##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 38  Fight Breaks out between Devas and Asuras - Indra Paralysed
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTAtriMsho.adhyAyaH
devAsurayuddhodyogaH tadyuddhavarNanaM cha


vaishampAyana uvAcha

kadAchittu sapakShAste parvatA dharaNIdharAH |
prasthitA dharaNIM tyaktvA nUnaM tasyaiva mAyayA ||3-38-1
tadAsurANAM nilayaM hiraNyAkSheNa pAlitam |
dishaM pratIchImAgatya hR^ide.amajjanyathA gajAH ||3-38-2
tatrAsurebhyaH shaMsanta AdhipatyaM surAshrayam |
tachChrutvAthAsurAH sarve chakrurudyogamuttamam ||3-38-3
krUrAM cha buddhimatulAM pR^ithivIharaNe ratAH |
AyudhAni cha sarvANi jagR^ihurbhImavikramAH ||3-38-4
chakrAshanIMstasthA khaDgAnbhushuNDIshcha dhanuMShi cha |
prAsAnpAshAMshcha shaktIshcha musalAni gadAMstathA ||3-38-5
kechitkavachinaH sajjA mattanAgAMstathA pare |
kechidashvarathAnyuktA apare.ashvAnmahAsurAH ||3-38-6
kechiduShTrAMstathA khaDgAnmahiShAngardabhAnapi |
svabAhubalamAsthAya kechichchApi padAtayaH ||3-38-7
parivArya hiraNyAkShaM talabaddhAH kalApinaH |
itashchetashcha nishcherurhR^iShTAH sarve yuyutsavaH ||3-38-8
tato devagaNAH pashchAtpuraMdarapurogamAH |
daityAnAM viditodyogAshchakrurudyogamuttamam ||3-38-9
mahatA chatura~NgeNa balena susamAhitAH |
baddhagodhA~NgulitrANAstUNavantaH samArgaNAH ||3-38-10
ugrAyudhadharA devAH sveShvanIkeShvavAsthitAH |
airAvatagataM shakramanvagachChanta pR^iShThataH ||3-38-11
tatastUryaninAdena bherINAM cha mahAsvanaiH |
abhyadravaddhiraNyAkSho devarAjaM puraMdaram ||3-38-12
tIkShNaH parashunistriMshairgadAtomarashaktibhiH |
musalaiH paTTishaishchaiva chChadayAmAsa vAsavam ||3-38-13
tato.astrabalavegena sArchiShmatyaH sudAruNAH |
ghorarUpA mahAvegA nipeturbANavR^iShTayaH ||3-38-14
shiShTAshcha daityA balinaH sitadhAraiH parashvadhaiH |
parighairAyasaiH khaDgaiH kShepaNIyaishcha mudgaraiH ||3-38-15
gaNDashailaishcha vividhaiH raShmibhishchAdrisannibhaiH |
ghAtanIbhishcha gurvIbhiH shataghnIbhistathaiva cha ||3-38-16
yugairyantraishcha nirmuktairargalaishcha vidAraNaiH |
sarvAn devagaNAndaityAH sannijaghnuH savAsavAN ||3-38-17
dhUmrakeshaM harishmashruM nAnApraharaNAyudhaM |
raktasaMdhyAbhrasa~NkAshaM kirITottamadhAriNam ||3-38-18
nIlapItAmbaradharaM shatadaMShTrordhvadhAriNam |
AjAnubAhuM haryakShaM vaiDUryAbharaNojjvalam ||3-38-19
samudyatAyudhaM dR^iShTvA sarve devagaNAstadA |
te hiraNyAkShamasuraM daityAnAmagrataH sthitam ||3-38-20
yugAntasamaye bhImaM sthitaM mR^ityumivAgrataH |
pravivyathuH surAH sarve tadA shakrapurogamAH ||3-38-21
dR^iShTvA.a.ayAntaM hiraNyAkShaM mahAdrimiva ja~Ngamam |
devAH saMvignamanasaH pragR^ihItasharAsanAH ||3-38-22
sahasrAkShaM puraskR^itya tasthuH sa~NgrAmamUrdhani |
sA cha daityachamU reje hiraNyakavachojjvalA ||3-38-23
pravR^iddhanakShatragaNA shAradI dyaurivAmalA |
te.anyonyamapi saMpetuH pAtayantaH parasparam ||3-38-24
babha~njurbAhubhirbAhUndvandvamanye yuyutsavaH |
gadAnipAtairbhagnA~NgA bANaishcha vyathitorasaH ||3-38-25	
vinipetuH pR^ithakkechittathAnye.api vijaghnire |
babha~njire rathAnkechitkechitsaMmArditA rathaiH ||3-38-26
saMbAdhamanye saMprAptA na shekushchalituM rathAt |
dAnavendrabalaM tatra devAnAM cha mahadbalam ||3-38-27
anyonyabANavarSheNa yuddhadurdinamAbabhau |
hiraNyAkShastu balavAnkruddhaH sa ditinandanaH ||3-38-28
vyavardhata mahAtejAH samudra iva parvaNi |
tasya kruddhasya sahasA mukhAnnishcherurarchiShaH ||3-38-29
[ sAgnidhUmashcha pavano yayau tasya samIpataH ]
shastrajAlairbahuvidhairdhanurbhiH parighairapi |
sarvamAkAshamAvavre parvatairutthitairiva ||3-38-30
bahubhiH shastranistriMshaishChinnabhinnashirorasaH |
na shekushchalituM devA hiraNyAkShArditA yudhi ||3-38-31
sarve vitrAsitA devA hiraNyAkSheNa saMyuge |
na shekuryatnavanto.api yatnaM kartuM vichetasaH ||3-38-32
tena shakraH sahasrAkShaH stambhito.astreNa dhImatA |
airavatagataH sa~Nkhye nAshakachchalituM bhayAt ||3-38-33
sarvAMshcha devAnakhilAntsa parAjitya dAnavaH |
stambayitvA cha deveshamAtmasthaM manyate jagat ||3-38-34
	satoyameghapratimograniHsvanaM
		prabhinnamAta~NgavilAsAvigraham |
	dhanurvidhunvantamudAravarchasaM 
		tadA surendraM dadR^ishuH surAH sthitAH ||3-38-35

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe shakrastambhane aShTAtriMsho.adhyAyaH