##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 35  Description of the Earth
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 2, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchatriMsho.adhyAyaH
mahIvarNanam


vaishampAyana uvAcha

tasyopari jalaughasya mahatI nauriva sthitA |
vitatatvAttu dehasya na yayau saMplavaM mahI ||3-35-1
tataH sa chintayAmAsa pravibhAgaM kShitervibhuH |
samuchChrayaM cha sarveShAM parvatAnAM nadIShu cha ||3-35-2
vilekhanaM pramANaM cha gatiM prasravameva cha |
mAhAtmyaM cha visheShaM cha nadInAmanvachintayat ||3-35-3
chaturantAM dharAM kR^itvA tathA chaiva mahArNavam |
madhye pR^ithivyAH sauvarNamakaronmeruparvatam ||3-35-4
prAchIM dishamatho gatvA chakArodayaparvatam |
shatayojanavistAraM sahasraM cha samuchChrayam ||3-35-5
jAtarUpamayaiH shR^i~NgaistarUNAdityasannibhaiH |
AtmatejoguNamayairvedikAbhogakalpitam ||3-35-6
vividhAMshcha mahAskandhAnkA~nchanAnpuShkarekShaNaH |
nityapuShpaphalAnvR^ikShAnkR^itavAMstatra parvate ||3-35-7
shatayojanavistAraM tatastriguNamAyatam |
chakAra sa mahAdevaH punaH saumanasaM girim ||3-35-8
nAnAratnasahasrANAM kR^itvA tatra susa~nchayam |
vedikAM bahuvarNAM cha saMdhyAbhrAbhAmakalpayat ||3-35-9
sahasrashR^i~NgaM cha giriM nAnAmaNishilAtalam |
kR^itavAnvR^ikShagahanaM SaShTiyojanamuchChritam ||3-35-10
AsanaM tatra paramaM sarvabhUtanamaskR^itaM |
kR^itavAnAtmanaH sthAnaM vishvakarmA prajApatiH ||3-35-11
shishiraM cha mahAshailaM tuShArachayasaMnibham |
chakAra durgagahanaM kandarAntaramaNDitam ||3-35-12
shishiraprabhavAM chaiva nadIM dvijagaNAyutAm |
chakAra pulinopetAM vasudhArAmiti shrutiH ||3-35-13
sA nadI nikhilAM prAchIM puNyAM mukhashataishchitAm |
shobhayatyamR^itaprakhyairmuktAsha~NkhavibhUShitaiH ||3-35-14
nityapuShaphalopetaishChAdayadbhiH susaMvR^itaiH |
bhUShitAbhyadhikaiH kAntaiH sA nadI tIrajairdrumaiH ||3-35-15
kR^itvA prAchIvibhAgaM cha dakShiNAyAmatho dishi |
chakAra parvataM divyaM sarvakA~nchanarAjatam ||3-35-16
ekataH sUryasa~NkAshamekataH shashisannibham |
sa bibhracChushubhe.atIva dvau varNau parvatottamaH ||3-35-17
tejasA yugapadvyAptaM suryAchandramasAviva |
vapuShmantamatho tatra bhAnumantaM mahAgirim ||3-35-18
sarvakAmaphalairvR^ikShairvR^itaM ramyairmanoramaiH |
chakAra ku~njaraM chaiva ku~njarapratimAkR^itim ||3-35-19
sarvataH kA~nchanaguhaM bahuyojanavistR^itam |
R^iShabhapratimaM chaiva R^iShabhaM nAma parvatam ||3-35-20
hemakA~nchanavR^ikShADhyaM puShpahAsaM sa sR^iShTavAn |
mahendramatha shailendraM shatayojanamuchChritam ||3-35-21
jAtarUpamayaiH shR^i~NgaiH sapuShpitamahAdrumam |
medinyAM kR^itavAndevaH pratikShobhamivAchalam ||3-35-22
nAnAratnasamAkIrNaM sUryendusadR^ishaprabham |
chakAra malayaM chAdriM chitrapuShpitapAdapam ||3-35-23
mainAkaM cha mahAshailaM shilAjAlasamAvR^itam |
dakShiNasyAM dishi shubhaM chakArAchalamAyatam ||3-35-24
sahasrashirasaM vindhyaM nAnAdrumalatAkulam |
