##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 33 The Divine Sleep and the Waking up
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayastriMsho.adhyAyaH
varAhaprAdurbhAvavarNanam


janamejaya uvAcha

prAdurbhAvaH purANeShu viShNoramitatejasaH |
satAM kathayatAM vipra vArAha iti naH shrutaH ||3-33-1
na jAnate.asya charitaM na vidhiM naiva vistaram |
na karma guNavadbhAvaM na hetuM na manIShitam ||3-33-2
kimAtmako varAho.asau kA mUrtiH kAsya devatA |
kimAchAraH kimprabhAvaH kiM vA tena purA kR^itam ||3-33-3
etanme saMshayatvena vArAhaM shrutivistaram |
yaj~nArthaM cha sametAnAM dvijAtInAM mahAtmanAm ||3-33-4

vaishampAyana uvAcha

etatte kathayiShyAmi purANaM brahmasaMmitam |
nAnAshrutisamAyuktaM kR^iShNadvaipAyaneritam |
mahAvarAhacharitaM kR^iShNasyAdbhutakarmaNaH ||3-33-5
yathA nArAyaNo rAjanvArAhaM vapurAsthitaH |
daMShTrayA gAM samudrasthAmujjahArArisUdanaH ||3-33-6
ChAndasIbhirudArAbhiH shrutibhiH samalaMkR^itaH |
shuchiH prayatnavAnbhUtvA nibodha janamejaya ||3-33-7
idaM purANaM paramaM puNyaM vedaishcha saMmitam |
nAnAshrutisamAyuktaM nAstikAya na kIrtayet ||3-33-8
purANametadakhilaM sAMkhyaM yogaM tathaiva cha |
kArtsnyena vidhinA proktaM yo.asyArthaM j~nAsyate pumAn ||3-33-9
vishvedevAstathA sAdhyA rudrAdityAstathAshvinau |
prajAnAM patayashchaiva sapta chaiva maharShayaH ||3-33-10
manaHsa~NkalpajAshchaiva pUrvajAshcha maharShayaH |
vasavo.apsarasashchaiva gandharvA yakSharAkShasAH ||3-33-11
daityAH pishAchA nAgAshcha bhUtAni vividhAni cha |
brAhmaNAH kShatriyA vaishyAH shUdrA mlechChAdayo bhuvi ||3-33-12
chatuShpadAni sarvANi tiryagyonigatAni cha |
ja~NgamAni cha sattvAni yachchAnyajjIvasaMj~nitam ||3-33-13
pUrNe yugasahasrAnte brAhme.ahani tathAgate |
nirvANe sarvabhUtAnAM sarvotpAtasamudbhave ||3-33-14
hiraNyaretAstrishikastato bhUtvA vR^iShAkapiH |
shikhAbhirvividhA.NllokAntsaMshoShayati dehinaH ||3-33-15
dahyamAnAstatastasya tejorAshibhiragrataH |
vivarNavarNA dagdhA~NgA hatArchiShmadbhirAnanaiH ||3-33-16
sA~NgopaniShadA vedA itihAsapurogamAH |
sarvavidyAshrAyashchaiva satyadharmaparAyaNAH ||3-33-17
brahmANamagrataH kR^itvA Chandato vishvatomukham |
sarve devagaNAshchaiva trayastriMshachcha koTayaH ||3-33-18
tasminnahani saMprApte taM haMsaM mahadakSharam |
pravishanti mahAyogaM hariM nArAyaNaM prabhuM ||3-33-19
teShAM bhUyaH praviShTAnAM nidhanotpattiruchyate |
yathA sUryasya satatamudayAstamayAviha ||3-33-20
pUrNe yugasahasrAnte kalpo niHsheSha uchyate |
tasmi~njIvakR^itaM sarvaM niHsheShamavatiShThate ||3-33-21
saMhR^itya lokAnsarvAnsa sadevAsurapannagAn |
kR^itvAtmagarbhe bhagavAnAsta eko jagadguruH ||3-33-22
yaH sraShThA sarvabhUtAnAM kalpAnteShu punaH punaH |
