Harivamsha MahA PurANam - bhaviShya Parva
    atha ShaTtriMsho.adhyAyaH
    hiraNyagarbhAdyutpattikathanam
    harivamsha in the mahAbharata - bhaviShyaparva
    Chapter 36 - birth of hiraNyagarbha and others
vaishampAyana uvAcha
jagatsraShTumanA devashchintayAmAsa pUrvajaH |
tasya chintayato vaktrAnniHsR^itaH puruShaH kila ||3-36-1
vaishampAyana said:
(O janamejaya!) The lord who was born before desired in his mind for creating the world. As he thought about it, puruSha came out of the lord's mouth.
tataH sa puruSho devaM kiM karomItyupasthitaH |
pratyuvAcha smitaM kR^itvA devadevo jagatpatiH ||3-36-2
That puruSha stood by the side of the lord asking: What shall I do? The lord of deva-s, the lord of the world, replied, smiling.
vibhajAtmAnamityuktvA gato.antardhAnamIshvaraH |
antarhitasya devasya sasharIrasya bhArata ||3-36-3
Saying, "you divide your soul", the lord disappeared from there. O the one of bharata race! (O janamejaya! vaishampayana continued) As the lord disappeared with his body,
prAshAntasyeva dIpasya gatistasya na vidyate |
tatasteneritAM VANIM so.anvachintayata prabhuH ||3-36-4
puruSha could not find a way to proceed, like a lamp which is extinguished. Then that lord (puruSha) thought about the words spoken by the Lord.
hiraNyagarbho bhaghavAnya eSha chChandasi shrutaH |
The lord (puruSha) is famous in the sacred text of Vedic hymns (meters) as the one conceived in the golden womb (hiraNyagarbha).
eSha prajApatiH pUrvamabhavadbhuvanAdhipaH ||3-36-5
tadA prabhR^iti tasyAdyo yaj~nabhAgo vidhIyate |
This lord of beings, became the lord of the world in the beginning. Since that time, he prescribed the first sacrifice along with its rituals.
prajApatiruvAcha
vibhajAtmAnamityuktAstenAsmi sumahAtmanA ||3-36-6
kathamAtmA vibhajyaH syAtsaMshayo hyatra me mahAn |
The lord of beings said:
That good great soul told me thus: Divide your soul. I have a great doubt how to divide the soul.
iti chintayatastasya omityevotthitaH svaraH ||3-36-7
sa bhUmAvantarikShe cha nAke cha kR^itavAMstataH |
(vaishampAyana continued: O janamejaya!) From the one who was thinking like this, a sound Om came out, which reached the earth, the sky as well as the heavens.
taM chaivAbhyasatastasya manaH sAramayaH punaH ||3-36-8
hR^idayAddevadevasya vaShaTkAraH samutthitaH |
Again, from the heart of the lord of beings, who was pronouncing the sound, Om, the essence of the mind, the exclamation, vaShaT was produced.
bhUmyantarikShakAnAM cha bhUrbhuvaH suvarAtmikAH ||3-36-9
mahAsmR^itimayAH puNyA mahAvyAhR^itayo.abhavan |
Afterwards, with words bhUH, bhuvaH and svaH, comprising the soul of earth, sky and heaven , the first three great mystical utterances (among the names of seven worlds) were produced , the sacred sounds, full of the great traditional knowledge.
ChandasAM pravarA devI chaturviMshAkSharA.abhavat |
tatpadaM saMsmarandivyAM sAvitrImakarotprabhuH ||3-36-10
Then the best goddess in the sacred text of vedic hymns along with twenty-four letters were born. Remembering the sacred feet of the goddess, the lord created the divine mantra, sAvitrI.
