##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 41 Incarnation as Narasimha  & Description of Hiranyakashipu's
Capital
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
October 22, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikachatvAriMsho.adhyAyaH
nR^isiMhAvatAraH 
  

vaishampAyana uvAcha

vArAha eSha kathito nArasiMhamataH shR^iNu |
yatra bhUtvA mR^igendreNa hiraNyakashipurhataH ||3-41-1
purA kR^itayuge rAjanhiraNyakashipuH prabhuH |
daityAnAmAdipuruShashchakAra sumahattapaH ||3-41-2
dasha varShasahasrANi shatAni dasha pa~ncha cha |
jalavAsI samabhavatsthAnamaunavratasthitaH ||3-41-3
tataH shamadamAbhyAM cha brahmacharyeNa chaiva hi |
brahmA prIto.abhavattasya tapasA niyamena cha ||3-41-4
tataH svayaMbhUrbhagavAnsvayamAgatya tatra ha |
vimAnenArkavarNena haMsayuktena bhAsvatA ||3-41-5
AdityairvasubhiH sAdhyairmarudbhirdaivataiH saha |
rudrairvishvasahAyaishcha yakSharAkShasakinnaraiH ||3-41-6
digbhishchAtha vidigbhishcha nadIbhiH sAgaraistathA |
nakShatraishcha muhUrtaishcha khecharaishcha mahAgrahaiH ||3-41-7
devairbrahmarShibhiH sArdhaM siddhaiH saptarShibhistathA |
rAjarShibhiH puNyakR^idbhirgandharvairapsarogaNaiH ||3-41-8
charAcharaguruH shrImAnvR^ito devagaNaiH saha |
brahmA brahmavidAM shreShTho daityaM vachanamabravIt ||3-41-9

brahmovAcha

prIto.asmi tava bhaktasya tapasAnena suvrata |
varaM varaya bhadraM te yatheShTaM kAmamApnuhi ||3-41-10
tato hiraNyakashipuH prItAtmA dAnavottamaH |
kR^itA~njalipuTaH shrImAnvachanaM chedamabravIt ||3-41-11

hiraNyakashipuruvAcha

na devAsuragandharvA na yakShoragarAkShasAH |
na mAnuShAH pishAchAshcha nihanyurmAM katha~nchana ||3-41-12
R^iShayo naiva mAM kruddhAH sarvalokapitAmaha |
shapeyustapasA yuktA vara eSha vR^ito mayA ||3-41-13
na shastreNa na chAstreNa giriNA pAdapena cha |
na shuShkeNa na chArdreNa syAnna chAnyena me vadhaH ||3-41-14
na svarge.apyatha pAtAle nAkAshe nAvanisthale |
na chAbhyantararAtryahnorna chApyanyena me vadhaH ||3-41-15
pANiprahAreNaikena sabhR^ityabalavAhanam |
yo mAM nAshayituM shaktaH sa me mR^ityurbhaviShyati ||3-41-16
bhaveyamahamevArkaH somo vAyurhutAshanaH |
salilaM chAntarikShaM cha nakShatrANi disho dasha |
ahaM krodhashcha vAmashcha varuNo vAsavo yamaH ||3-41-17
dhanadashcha dhanAdhyakSho yakShA kiMpuruShAdhipaH |
mUrtimanti cha divyAni mamAstrANi mahAhave |
upatiShThantu devesha sarvalokapitAmaha ||3-41-18

pitAmaha uvAcha

ete divyA varAstAta mayA dattAstavAdbhutAH |
sarvAnkAmAnalpabhAvAtprApsyasi tvaM na saMshayaH ||3-41-19

vaishampAyana uvAcha

evamuktvA sa bhagavA~njagAmAkAshameva cha |
vairAjyaM brahmasadanaM brahmarShigaNasevitam ||3-41-20
tato devAshcha nAgAshcha gandharvA munibhiH saha |
varapradAnaM shrutvaiva pitAmahamuoasthitAH ||3-41-21

