##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 36  Birth of HiraNyagarbha and Others
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 8, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha ShaTtriMsho.adhyAyaH
hiraNyagarbhAdyutpattikathanam


vaishampAyana uvAcha

jagatsraShTumanA devashchintayAmAsa pUrvajaH |
tasya chintayato vaktrAnniHsR^itaH puruShaH kila ||3-36-1
tataH sa puruSho devaM kiM karomItyupasthitaH |
pratyuvAcha smitaM kR^itvA devadevo jagatpatiH ||3-36-2
vibhajAtmAnamityuktvA gato.antardhAnamIshvaraH |
antarhitasya devasya sasharIrasya bhArata ||3-36-3
prAshAntasyeva dIpasya gatistasya na vidyate |
tatasteneritAM VANIM so.anvachintayata prabhuH ||3-36-4
hiraNyagarbho bhaghavAnya eSha chChandasi shrutaH |
eSha prajApatiH pUrvamabhavadbhuvanAdhipaH ||3-36-5
tadA prabhR^iti tasyAdyo yaj~nabhAgo vidhIyate |

prajApatiruvAcha

vibhajAtmAnamityuktAstenAsmi sumahAtmanA ||3-36-6
kathamAtmA vibhajyaH syAtsaMshayo hyatra me mahAn |
iti chintayatastasya omityevotthitaH svaraH ||3-36-7
sa bhUmAvantarikShe cha nAke cha kR^itavAMstataH |
taM chaivAbhyasatastasya manaH sAramayaH punaH ||3-36-8
hR^idayAddevadevasya vaShaTkAraH samutthitaH |
bhUmyantarikShakAnAM cha bhUrbhuvaH suvarAtmikAH ||3-36-9
mahAsmR^itimayAH puNyA mahAvyAhR^itayo.abhavan |
ChandasAM pravarA devI chaturviMshAkSharA.abhavat |
tatpadaM saMsmarandivyAM sAvitrImakarotprabhuH ||3-36-10
R^iksAmAtharvayajuShashchaturo bhagavAnprabhuH |
chakAra nikhilAnvedAnbrahmayuktena karmaNA ||3-36-11
tatastasyaiva manasaH sanaH sanaka eva cha |
sanAtanashcha bhagavAnvaradashcha sanandanaH ||3-36-12
sanatkumArashcha vibhustatra jaj~ne sanAtanaH |
mAnasAshchaiva pUrvAdyA ityete ShaNmaharShayaH ||3-36-13
brahmANaM kapilaM chaiva ShaDetAMshchaiva yoginaH |
yatayo yogatantreShu yAnstuvanti dvijAtayaH ||3-36-14
tato marIchimatriM cha pulastyaM pulahaM kratuM |
bhR^iguma~NgirasaM chaiva manuM chaiva prajApatiM ||3-36-15
pitR^Imshcha sarvabhUtAnAM devatAsurarakShasAm |
maharShInasR^ijachChaMbhuraShTAvetAMshcha mAnasAn ||3-36-16
ete  yugasahasrAnte yAshchaiShAmabhavanprajAH |
kalpe niHsheShabhukte tu tato gachChanti nirvR^itim ||3-36-17
bhUyo varShasahasrAnte utpattistu vidhIyate |
eteShAmeva devAnAM prajAkartR^iShu vai tadA ||3-36-18
kiM tu karmavisheSheNa devatAnAM yuge yuge |
nAmajanmavisheShAshcha tathaiva yugaparyaye ||3-36-19
a~NguShThAddakShiNAddakSha utpanno bhagavAnR^iShiH |
tasyaiva tu punarbhAryA vAmA~NguShThAdajAyata ||3-36-20
tasya tatrAbhavankanyA vishrutA lokamAtaraH |
yAbhirvyAptAstrayo lokAH prajAbhirmanujAdhipa ||3-36-21
aditiM cha ditiM kAlAmanAyuM siMhikAM munim |
prAdhAM krodhAM cha surabhiM vinatAM surasAM tathA ||3-36-22
danuM kadruMcha duhitR^IH pradadau kashyapAya tu |
prajAM saMchintya manasA gatij~nenAntarAtmanA ||3-36-23
arundhatIM vasuM yAmIM lambAM bhAnuM marutvatIm |
sa~NkalpAM cha muhUrtAM cha sAdhyAM vishvAM cha bhArata ||3-36-24
manave brahmaputrAya kanyA dakSho dadau dasha |
tataH sarvAnavadyA~NgyaH kanyAH kamalalochanAH ||3-36-25
pUrNachandrAnanA divyA gandhavatyo manoramAH |
kIrtiM lakShmiM dhR^itiM puShTiM buddhiM medhAM kShamAM tathA ||3-36-26
matiM lajjAM vasuM chaiva dakSho dharmAya vai dadau |
Atreyastu tato bhUtasyasya toyAtmakaH shashI ||3-36-27
putro grahANAmadhipaH sahasrAMshustamisrahA |
tasmai nakShatrayoginyaH saptaviMshatiruttamAH ||3-36-28
rohiNIpramukhAH kanyA dakShaH prAchetaso dadau |
etAsAM putrapautraM cha prochyamAnaM  mayA shR^iNu ||3-36-29
kashyapasya manoshchaiva dharmasya shashinastathA |
