##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-24 Fight breaks out between Devas and Asuras  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha chaturviMsho.adhyAyaH

varNAshramadharmaparipAlanam


vaishampAyana uvAcha

balirhomAshcha vardhante ahanyahani bhArata |
dvijAnAM tapasADhyAnAM gR^ihadharmeShu tiShThatAm ||3-24-1
devatArchyAshcha pUjyante tadAprabhR^iti bhArata |
teShAM brahmavidAM rAjanpR^ithivyAM brahmavAdibhiH ||3-24-2
tatraiva brahmasadane same nistR^iNakaNTake |
prAjyendhanatR^iNe deshe puNye parvatarodhasi ||3-24-3
vAsaM yatra prakurvanti dR^iShTvA bhagavataH kriyAm | 
tapo.arthino mahAbhAgA brahmacharyavrate sthitAH ||3-24-4
gR^ihasthadharmaniratA dAnaprAptena chetasA |
yatayashchApi kA~NkShanti dharmeNeha vikA~NkShiNaH ||3-24-5
vanyaiH karmaphalaishchaiva ratA brAhmaNapu~NgavAH |
agnihotravratasnAtA jitakrodhAH samAhitAH ||3-24-6
daivayuktena vA yuktAH karmaNA brahmasattamAH |
chIravalkalasaMvItA niyatA niyatendriyAH ||3-24-7
charanto brahmacharyaM cha vratamAsthAya dAruNam |
anena vidhinA rAjankramaprAptena sarvashaH ||3-24-8
kramAdye vedasaMskAraM puNyaM prAptA sanAtanam |
pUrvairAcharitaM rAjanmunibhirbrahmavAdibhiH ||3-24-9
nAvedavidvAnAgachChennApi raudraM vrataM charet |
na cha tyAgena gachCheta gR^ihadharmaM na cha tyajet ||3-24-10
naiva gachCheta duHsthAnamaprApto vedasa~nchayam |
R^ichashcha sa~nchayaH pUrvaH sAmagAnAM cha bhArata ||3-24-11
ye chApi putriNo na syuH shrutvApi prApnuyuH phalam |
brAhmaNAstapasA shrAntA guroshcha paricharyayA ||3-21-12
yasya naiva shrutaM brahmanna gR^ihItaM vishAmpate |
kAmaM taM dhArmiko rAjA shUdrakarmANi kArayet ||3-24-13
athavA naiva vidyeta yadbrahma nAdriyeddvijaH |
dvAbhyAM tu shrotraviShaye manaH pUrvaM samAhitam ||3-24-14
evaM sarvendriyArambhAnvedapUrvAntsamAcharet |
brAhmaNo bhUtasaMpanno ya ichChedbhUtimAtmanaH ||3-24-15

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare chaturviMsho.adhyAyaH