##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-27  The Mountains and the river MadhuvAhini in Spring
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 18, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------atha saptaviMsho.adhyAyaH
AtmopAsanAdikathanam


vaishampAyana uvAcha

madhornipatanaM dR^iShTvA sarvabhUtAni puShkare |
prahR^iShTAni pragAyanti pranR^ityanti cha sarvashaH ||3-27-1
supArshvo girimukhyastu kA~nchanaiH shikharottamaiH |
bahudhAtuvichitraishcha khaM likhanniva chAbabhau ||3-27-2
girayashchAbhishobhante dhAtubhiH samara~njitAH |
prAMshubhiH shikharAgraishcha savidyuta ivAmbudAH ||3-27-3
pakShavAtoddhato reNushchUrNaiH sA~njanavAlukaiH |
ChAdayanparvatAgrANi mahAmegha ivAbabhau ||3-27-4
meghasaMshliShTashikharA pakShavikShiptapAdapAH |
kA~nchanodbhedabahulAH khaM tiShThantIva parvatAH ||3-27-5
pakShavantaH sashikharA hemadhAtubhira~njitAH |
pavanena samudbhUtAstrAsayanti viha~NgamAn ||3-27-6	
kA~nchanAH parvatAH sarve sphATikairmaNibhishchitAH |
sUryakAntaishcha bahubhishchandrakAntaishcha nirmalAH ||3-27-7
himavAMshcha mahAshailaH shvetairdhAtubhirAchitaH |
kA~nchanaiH shikharAgraishcha sUryapAdaprakAshitaiH ||3-27-8
maNibhishcha prakAshadbhiH pakShAntaraviniHsR^itaiH |
tAmrapuShpaishcha shikharairdIpyamAnaiH svatejasA ||3-27-9
mandarashchograshikharaH sphATikairmaNibhishchitaH |
vajragarbho nirAlambaiH svargopama ivAbabhau ||3-27-10
sahasrashR^i~NgaH kailAsaH shilAdhAtuvibhUShitaH |
toraNaishchaiva nibiDaiH prAMshubhishchaiva pAdapaiH ||3-27-11
pravAdayadbhirgandharvaiH kinnaraishcha pragAyibhiH |
devakanyA~NgarAgaishcha prakrIDAdririvAbabhau ||3-27-12
madhurairvAdyagItaishcha nR^ityaishchAbhinayodgataiH |
shR^i~NgAraiH sA~NgahAraishcha kailAso madanAyate ||3-27-13
AdityAbhAsibhiH shR^i~NgairbhinnA~njanachayopamaiH |
vindhyo nIlAmbudashyAmo vibhinna iva toyadaH ||3-27-14
dhAtvarthaM sarvabhUtAnAM merupR^iShThe mahAbale |
nirvemurvimalaM toyaM meghajAlairivottamaiH ||3-27-15
shilAbhirbahuchitrAbhirdhAtubhirbahurUpibhiH |
prasravadbhirguhAdvaraiH salilaM sphaTikaprabham ||3-27-16
grIshmAnte vAyusa~NgUDhA ghanA iva savidyutaH |
chitraiH puShpaistarugaNAH shobhanta iva bhUShitAH ||3-27-17
nAgAH kanakasaMbhUtairvichitrairiva bhUShitAH |
viha~NgamAbhirlInAshcha latAstarusamAshritAH ||3-27-18
vilambantyaH sapuShpAshcha nR^ityante vAyughaTTitAH |
pavanena samuddhUtA mahatA mAdhave.ahani ||3-27-19
mumuchuH puShpasa~NghAtaM toyaM veleva varShati |
balavadbhishcha vipulaiH shAkhAskandhAvarohibhiH ||3-27-20
pAdapairvarNabahulairdhriyeta cha vasuMdharA |
madhupriyA madhukarA madhumattA viha~NgamAH |
ghoShayantIva gAyantaH kAmasyAgamasaMbhavam ||3-27-21
viShNurmadhornihantA cha chakAra madhuvAhinIm |
nadIM prasravanirbhedAM sutIrthAM bahulodakAm ||3-27-22
a~NgAravarnasikatAM madhutIrthAM manoramAm |