R^iksAmAtharvayajuShashchaturo bhagavAnprabhuH |
chakAra nikhilAnvedAnbrahmayuktena karmaNA ||3-36-11
Then the splendorous lord, the lord of beings, with his action suitable to brahma, created al the four veda-s, R^ik, sAma, atharva and yajuSh.
tatastasyaiva manasaH sanaH sanaka eva cha |
sanAtanashcha bhagavAnvaradashcha sanandanaH ||3-36-12
Then, from his same mind, sana, sanaka, sanAtana as also the lord varada sanandana granting boons were created.
sanatkumArashcha vibhustatra jaj~ne sanAtanaH |
mAnasAshchaiva pUrvAdyA ityete ShaNmaharShayaH ||3-36-13
Also The lord sanAtana as well as lord sanatkumAra. These are the first six sages born from the mind of the lord in the beginning.
brahmANaM kapilaM chaiva ShaDetAMshchaiva yoginaH |
yatayo yogatantreShu yAnstuvanti dvijAtayaH ||3-36-14
The twice borns and the yogis praise brahma, kapila and also these six sages with the techniques of yoga.
tato marIchimatriM cha pulastyaM pulahaM kratuM |
bhR^iguma~NgirasaM chaiva manuM chaiva prajApatiM ||3-36-15
pitR^Imshcha sarvabhUtAnAM devatAsurarakShasAm |
maharShInasR^ijachChaMbhuraShTAvetAMshcha mAnasAn ||3-36-16
Then, the lord shaMbhu, created eight sages, mariachi, atri, pulastya, pulaha, kratu, bhR^igu, a~Ngiras and also the lord of beings, manu as well as the forefathers of all beings, deva-s, demons , rAkShasa-s and also (other) great sages from his mind.
ete yugasahasrAnte yAshchaiShAmabhavanprajAH |
kalpe niHsheShabhukte tu tato gachChanti nirvR^itim ||3-36-17
At the end of one thousand yugas, all of them along with the beings, when the day of brahma ( when one thousand yugas end) ends without leaving anything, will attain final beatitude.
bhUyo varShasahasrAnte utpattistu vidhIyate |
eteShAmeva devAnAM prajAkartR^iShu vai tadA ||3-36-18
Again, after one thousand years, the creation of these deva-s and others through the creator of beings, is ordained.
kiM tu karmavisheSheNa devatAnAM yuge yuge |
nAmajanmavisheShAshcha tathaiva yugaparyaye ||3-36-19
But then, due to the difference in actions, as each yuga changes, there will be differences in the names and actions of these deva-s and others.
a~NguShThAddakShiNAddakSha utpanno bhagavAnR^iShiH |
tasyaiva tu punarbhAryA vAmA~NguShThAdajAyata ||3-36-20
The lord sage dakSha was born from the right forefinger of the lord. His wife was born from the left forefinger of the lord.
tasya tatrAbhavankanyA vishrutA lokamAtaraH |
yAbhirvyAptAstrayo lokAH prajAbhirmanujAdhipa ||3-36-21
The maidens, famous as the mothers of the world, were born to him from her. O the ruler of men! (janamejaya! vaishampAyana continued). They covered all the three worlds with beings.
aditiM cha ditiM kAlAmanAyuM siMhikAM munim |
prAdhAM krodhAM cha surabhiM vinatAM surasAM tathA ||3-36-22
danuM kadruMcha duhitR^IH pradadau kashyapAya tu |
prajAM saMchintya manasA gatij~nenAntarAtmanA ||3-36-23
Visualising the destination of beings in his inner mind, the lord of beings, dakSha gave his (thirteen) daughters, aditi, diti, kAlA, manAyu, simhikA, muni, prAdhA, krodhA, surabhi, vinatA, surasA, danu and kadru to sage kashyapa.
arundhatIM vasuM yAmIM lambAM bhAnuM marutvatIm |
sa~NkalpAM cha muhUrtAM cha sAdhyAM vishvAM cha bhArata ||3-36-24
manave brahmaputrAya kanyA dakSho dadau dasha |
O the one of bharata race! (O janamejya! vaishampAyana continued): dakSha gave his ten daughters, arundhatI, vasu, yAmI, lambhA, bhAnu, marutvatI, sa~NkalpA, muhUrtA, sAdhyA and vishvA to manu, the son of brahma.
