##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 39  Hirnyaksha Killed
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonachatvAriMsho.adhyAyaH
hiraNyAkShavadhaH


vaishampAyana uvAcha

niShprayatne surapatau dharShiteShu sureShu cha |
hiraNyAkShavadhe buddhiM chakre chakragadAdharaH ||3-39-1
vArAhaH parvato nAma yaH pUrvaM samudAhR^itaH |
sa eSha bhUtvA bhagavAnAjagAmAsurAntakR^it ||3-39-2
tatashchandrapratIkAShamagR^ihNAchCha~Nkhamuttamam |
sahasrAraM cha tachchakraM chakraparvatasannibham ||3-39-3
mahAdevo mahAbuddhirmahAyogI maheshvaraH |
paThyate yo.amaraiH sarvairguhyairnAmabhiravyayaH ||3-39-4
sadasachchAtmani shreShThaH sadbhiryaH sevyate sadA |
ijyate yaH purANaishcha triloke lokabhAvanaH ||3-39-5
yo vaikuNThaH surendrANAmananto bhoginAmapi |
viShNuryo yogaviduShAM yo yaj~no yaj~nakarmaNAm ||3-39-6
makhe yasya prasAdena bhuvanasthA divaukasaH |
AjyaM maharShibhirdattamashnuvanti tridhA hutam ||3-39-7
yo gatirdevadaityAnAM yaH surANAM parA gatiH |
yaH pavitraM pavitrANAM svayambhUravyayo vibhuH ||3-39-8
yasya chakrapraviShTAni dAnavAnAM yuge yuge |
kulAnyAkulatAM yAnti yAni dR^iShTAni vIryataH ||3-39-9
tato daityadravakaraM paurANAM sha~Nkhamuttamam |
dhamanvaktreNa balavAnAkShipaddaityajIvitam ||3-39-10
shrutvA sha~NkhasvanaM ghoramasurANAM bhayAvaham |
kShubhitA dAnavAH sarve disho dasha vyalokayan ||3-39-11
tataH saMraktanayano hiraNyAkSho mahAsuraH |
ko.ayamityabravIdroShAnnArAyaNamudaikShata ||3-39-12
vArAharUpiNaM devaM saMsthitaM puruShottamam |
sha~NkhachakrodyatakaraM devAnAmArtinAshanam ||3-39-13
rarAja sha~NkhachakrAbhyAM tAbhyAmasurasUdanaH |
sUryachandramasormadhye yathA nIlapayodharaH ||3-39-14
tato.asuragaNAH sarve hiraNyAkShapurogamAH |
udyatAyudhanistriMshA dR^iptA devamupAdravan ||3-39-15
pIDyamAno.atibalibhirdaityaiH sarvAyudhodyataiH |
na chachAla hariryuddhe.akampyamAna ivAchalaH ||3-39-16
tataH prajvalitAM shaktiM vArAhorasi dAnavaH |
hiraNyAkSho mahAtejAH pAtayAmAsa vIryavAn ||3-39-17
tasyAH shaktyAH prabhAveNa brahmA vismayamAgataH |
samIpamAgatAM dR^iShTvA mahAshaktiM mahAbalaH ||3-39-18
huMkAreNaiva nirbhartsya pAtayAmAsa bhUtale |
tasyAM pratihatAyAM tu brahmA sAdhviti chAbravIt ||3-39-19
yaH prabhuH sarvabhUtAnAM varAhastena tADitaH |
tato bhagavatA chakramAvidhyAdityasannibham ||3-39-20
pAtitaM dAnavendrasya shirasyuttamakarmaNA |
tataH sthitasyaiva shirastasya bhUmau papAta ha |
hiraNmayaM vajrahataM merushR^i~Ngamivottamam ||3-39-21
hiraNyAkShe hate daitye sheShA ye tatra dAnavAH |
sarve tasya bhayatrastA jagmurAshu disho dasha ||3-39-22
	sa sarvalokApratichakrachakro
		mahAhaveShvapratimograchakraH |
	babhau varAho yudhi chakrapANiH 
		kAlo yugAnteShviva daNDapANiH

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vArAhe ekonachatvAriMsho.adhyAyaH