##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-31  Deposition and Reinstatement of Bali
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


athaikatriMsho.adhyAyaH
hiraNyakashipo rAjasUyavarNanam


janamejaya uvAcha

nihate daityasa~NghAte viShNoshchAtiparAkrame |
daiteyA dAnaveyAshcha kimichChanti parAkramAt ||3-31-1

vaishampAyana uvAcha

dAnavA rAjyamichChanti parAkramya mahAbalAH |
tapa ichChanti sahitA devAH satyaparAkramAH ||3-31-2

janamejaya uvAcha

kathaM kAlasya mahato hiraNyakashipustadA |
yajate brahmaNaH kShetre prAptaishvaryaH sa kAmadaH ||3-31-3

vaishampAyana uvAcha

yajedbahusuvarNena rAjasUyena pArthivaH |
kratunA dAnavashreShTho vasudhAyAM mahAphalaH ||3-31-4
ga~NgAyamunayormadhye yadabhUdvipulaM tapaH |
sameyustatra sahitA yajamAne mahAsure ||3-31-5
brAhmanA vedavidvAMso mahAvrataparAyaNAH |
yatayashchApare siddhA yogadharmeNa bhArata ||3-31-6
munayo vAlakhilyAshcha dhanyA dharmeNa shobhitAH |
bahavo hi dvijA mukhyA nityA dharmaparAyaNAH ||3-31-7
R^iShayashcha mahAbhAgA vipraiH pUjyAH sahasrashaH |
vipulairatra vibhavairhriyamANaistatastataH ||3-31-8
shukrastu saha putreNa daityaM yAjayate prabhuH |
hiraNyakashipuM madhye gaNAnAM prabhavaH prabhuH ||3-31-9
hiraNyakashipushchaiva vyAjahAra sarasvatIm |
kAmAdvaraM dadAtIti tadvai saMpratipadyatAm ||3-31-10
viShNurvAmanarUpena bhikShAM tAM pratigR^ihNati |
hiraNyakashiporhastAddve pade padameva cha ||3-31-11
tataH kramitumArebhe viShNuH  satyaparAkramaH |
trI.NllokAnmunibhiH krAntairdivyaM vapuradhArayan ||3-31-12
hR^itarAjyAshcha daiteyAH pAtAlavivaraM yayuH |
sasainyagaNasaMbaddhAH saprAsAH sAsitomarAH ||3-31-13
sayantralaguDAshchaiva sapAtAkArathadhvajAH |
sacharmavarmakoshAshcha sAyudhAH saparashvadhAH ||3-31-14
tathendraviShNusahitAH sadyaste.abhyutthitA gaNAH |
abhyaShi~nchanpramuditA lokAnAmadhipe surAH ||3-31-15
sa tAn svadhAmR^itenAshu pitR^itve samatarpayat |
brahmA tadamR^itaM divyaM mahendrAya prayachChati |
akShayashchAvyayashchaiva saMvR^itastena karmaNA ||3-31-16
tataH sha~NkhamupAdhmAsIddviShatAM lomaharShaNam |
pitAmahakarodbhUtaM janitR^iprathame pade ||3-31-17
taM shrutvA sha~nkhashabdaM tu trayo lokAH samAhitAH |
nivR^ittiM paramAM prAptA indraM nAthamavApya cha ||3-31-18
sarvaiH praharaNaishchaiva saMyuktA vahnisaMbhavaiH |
mandarAgreShu vihitairjvaladbhiriva pAvakaiH ||3-31-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ekatriMsho.adhyAyaH