tataH sarvAnavadyA~NgyaH kanyAH kamalalochanAH ||3-36-25
pUrNachandrAnanA divyA gandhavatyo manoramAH |
kIrtiM lakShmiM dhR^itiM puShTiM buddhiM medhAM kShamAM tathA ||3-36-26
matiM lajjAM vasuM chaiva dakSho dharmAya vai dadau |
Afterwards, dakSha gave his (ten) maiden daughters, kIrti, lakShmi, dhR^iti, puShTi, buddhi, medhA, kShamA, mati, lajjA and also vasu, the maidens having flawless limbs and eyes, large and beautiful as lotus flower, with faces beautiful like the full moon and having divine fragrance pleasing to the mind, to dharma.
Atreyastu tato bhUtasyasya toyAtmakaH shashI ||3-36-27
putro grahANAmadhipaH sahasrAMshustamisrahA |
tasmai nakShatrayoginyaH saptaviMshatiruttamAH ||3-36-28
Then atri had a son, the moon, (shashi), full of the soul of water, the king of planets, with one thousand rays, the one who destroys the darkness.
rohiNIpramukhAH kanyA dakShaH prAchetaso dadau |
prAchetasa dakSha gave him (the moon) his (twentyseven) maiden daughters beginning with rohiNI.
etAsAM putrapautraM cha prochyamAnaM mayA shR^iNu ||3-36-29
kashyapasya manoshchaiva dharmasya shashinastathA |
Please hear what I say about the sons and grandsons of kashyapa, manu, dharma as well as shashi (moon).
aryamA varuNo mitraH pUShA dhAtA puraMdaraH ||3-36-30
tvaShTA bhago.aMshuH savitA parjanyashcheti vishrutAH |
adityAM jaj~nire devAH kashyapAllokabhAvanAH ||3-36-31
The deva-s, who are concerned with the welfare of the world, famous as aryamA, varuNa, mitra, pUSha, dhAtA, puraMdara, tvaShTA, bhaga, aMshu, savitA and parjanya were born to kashyapa from aditi.
dityAH putradvayaM jaj~ne kashyapaAditi naH shrutam |
hiraNyakashipushchaiva hiraNyAkShashcha vIryavAn ||3-36-32
(Note 1)
We hear that kashyapa had two sons from diti -hiraNyakashipu and the valiant hiraNyAkSha.
hiraNyakashipoH putrAH pa~nchaiva sumahAbalAH |
prahrAdashchaiva saMhrAdastathAnuhrAda eva cha ||3-36-33
hradashchaiva tu vikrAntaH pa~nchamo.anuhradastathA |
hiraNyakashipu had five highly powerful sons, prahrAda, saMhrAda, anuhrAda and hrada as also the valiant anuhrAda was the fifth son.
prahrAdaH pUrvajasteShAmanuhrAdastathA paraH ||3-36-34
prahrAda was the eldest of the sons and the last (fifth) son was anuhrAda.
prahrAdasya trayaH putrA vikrAntAH sumahAbalAH |
virochanashcha jambhashcha sujambhashcheti vishrutAH ||3-36-35
prahrAda had three valiant and highly powerful sons, famous as virochana, jambha and also sujambha.
balirvirochanasuto bANa eko baleH sutaH |
bANasya chendradamanaH putraH parapuraMjayaH ||3-36-36
bali is the son of virochana and bANa is the only one son of bali. bANa had the son, indradamana, the conqueror of other cities.
danoH putrAstu bahavo vaMsho khyAtA mahAsurAH |
viprachittiH prathamajasteShAM rAjA babhUva ha ||3-36-37
danu had many sons whose races are famous as great demons. The eldest among them was viprachitti who became the king.
gaNaH prajaj~ne krodhAyAH putrapautramanantakam |
raudrAH krodhavashA nAma krUrakarmANa eva cha ||3-36-38
Groups of sons and grandsons were born to krodhA, without any end. Named as krodhavashA they were terrible, performing cruel acts.
