##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-29  Fruits of Penance for Devas and Asuras
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 21, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonatriMshattamo.adhyAyaH

devAsurANAM tapaHsiddhiH


janamejaya uvAcha

saMyujya tapasA devAH kimakurvaMstataH param |
na hi tadvidyate loke tapasA yanna labhyate ||3-29-1

vaishampAyana uvAcha

atha dIkShAM samAsthAya sarve viShNumayA gaNAH |
puShkarAdagnimuddhR^itya praNIya cha yathAvidhi ||3-29-2
juhuvurmantravidhinA brAhmaNA mantrachoditAH |
haviShA mantrapUtena yathA vai vidhireva cha ||3-29-3
sa chAgnirvidhivattatra vardhate brahmatejasA |
tejobhirbahulIbhUtaH prabhuH puruShavigrahaH ||3-29-4
brahmadaNDa iti khyAto vapuShA nirdahanniva |
divyarUpapraharaNo hyasicharmadhanurdharaH ||3-29-5
sagado lA~NgalI chakrI sharI charmI parashvadhI |
shUlI vajrI khaDgapANiH shaktimAnvarakArmukaH ||3-29-6
viShNushchakradharaH khadgI musalI lA~NgalAyudhaH |
naro lA~NgalamAlambya musalaM cha mahAbalaH ||3-29-7
vajramindrastapoyogAchChataparvANamakShipat |
rudraH shUlaM pinAkaM cha manasAdhArayadbhuvi ||3-29-8
mR^ityurdaNDaM pAshamApaH kAlaH shaktimagR^ihNata |
jagrAha parashuM tvaShTA kuberashcha parashvadham ||3-29-9
nirvikAraiH samAyuktAH shatasho.atha sahasrashaH |
vishvakarmA cha tvaShTA cha chakrAte hyAyudhaM bahu ||3-29-10
indrAyAgnirathaM prAdAtsUryAya cha pratApine |
paramAtmA dadau kR^iShNo rudrAya cha mahAtmane ||3-29-11
Chandobhireva tvaShTA cha sa chakArAtha vAhinIm |
vishvakarmA vimAnAni chakAra bahubhiH kramaiH ||3-29-12
sharIrAMshaM tamutpatya viShNuH satyaparAkramaH |
puShkarAtparvaNi vanAtpR^ithanArthaM pravartayan ||3-29-13
dyAM chaiva sarvaR^ikShANAM vAchA vai samakalpayat |
yayA sa pUjyaH sa~NgrAme shatrUnnirbibhide raNe ||3-29-14
sa taM daNDaM samuchitaM nirvikAraM samAhitam |
brahmA jagrAha vidhinA antardhAnagataH prabhuH ||3-29-15
svaiH prabhAvaishcha vidhinA so.astragrAmaM chaturvidham |
aindramAgneyavAyavye raudraM raudreNa varchasA ||3-29-16
ebhirvikAraiH saMyuktA diteH putrA mahAbalAH |
tapasA shikShayA chaiva svAstraiH praharaNairapi ||3-29-17
balena chatura~NgeNa vIryeNa susamAhitAH |
apradhR^iShyA raNe sarve samapadyanta vai tadA ||3-29-18
te vihAya guhAmadhye sabhANDopaskare rathe |
mandarasya gireH pAde vicherurvasudhAtale ||3-29-19
chatura~NgaM balaM sarvaM saMhR^itya tamasaH prabhuH |
viShNureva mahAyogAMshchachAra vasudhAtale ||3-29-20
bhUyo.anyattapa Asedushcharanto brAhmaNaiH saha |
taishcha sarvaiH suragaNairdharmachIranivAsibhiH ||3-29-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ekonatriMshattamo.adhyAyaH