aryamA varuNo mitraH pUShA dhAtA puraMdaraH ||3-36-30
tvaShTA bhago.aMshuH savitA parjanyashcheti vishrutAH |
adityAM jaj~nire devAH kashyapAllokabhAvanAH ||3-36-31
dityAH putradvayaM jaj~ne kashyapaAditi naH shrutam |
hiraNyakashipushchaiva hiraNyAkShashcha vIryavAn ||3-36-32
hiraNyakashipoH putrAH pa~nchaiva sumahAbalAH |
prahrAdashchaiva saMhrAdastathAnuhrAda eva cha ||3-36-33
hradashchaiva tu vikrAntaH pa~nchamo.anuhradastathA |
prahrAdaH pUrvajasteShAmanuhrAdastathA paraH ||3-36-34
prahrAdasya trayaH putrA vikrAntAH sumahAbalAH |
virochanashcha jambhashcha sujambhashcheti vishrutAH ||3-36-35
balirvirochanasuto bANa eko baleH sutaH |
bANasya chendradamanaH putraH parapuraMjayaH ||3-36-36
danoH putrAstu bahavo vaMsho khyAtA mahAsurAH |
viprachittiH prathamajasteShAM rAjA babhUva ha ||3-36-37
gaNaH prajaj~ne krodhAyAH putrapautramanantakam |
raudrAH krodhavashA nAma krUrakarmANa eva cha ||3-36-38
siMhikA suShuve rAhuM grahachandrArkamardanam |
grastAraM chaiva chandrasya sUryasya cha vinAshanam ||3-36-39
kAlAyAH kAlakalpastu gaNaH paramadAruNaH |
abhavaddIptasUryAkSho nIlameghasamaprabhaH ||3-36-40
sahasrashIrShA sheShashcha vAsukistakShakastathA |
bahUnAM kadruputrANAmete prAdhAnyamAgatAH ||3-36-41
dharmAtmAno vedavidaH sadA prANihite ratAH |
lokatantradharAshchaiva varadAH kAmarUpiNaH ||3-36-42
tArkShyashchAriShTanemishcha garuDashcha mahAbalaH |
aruNishchAruNishchaiva vinatAyAH sutAH smR^itAH |
imAshchApsarasaH puNyA vividhAH puNyalakShaNAH ||3-36-43
suShuve.aShTau mahAbhAgA prAdhA devarShipUjitA |
anavadyAmanUkAM cha anUnAmaruNapriyAm |
anUgAM subhagAM bhAsIM striyaH prAdhA vyajAyata ||3-36-44
alambuShA mishrakeshI puNDarIkA tilottamA |
surUpA lakShaNA kShemA tathA rambhA manoramA ||3-36-45
asitA cha subAhushcha suvR^ittA sumukhI tathA |
supriyA cha sugandhA cha surasA cha pramAthinI ||3-36-46
kAshyA shAradvatI chaiva mauneyApsarasaH smR^itAH |
vishvAvasurbharaNyashcha gandharvAshchaiva vishrutAH ||3-36-47
menakA sahajanyA cha parNikA pu~njikasthalA |
ghR^itasthalA ghR^itAchI cha vishvAchI chorvashI tathA ||3-36-48
anumlochetyabhikhyAtA pramlocheti cha tA dasha |
manovatI chApi tathA vaidikyo.apsarasastathA ||3-36-49
prajApatestu sa~NkalpAtsaMbhUtA bhuvanapriyAH |
amR^itaM brAhmaNA gAvo rudrAshcheti chatuShTayam ||3-36-50
surabhyapatyamityetatpurANe nishchayo mahAn |
etadvai kashyapApatyaM manorvaMshaM nibodha me ||3-36-51
sa~NkShepeNaiva tatsarvaM kIrtayiShyAmi te.anagha |
vishvedevAstu vishvAyAH sAdhyA sAdhyAnvyajAyata ||3-36-52
marutvatyAM marutvanto vasostu vasavaH smR^itAH |
bhAnostu bhAnavastAta muhUrtAshcha muhUrtajAH ||3-36-53
lambA ghoShaM vijaj~ne.atha nAgavIthI cha jAmijA |
pR^ithivyAM viShamaM sarvaM marutvatyAmajAyata ||3-36-54
sa~NkalpAyAstu kauravya jaj~ne sa~Nkalpa eva cha |
dharmasya putro lakShmyAstu kAmo jaj~ne jagatprabhuH ||3-36-55
yasho harShashcha kAmashcha ratyAM putradvayaM smR^itam |
somasya putro rohiNyAM jaj~ne varchA mahAprabhaH ||3-36-56
udayanneva bhagavAnvarchasvI yena jAyate |
purUravAshcha  bhagavAnurvashI yena jAyate ||3-36-57
evaM putrasahasrANi strINAM chaiva parasparam |
etAvattu jaganmUlaM yatra lokAH pratiShThitAH ||3-36-58
prajApatistu bhagavAnguNataH prekShya dehinaH |
AdhipatyeShu yukteShu niyojayati yogavit ||3-36-59
	disho dasha kShitimR^iShayo.arNavAnnagA-
		ndrumauShadhIruragasaritsurAsurAn |
	prajApatirbhuvanasR^ijo nabhobhuvaH 
		kriyAmakhAnatha kR^itavAngirIMshcha saH ||3-36-60

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe jagatsarge ShaTtriMsho.adhyAyaH