vimalairambubhiH pUrNAM puShpasa~nchayavAhinIm ||3-27-23
vivesha puShkaraM sA tu brahmaNo vAkyanoditA |
R^iShibhishchAnucharitA brahmatantraniShevibhiH ||3-27-24
dhAtrI kapilarUpeNa gaurbhUtvA kSharate payaH |
madhuraM vitate yaj~ne brahmaNo vAkyachoditA ||3-27-25
shirashcha pR^ithivI bhUtaM saMdhAtuM prAptavAnmahIm |
shuddhaM cha bhajate lokaM shAshvataM paramAdbhutaM ||3-27-26
sArasvatyAH samudbhUtaM brahmakShetre tamonudam |
marutIrthamatikramya puShkareShu visarpati ||3-27-27
suchArurUpA dharmaj~nA ajArUpeNa ChAdayan |
rUpaM kanakavarNAbhaM tapoyuktena chetasA ||3-27-28 
ajagandhakR^itonmuktaH saMbhUtaH parvato mahAn |
gurudvAraguNaprANaH shAshvataH siddhasevitaH ||3-27-29
vedikAbhiH suchitrAbhiH kA~nchanAbhirvirAjitaH |
puShkarANi parItAni tvaShTrA vipuladakShiNaH ||3-27-30
mahAmeroryathA rUpaM pa~nchabhirdhAtubhirvR^itaH |
chetanAyAbhisaMpanno rUpeNAdbhutadarshanaH ||3-27-31
kariShyAmyahamapyetanmanasA dharmachAriNam |
rUpaM bahuvidham loke pArthivIM chetanAM tathA ||3-27-32
trIMshcha lokAnprapadyeyaM pa~nchabhirdhAtulakShaNaiH |
ShaShThena cha sasarjeyaM manasA dharmachAriNIm ||3-27-33
Sa~NgeShu bhAvamohAbhyAM pashyanti cha samR^iddhayaH |
vimuktAH sarvasa~Ngebhyo dhArayanti parigrahAn ||3-27-34
na cha vindeta mAM kashchinmanasA kAmarUpiNam |
pa~nchadhAtunibaddhashcha nAnAbhAShitachodanaH ||3-27-35
ye cha viShNumadhIyante bahudhA kAmavigrahaiH |
te mAM pashyeyuravyaktaM tapasA dagdhakilbiShAH ||3-27-36
ye cha mAmabhiroheyurnarA dharmapathe sthitAH |
te.api svargajitaH santaH pashyeyurmAM gataklamAH |V3-27-37
yashchaiva parvataH prAMshurmerupR^iShThe vyavasthitaH |
etamAruhya yudhyeyuH prANatyAge sunirmalAH ||3-27-38
apsarobhiH samAgamya vichareyurmanojavAH |
nandanaM vanamAruhya kAmyakaM cha mahadvanam ||3-27-39
imAM vidyAM samAsthAya madbhaktAH puShkareShviha |
sharIraM kShapayiShyanti vratairbahuvidhaiH kR^itaiH ||3-27-40
siddhiM prApya krameyuste kAmairbahuvidhairnarAH |
imaM lokamamuM chaiva saMpateyuryathAsukham ||3-27-41
gaurIsiddheti vyAkhyAtA triShu lokeShu vidyayA |
prabhAvaM tapasA vR^ittaM darshayantI samAhitAH ||3-27-42
ShaNNAM j~nAnAbhisaMdhInAmabhij~nAnAtsasa~NgrahAH |
bhaveyuste nirAraMbhA dhAtunirmuktabandhanAH ||3-27-43
sahasraguNamapyatra dattvA dAnaphalAdiva |
avamAnena viprANAM manaHshuddhena karmaNA ||3-27-44
sarvatraivAprameyeNa atyantaM phalamApnuyuH |
amuShmi.Nlloke dharmaj~nAH saha sarvakulodbhavaiH ||3-27-45
yeShAmiha cha sAmnidhyaM yaj~ne brAhmaNasa~Nkule |
te bhUyo yajamAnAdyA abhiShichya punaH punaH ||3-27-46
tathA tAM manyase gaurIM manasA dharmachAriNIm |
anugrahAya bhUtAnAM tanmamAgre tapodhane ||3-27-47
satya eSha paro vidye bhavitA nAtra saMshayaH |
nAphalo vidyate dharmashcharito dharmachAriNA ||3-27-48 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare saptaviMshmo.adhyAyaH