##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 34  Vishnu takes VarAha Avatar to  lift the Earth from Netherworld
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 30, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chatustriMsho.adhyAyaH
varAhakR^ito dharoddhAraH


vaishampAyana uvAcha

jagadaNDamidaM pUrvamAsItsarvaM hiraNmayam |
prajApatermUrtimayamityevaM vaidikI shrutiH ||3-34-1

tato varShasahasrAnte bibhedordhvamukhaM vibuH |
lokasa~njananArthAya bibhedAdhomukhaM punaH ||3-34-2
bhUyo.aShTadhA bibhedANDaM prabhurvai lokayonikR^it |
chakAra jagatashchAtra vibhAgaM sarvabhAgavit ||3-34-3
yachChidramUrdhvamAkAshaM parA sukR^itinAM gatiH |
vihitaM vishvayogena yadadhastadrasAtalam ||3-34-4
yadaNDamakarotpUrvaM devalokasisR^ikShayA |
samantAdaShTadhA yAni chChidrANi kR^itavAMstu saH ||3-34-5
vidishastA dishaH sarvA manasaivAkaroddvidhA |
nAnArAgavirAgANi yAnyaNDashakalAni vai ||3-34-6 
bahuvarNadharAshchitrA babhUvuste balAhakAH |
yadaNDamadhye skannaM tadR^itamAsItsamAhitam ||3-34-7
jAtarUpaM tadabhavattatsarvaM pR^ithivItale |
tasya kledArNavaughena prAchChAdyata samantataH ||3-34-8
pR^ithivI nikhilA rAjanyugAnte sAgarairiva ||3-34-9
yachchANDamakarotpUrvaM devalokachikIrShayA |
tatra tatsalilaM skannaM so.abhavatkA~nchano giriH ||3-34-10
tenAmbhasA plutAH sarvA dishashchopadishastathA |
antarikShaM cha nAkaM cha yachchAnyatkiMchidantaram ||3-34-11
yatra yatra jalaM skannaM tatra tatra sthito giriH |
shailaH samastairgahanA viShamA medinI bhavat ||3-34-12
taiH saparvatajAlaughairbahuyojanavistR^itaiH |
pIDitA gurubhirdevI pR^ithivI vyathitAbhavat ||3-34-13
mahItale bhUri jalaM divyaM nArAyaNAtmakam |
hiraNmayaM samuddiShTaM tejo vimalarUpitam ||3-34-14
ashAktA vai dhArayitumadhaH sA pravivesha ha |
pIdyamAnA bhagavatastejasA tena sA kShitiH ||3-34-15
pR^ithivIM vishatIM dR^iShTvA tAmadho madhusUdanaH |
uddhArArthaM manashchakre lokAnAM hitakAmyayA ||3-34-16

shrIbhagavAnuvAcha

matteja eva balavatsamAsAdya tapasvinI |
rasAtalaM visheddevI pa~Nke gauriva durbalA ||3-34-17

dharanyuvAcha

	trivikramAyAmitavikramAya
		mahAnR^isiMhAya chaturbhujAya |
	shrIshAr~NgachakrAsigadAdharAya
		namo.astu tasmai purushottamAya ||3-34-18
tvayA.a.atmanA dhAryate vai tvayA saMhriyate jagat |
tvaM dhArayasi bhUtAnAM bhuvanaM tvaM bibharShi cha ||3-34-19
yattvayA dhAryate kiMchittejasA cha balena cha |
tatastava prasAdena mayA pashchAttu dhAryate ||3-34-20
tvayA dhR^itaM dhArayAmi nAdhR^itaM dhArayAmyaham |
na hi tadvidyate rUpaM yattvayA na tu dhAryate ||3-34-21
tvameva puruSho vIra nArAyaNa yuge yuge |
mama bhArAvataraNaM jagato hitakAmyayA ||3-34-22
tavaiva tejasAkrAntAM rasAtalatalaM gatAm |
trAyasva mAM surashreShTha tvAmeva sharaNaM gatAm ||3-34-23
dAnavaiH pIDyamAnAhaM rAkShasaishcha durAtmabhiH |
tvAmeva sharaNaM nityamupayAmi sanAtanam ||3-34-24
tAvanme.asti bhayaM bhUyo yAvanna tvAm kakudminam |
sharaNaM yAmi manasA shatasho.apyupalakShaye ||3-34-25

