcha viShayA doShaprAptA mahIpate |
doShAshcha yugapatsarve ChAdayanti manobalAt ||3-23-35
indriyagrAmaviShaye charanto niShparigrahAH |
parigrahaM shubhaM dharmamavidyAlakShaNaM viduH ||3-23-36
vidyAlakShaNasaMyogAnna manashChAdyate nR^ipa |
yadi chenmunishabdena gR^ihyate brahmavAdibhiH ||3-23-37
vedavidyAvratasnAtairniyataiH kurusattama |
divi lokAH satAM sthAnaM lokAnAM loka uchyate ||3-23-38
yatra devA havyapuShTA na kShayaM yAnti bhArata |
yajamAnashcha bhogaiH svaiH karmaprAptodite pade |
modate saha patnIbhirvijvaro vasudhAdhipa ||3-23-39
yaj~nAvasAne shailendraM dvijebhyaH pradadau prabhuH |
dayayA sarvabhUtAnAM nirmalenAntarAtmanA ||3-23-40
taM shailaM sarvagAtrANi parasparavisheShiNaH |
na shekuH pravibhAgArthaM bhettuM sarvodyamairapi ||3-32-41
tataste brAhmaNagaNA niShedurvasudhAtale |
shrameNAbhihatAH sarve vivarNavadanA nR^ipa ||3-23-42
supArshvo girimukhyastu vAgbhirmadhurabhAShitA |
abravItpraNataH sarvA~nChirasA tAndvijottamAn ||3-23-43
na hi shakyo balAdbhettuM yuShmAbhirasusa~NgibhiH |
api varShashatairdivyaiH parasparavirodhibhiH ||3-23-44
ekIbhUtA yadA sarve bhaviShyatha samAhitAH |
avirodhena yugapadvibhajiShyatha nirvR^itAH ||3-23-45
balaM hi rAgadveShAbhyAM vardhate brahmasattamAH |
vimuktaM rAgadoShAbhyAM brahma vardhati shAshvatam ||3-23-46
yadAhaM bhedayiShyAmi svargabhinnaiH shilAshataiH |
dhAtubhishcha visarpadbhiH shikharaishchAnupAtibhiH ||3-23-47
vishIrNaiH pArshvavivarairnAgaishcha galitairbhuvi |
bahubhirvyAlarUpaishcha chodyamAno guhAshayaiH ||3-23-48
pratigR^ihya cha tadvAkyaM shailendrasya subhAShitam |
tUShNIM babhUvuste sarve tadA brAhmaNasattamAH ||3-23-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare trayoviMsho.adhyAyaH