##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-25  Madhu-Vishnu Battle
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchaviMsho.adhyAyaH
IshabhaktimAhAtmyam


vaishampAyana uvAcha

te tu gobrAhmaNA nAgAshchandrAdityapuraskR^itAH |
brAhmaNAnpUjayandevAnvasubhirbrahmasaMbhavaiH ||3-25-1
nAradapramukhAshchaiva gandharvA R^iShayo nR^ipa |
kurvanti satataM yaj~ne kramaprAptaM pitAmaham ||3-25-2
vachobhirmadhurAbhAShaiH pa~nchendriyanivAsibhiH |
sarvabhUtapriyakaraiH sarvabhUtahitaiShibhiH ||3-25-3
stUyamAnashcha yaj~nante pa~nchendriyasamAhitaiH |
provAcha bhagavAnbrahmA diShTyA diShTyeti bhArata ||3-25-4
tataH kashyapamAbhAShya provAcha bhagavAnprabhuH |
bhavAnapi sutaiH sArdhaM yakShyate vasudhAtale ||3-25-5
kratubhiH paramaprAptaiH saMpUrNavaradakShiNaiH |
yakShAH surAshcha te sarve yathA pratiguNaiH prabho ||3-25-6
vayaM yakShyAmahe pUrvaM pUrvaM yakShyAmahe vayaM |
evamanyonyasaMrambhAdvidyante baladarpitAH ||3-25-7
daiteyAshchApyadaiteyAH parasparajayaiShiNaH |
yuddhAyaiva pratiShThanti pragR^ihya vipulau bhujau ||3-25-8
nivAryamANA R^iShibhistapasA dagdhakilbiShaiH |
anyaishcha vividhairviprairvedavedA~NgpAragaiH ||3-25-9
nivAryamAnA yudhyante vR^iShabhA iva gokule |
prayuddhA yuddhasa~NkrAntAH sarve prANajayaiShiNaH ||3-25-10
pashyatAM sarvabhUtAnAM mR^ityorviShayamAgatAH |
tataH shabdena mahatA paraM kR^itvA mahAbalaH ||3-25-11
rundhanti bAhubhiH kruddhAH sapakShA iva pAkShiNaH |
chachAla vasudhA chaiva pAdAkrAntA cha rochibhiH ||3-25-12
nauryathA puruShAkrAntA niShIdati mahAjale |
parvatAshcha vishIryante nardamAnA gajA iva ||3-25-13
chukShubhushcha mahAnadyastADitA mAtarishvanA |
tataH samabhavadyuddhaM madhorviShNoshcha bhArata ||3-25-14
yugAntakaraNaM ghoraM sarvaprANibhaya~NkaraM |
pramamAtha balaM viShNuH samagraM balapauruSham ||3-25-15
vahneriva balaM dIptaM shamayatyambunA yathA |
tathA prashAmitaM tena bhagavatyapakAriNA ||3-25-16

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pa~nchaviMsho.adhyAyaH