siMhikA suShuve rAhuM grahachandrArkamardanam |
grastAraM chaiva chandrasya sUryasya cha vinAshanam ||3-36-39
siMhikA gave birth to rAhu, the oppressor of planets, the moon and the sun, the one who tried to capture and destroy the moon and the sun.
kAlAyAH kAlakalpastu gaNaH paramadAruNaH |
abhavaddIptasUryAkSho nIlameghasamaprabhaH ||3-36-40
kAlA had the most terrible sons, the race of kAlakalpa-s, born with eyes shining like the blazing sun, having splendor equal to the blue rain bearing clouds.
sahasrashIrShA sheShashcha vAsukistakShakastathA |
bahUnAM kadruputrANAmete prAdhAnyamAgatAH ||3-36-41
The chief and foremost among the sons of kadru are seSha, the one with one thousand heads, and also vAsuki and takShaka.
dharmAtmAno vedavidaH sadA prANihite ratAH |
lokatantradharAshchaiva varadAH kAmarUpiNaH ||3-36-42
Having the soul of dharma, experts of vedas, always concerned with the welfare of beings, well versed in the techniques of the world, providers of boons and who are capable of taking forms as they wish,
tArkShyashchAriShTanemishcha garuDashcha mahAbalaH |
aruNishchAruNishchaiva vinatAyAH sutAH smR^itAH |
tArkShya, ariShTanemi, the highly powerful garuDa, aruNa and AruNi are known as the sons of vinatA.
imAshchApsarasaH puNyA vividhAH puNyalakShaNAH ||3-36-43
suShuve.aShTau mahAbhAgA prAdhA devarShipUjitA |
The highly fortunate prAdhA gave birth to eight beautiful divine women, having many sacred signs, worshipped by the deva sages.
anavadyAmanUkAM cha anUnAmaruNapriyAm |
anUgAM subhagAM bhAsIM striyaH prAdhA vyajAyata ||3-36-44
prAdhA had eight daughters named anavadya, anUkA, anUnA, aruNa, priyA, anUgA, subhagA and bhAsI.
alambuShA mishrakeshI puNDarIkA tilottamA |
surUpA lakShaNA kShemA tathA rambhA manoramA ||3-36-45
alambuShA, mishrakeshI, puNDarIkA, tilottamA, surUpA, lakShaNA, kShemA and rambhA, manoramA,
asitA cha subAhushcha suvR^ittA sumukhI tathA |
supriyA cha sugandhA cha surasA cha pramAthinI ||3-36-46
asitA and also subAhu, suvR^ittA, sumukhI, supriyA, sugandhA, surasA and pramAthinI,
kAshyA shAradvatI chaiva mauneyApsarasaH smR^itAH |
kAshyA and sharadvatI are known as divine women born to muni.
vishvAvasurbharaNyashcha gandharvAshchaiva vishrutAH ||3-36-47
vishvA, vasu and bharaNi, the famous gandharva-s,
menakA sahajanyA cha parNikA pu~njikasthalA |
ghR^itasthalA ghR^itAchI cha vishvAchI chorvashI tathA ||3-36-48
menakA, sahajanyA, parNikA, pu~njikasthalA, ghR^ihasthalA, ghR^itAchI, vishvAchI and also urvashI,
anumlochetyabhikhyAtA pramlocheti cha tA dasha |
manovatI chApi tathA vaidikyo.apsarasastathA ||3-36-49
the one with the name anumlocha and also pramlocha, the ten divine women, and also manovatI described in the veda-s,
prajApatestu sa~NkalpAtsaMbhUtA bhuvanapriyAH |
the women dear to the world are born from the concept formed in the mind of the lord of beings. (Conceptual daughters).
amR^itaM brAhmaNA gAvo rudrAshcheti chatuShTayam ||3-36-50
surabhyapatyamityetatpurANe nishchayo mahAn |
The ancient histories confirm that, the amR^ita (nectar), the brAhmaNas, the cows and rudra-s are the children of surabhi.