shrIbhagavAnuvAcha

mA bhairdharaNi kalpANi shAntiM vraja samAhitA |
eSha tvAmuchitaM sthAnamAnayAmi manIShitam ||3-34-26

vaishampAyana uvAcha

tato mahAtmA manasA divyaM rUpamachintayat |
kiM nu rUpamahaM kR^itvA uddharAmi vasuMdharAm ||3-34-27
jale nimagnAM dharanIM yenAhaM vai samuddhare |
ityevaM chintayitvA tu devastatkaraNe matim ||3-34-28
jalakrIDAruchistasmAdvArAhaM rUpamasmarat |
hariruddharaNe yuktastadAbhUdasya bhUmibhR^it ||3-34-29
adhR^iShyaM sarvabhUtAnAM vA~NmayaM brahmasaMmitam |
dashayojanavistAramuchChritaM shatayojanam ||3-34-30
nIlameghapratIkAshaM meghastanitaniHsvanam |
mahAgireH saMhananaM shvetadIptogradAMShTriNam ||3-34-31
vidyudagnipratIkAshamAdityasamatejasam |
pInavR^ittAyataskandhaM dR^iptashArdUlagAminam ||3-34-32
pInonnatakaTIdeshaM vR^iShalakShaNapUjitam |
rUpamAsthAya vipulaM vArAhamamitaM hariH ||3-34-33
pR^ithivyuddharaNArthAya pravivesha rasAtalam |
vedapAdo yUpadaMShTraH kratudantashchitImukhaH ||3-34-34
agnijihvo darbharomA brahmashIrSho mahAtapAH |
ahorAtrekShaNadharo vedA~NgashrutibhUShaNaH ||3-34-35
AjyanAsaH sruvAtuNDaH sAmaghoShasvaro mahAn |
satyadharmamayaH shrImankramavikramasatkR^itaH ||3-34-36
kriyAsatramahAghoNaH pashujAnurmakhAkR^itiH |
udgAtrAnvo mahAli~Ngo bIjauShadhimahAphalaH ||3-34-37
vAyvantarAtmA mantraspR^igvikramaH somashoNitaH |
vedIskandho havirgandho havyakavyAtivegavAn ||3-34-38
prAgvaMshakAyo dyutimaAnAnAdIkShAbhirarchitaH |
dakShiNAhR^idayo yogI mahAsatramayo mahAn ||3-34-39
upAkarmoShTharuchakaH pravarShyAvartabhUShaNaH |
nAnAChandogatipatho guhyopaniShadAsanaH ||3-34-40
ChAyApatnIsahAyo vai maNishR^i~NgaH ivochChritaH |
bhUtvA yaj~navarAho.asau yugapatprAvishadguruH ||3-34-41
adbhiH sa~nChAditAmurvIM sa tAmArchChatprajApatiH |
rasAtalatale magnAM pAtAlAntarasaMshrayAm ||3-34-42
prabhurlokahitArthAya daMShTrAgreNojjahAra gAm |
tataH svasthAnamAnIya pR^ithivIM pR^ithivIdharaH ||3-34-43
mumocha pUrvaM sahasA dhArayitvA dharAdharaH |
tato jagAma nirvANaM medinI tasya dhAraNAt ||3-34-44
chakAra cha namaskAraM tasmai devAya  shaMbhave |
evaM yaj~navarAhena bhUtvA bhUtahitArthinA ||3-34-45
uddhR^itA pR^ithivI devI lokAnAM hitakAmyayA |
athoddhR^itya kShitiM devo jagataH sthApanechChayA ||3-34-46
pR^ithivIpravibhAgAya manashchakre.ambujekShaNaH |
rasAtalagatAmevaM vichintya sa surottamaH ||3-34-47
	tato vibhuH pravaravarAharUpadhR^i-
		gvR^iShAkapiH prasabhamathaikadaMShTrayA |
	samuddharaddharaNimatulyavikramo 
		mahAyashAH sakalahitArthamachyutaH ||3-34-48

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe pR^ithivyuddharaNe chatustriMsho.adhyAyaH