nadIM cha vipulAvartAM pulinashroNibhUShitAm ||3-35-25
kShIrasa~NkAshasalilAM payodhArAmiti shrutiH |
surabhyAM toyakalilAM vihitAM dakShiNAM disham ||3-35-26
divyAM tIrthashatopetAM plAvayantIM shubhAmbhasA |
dishaM yAmyAM pratiShThApya pratIchIM dishamAgamat ||3-35-27
akarottatra shailendraM shatayojanamuchChritam |
shobhitaM shikharairashchitraiH supravR^iddhairhiraNmayaiH ||3-35-28
kA~nchanIbhiH shilAbhishcha guhAbhishcha vibhUShitam |
samAkulaM sUryanibhaiH shAlaistAlaishcha bhAsvaraiH ||3-25-29
shushubhe jAtarUpashcha shrImadbhishchitravedikaiH |
ShaShTiM girisahasrANi tatrAsau saMnyaveshayat ||3-35-30
merupratimarUpANi vapuShA prabhayA saha |
sahasrajaladhAraM cha parvataM merusannibham ||3-35-31
puNyatIrthaguNopetaM bhagavAntsaMnyaveshayat |
ShaShTiyojanavistAraM tAvadeva samuchChritam ||3-35-32
AtmarUpopamaM tatra vArAhaM nAma nAmataH |
niveshayAmAsa giriM divyaM vaiDUryaparvatam ||3-35-33
rAjatAH kA~nchanAshchaiva yatra divyAH shilochchayAH |
tatraiva chakrasadR^ishaM chakravantaM mahAbalam ||3-35-34
sahasrakUTaM vipulaM bhagavAntsaMnyaveshayat |
sha~NkhapratimarUpaM cha rAjataM parvatottamam ||3-35-35
sitadrumasamAkIrNaM sha~NkhaM nAma nyaveshayat |
suvarNaM ratnasaMbhUtaM pArijAtaM mahAdrumam ||3-35-36
mahataH parvatasyAgre puShpahAsaM nyaveshayat |
shubhAmatirasAM chaiva ghR^itadhArAmiti shrutiH ||3-35-37
varAhaH saritaM puNyAM  pratIchyAmakarotprabhuH |
pratIchyAM saMvidhiM kR^itvA parvatAnkA~nchanojjvalAn ||3-35-38
guNottarAnuttarasyAM saMnyaveshayadagrataH |
tataH saumyagiriM saumyamantarikShapramANataH ||3-35-39
rukmadhAtupraticchChannamakarodbhAskaropamam |
sa tu desho visUryo.api tasya bhAsA prakAshate ||3-35-40
tasya lakShmyAdhikaM bhAti tapasA raviNA yathA |
sUkShmalakShaNavij~neyastapatIva divAkaraH ||3-35-41
sahasrashikharaM chaiva nAnAtIrthasamAkulam |
chakAra ratnasa~NkIrNaM bhUyo.astaM nAma parvatam ||3-35-42
manoharaguNopetaM mandaraM chAchalottamam |
uddAmapuShpagandhaM cha parvataM gandhamAdanam ||3-35-43
chakAra tasya shR^i~NgeShu suvarNarasasaMbhavam |
jambuM jAmbUnadamayImanantAdbhutadarshanAm ||3-35-44
giriM cha shikharaM chaiva tathA puShkaraparvatam |
shubhraM pANDurameghAbhaM kailAsaM cha nagottamam ||3-35-45
himavantaM cha shailendraM divyadhAtuvibhUShitam |
niveshayAmAsa harirvArAhIM tanumAsthitaH ||3-35-46
nadIM sarvaguNopetAMuttarasyAM dishi prabhuH |
madhudhArAM sa kR^itavAndivyAmR^iShishatAkulAm ||3-35-47
sarve chaiva kShitidharAH sapakShAH kAmarUpiNaH |
tadA kR^itA bhagavatA vichitrAH parameShThiNA ||3-35-48
sa kR^itvA pravibhAgaM tu pR^ithivyA lokabhAvanah |
devAsurANAmutpattau kR^itavAnbuddhimakShaYAm ||3-35-49
	sarvAsu dikShu kShatajopamAkSha-
		shchakAra shailAnvividhAbhidhAnAn |
	hitAya lokasya sa lokanAthaH 
		puNyAshcha nadyaH salilopagUDhAH ||3-35-50

iti shrImAHAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe pa~nchatriMsho.adhyAyaH