avyaktaH shAshvato devastasya sarvamidaM jagat ||3-33-23
naShTArkakiraNe loke chandrarashmivivarjite |
tyaktabhUtAgnipavane kShINayaj~navaShaTkriye ||3-33-24
apakShigaNasa~NghAte sarvaprANyachare pathi |
amaryAdAkule raudre sarvatastamasA vR^ite ||3-33-25
adR^ishye sarvaloke.asminnabhAve sarvakarmaNAm |
prashAnte sarvasaMpAte naShTe vairaparigrahe ||3-33-26
gate svabhAvasaMsthAnaM loke nArAyaNAtmake |
parameShThI hR^iShIkeshaH shayanAyopachakrame ||3-33-27
pItavAsA lohitAkShaH kR^iShNo jImUtasannibhaH |
shikhAsahasravikachaM jaTAbhAraM samudvahan ||3-33-28
shrIvatsakalilaM puNyaM raktachandanabuUShitam |
vakSho bibhranmahAbAhuH savidyudiva toyadaH ||3-33-29
puNDarIkasahasrasya mAlAsya shushubhe tadA |
patnI chaiva svayaM lakShmIrdehamAvR^itya tiShThati ||3-33-30
tataH svapiti dharmAtmA sarvalokapitAmahaH |
kimapyamitavikrAnto nidrAyogamupAgataH ||3-33-31
tato varShasahasre tu pUrNe sa puruShottamaH |
svayameva vibhurbhUtvA budhyate vibudhAdhipaH ||3-33-32
tatashchintayate bhUyaH sR^iShTiM lokasya lokakR^it |
pitR^idevAsuranarAnpArameShThyena karmaNA ||3-33-33
tatashchintayataH kAryaM deveShu samiti~njayaH |
saMbhavaM sarvalokasya vidadhAti sa vAkpatiH ||3-33-34
kartA chaiva vikartA cha saMhartA cha prajApatiH |
dhAtA vidhAtA cha tathA saMyamo niyamo yamaH ||3-33-35
nArAyaNaparA devA nArAyaNaparAH kriyAH |
nArAyaNaparo yaj~no nArAyaNaparA shrutiH ||3-33-36
nArAyaNaparo mokSho nArAyaNaparA gatiH |
nArAyaNaparo dharmo nArAyaNaparaM kratuH ||3-33-37
nArAyaNaparaM j~nAnaM nArAyaNaparaM tapaH |
nArAyaNaparaM satyaM  nArAyaNaparaM padam |
nArAyaNaparo devo na bhUto na bhaviShyati ||3-33-38
svayaMbhUriti vij~neyaH sa brahmA bhuvanAdhipaH |
sa vAyuriti vij~neya eSha yaj~naH sanAtanaH ||3-33-39
sadasachcha sa vij~neyaH sa yaj~naH sa prajAkaraH |
yadveditavyaM tridashaistadeSha parivindati ||3-33-40
yachcha vedyaM bhagavato devA api na tadviduH |
prajAnAM patayaH sapta R^iShayashcha sahAmaraiH ||3-33-41
nAsyAntamadhigachChanti tato.ananta iti shrutiH |
yadasya paramaM rUpaM tatra pashyanti devatAH ||3-33-42
prAdurbhAveShu saMbhUtaM yattadarchanti devatAH |
yanna darshitavAndevaH kastadanveShTumarhati ||3-33-43
grAmaNIH sarvabhUtAnAmagnimArutayorgatiH |
tejasastapasashchaiva nidhAnamamR^itasya cha ||3-33-44
chaturAshramavarNeShu chaturhotraphalAshanaH |
chatuHsAgaraparyantashchaturyugavivartakaH ||3-33-45
tadeSha saMhR^itya jagatkR^itvA garbhasthamAtmanaH |
mumochANDaM mahAyogI dhR^itaM varShasahasrikam ||3-33-46
	surAsuradvijabhujagApsarogaNai-
		rmahauShadhikShitidharayakShaguhyakaiH |
	prajApatiH shrutidhararakShasAM kulaM
		tadAsR^ijajjagadidamAtmanA prabhuH ||3-33-47

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe prAdurbhAve trayastriMsho.adhyAyaH