etadvai kashyapApatyaM manorvaMshaM nibodha me ||3-36-51
These are the children of kashyapa. Now hear about the race of manu.
sa~NkShepeNaiva tatsarvaM kIrtayiShyAmi te.anagha |
vishvedevAstu vishvAyAH sAdhyA sAdhyAnvyajAyata ||3-36-52
O the one without any sin! (O janamejaya! vaishampAyana continued) All that, I will describe to you, in brief. The gods of the world are vishvA's sons. sAdhyA gave birth to the deva-s , sAdhya-s.
marutvatyAM marutvanto vasostu vasavaH smR^itAH |
bhAnostu bhAnavastAta muhUrtAshcha muhUrtajAH ||3-36-53
maruts were born from marutvatI. Vasu's son are known as vasava-s. O son! (janamejaya! vaishaMpAyana continued) bhAnu's sons are bhAnu and muhUrta-s are born from muhUrta.
lambA ghoShaM vijaj~ne.atha nAgavIthI cha jAmijA |
pR^ithivyAM viShamaM sarvaM marutvatyAmajAyata ||3-36-54
lambA gave birth to ghoSha and jAmi (yAmi) gave birth to nAgavIthi. All that is rough on the earth is born from marutvati.
sa~NkalpAyAstu kauravya jaj~ne sa~Nkalpa eva cha |
dharmasya putro lakShmyAstu kAmo jaj~ne jagatprabhuH ||3-36-55
O the one of the race of kuru! (janamejaya! vaishampAyana continued) sa~Nkalpa was born to sa~NkalpA. From lakShmI, dharma had the son known as kAma, the lord of the world.
yasho harShashcha kAmashcha ratyAM putradvayaM smR^itam |
somasya putro rohiNyAM jaj~ne varchA mahAprabhaH ||3-36-56
kAma had two sons, yasha and harSha from rati. soma (moon) had the son, varchas, the great lord, from rohiNI.
udayanneva bhagavAnvarchasvI yena jAyate |
When the lord (moon) rises, he rises with splendour (varchas).
purUravAshcha bhagavAnurvashI yena jAyate ||3-36-57
To the lord varchas, the son purUravas was born, with whom urvashI fell in love.
evaM putrasahasrANi strINAM chaiva parasparam |
etAvattu jaganmUlaM yatra lokAH pratiShThitAH ||3-36-58
In this way, thousands of children were born for the men and the women. This is the cause for the progress and establishment of the world.
prajApatistu bhagavAnguNataH prekShya dehinaH |
AdhipatyeShu yukteShu niyojayati yogavit ||3-36-59
The lord, the lord of beings, the one with yoga, considering the qualities present in the children, gave them suitable control and lordship.
    disho dasha kShitimR^iShayo.arNavAnnagA-
        ndrumauShadhIruragasaritsurAsurAn |
    prajApatirbhuvanasR^ijo nabhobhuvaH
        kriyAmakhAnatha kR^itavAngirIMshcha saH ||3-36-60
The lord of beings created all the ten directions, the earth, the sages, the ocean, the mountains, the trees, the medicinal plants, the serpents, the rivers, the deva-s and the demons, the creators of the world, the sky, the universe, the actions , sacrifices and also all the groups of mountains.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi vArAhe jagatsarge ShaTtriMsho.adhyAyaH
Thus this is the thirty-sixth chapter in varAhaprAdurbhAva, of bhaviShyaparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, birth of hiraNyagarbha and others
Note 1: After 3-36-33(1) gitA press (page 1047) has the following line:
dvAvapyamitavikrAntau tapasA kashyapopamau ||
both with unlimited valiance and having penance comparable to kashyapa.
The malayalam translation of this line is available on page 897, volume 6 (kkt)

    nIlakaNTha commentary

  • 3-36-1 jagaditi | jagadityAdinA sthAvaraja~NgamasR^iShTimAha |
Iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM shaTtriMsho.adhyAyaH
##Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr October 8, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
April 14, 2012 ##