devA UchuH

vareNanena bhagavAnvadhiShyati sa no.asuraH |
tatprasIdasva bhagavanvadho.apyasya vichintyatAm ||3-41-22

vaishampAyana uvAcha

bhagavAnsarvabhUtAnAmAdikartA svayaM prabhuH |
sraShTA cha havyakavyAnAmavyaktaprakR^itirdhruvaH ||3-41-23
sarvalokahitaM vAkyaM shrutvA devaH prajApatiH |
AshvAsayAmAsa surAnsashItairvachanAmbubhiH ||3-41-24
avashyaM tridashAstena prAptavyaM tapasaH phalam |
tapaso.ante sa bhagavAnvadhaM viShNuH kariShyati ||3-41-25
etachChrutvA surAH sarve vAkyaM pa~NkajajanmanaH |
svAni sthAnAni divyAni pratijagmurmudAnvitAH ||3-41-26
labdhamAtre vare tasminsarvAH so.abAdhata prajAH |
hiraNyakashipurdaityo varadAnena darpitaH ||3-41-27
AshrameShu munInsarvAnbrAhmaNAnsaMshitavratAn |
satyadharmaratAndAntAndharshayAmAsa vIryavAn ||3-41-28
devAMstribhuvanasthAMshcha parAjitya mahAsuraH |
trailokyaM vashamAnIya svarge vasati dAnavaH ||3-41-29
yadA varamadonmattashchoditaAH kAladharmaNA |
yaj~niyAnakaroddaityAndaivatAnapyayaj~niyAn ||3-41-30
tadAdityAshcha sAdhyAshcha vishve cha vasavastathA |
rudrA devagaNA yakShA devadvijamaharShayaH ||3-41-31
sharaNyaM sharaNaM viShNumupatasthurmahAbalam |
devaM devamayaM yaj~naM brahma daivaM sanAtanam ||3-41-32
bhUtaM bhavyaM bhaviShyaM cha prajAlokanamaskR^itam |

devA UchuH

nArAyaNa mahAbhAga deva tvAM sharaNaM gatAH ||3-41-33
tvaM hi naH paramo dhAtA tvaM hi naH paramo guruH |
tvaM hi naH paramo devo brahmAdInAM surottama ||3-41-34
tvaM padmAmalapatrAkSha shatrupakShabhayAvaha |
kShayAya ditivaMshasyAkShayAya bhava naH pabho ||3-41-35
trAyasva jahi daityendraM hiraNyakashipuM prabho |

viShNuruvAcha

bhayaM tyajadhvamamarA abhayaM vo dadAmyahaM ||3-41-36
tathaiva tridivaM devAH pratipatsyatha mA chiram |
eSha taM sagaNaM daityaM varadAnena darpitam ||3-41-37
avadhyamamarendrANAM dAnavendraM nihanmyaham |

vaishampAyana uvAcha

evamuktvA sa bhagavAnvisR^ijya tridivaukasaH ||3-41-38
vadhaM sa~NkalpayitvA tu hiraNyakashipoH prabhuH ||3-41-39
so.achireNaiva kAlena himavatpArshvamAgataH |
kiM nu rUpaM samAsthAya nihanmyenaM mahAsuram ||3-41-40
yatsiddhikaramAshu syAdvadhAya vibudhadviShaH |
anutpannaM tatashchakre so.atyantaM rUpamAsthitaH ||3-41-41
nArasiMhamanAdhR^iShyaM daityadAnavarakShasAm |
sahAyaM tu mahAbAhurjagrAho~NkArameva cha ||3-41-42
atho~NkArasahAyo.asau bhagavAnviShNuravyayaH |
hiraNyakashipoH sthAnaM jagAma prabhurIshvaraH ||3-41-43
tejasA bhAskarAkAraH kAntyA chandra ivAparaH |
narasya kR^itvArdhatanuM siMhasyArdhatanuM vibhuH ||3-41-44
nArasiMhena vapuShA pANiM saMspR^ishya pANinA |
tato.apashyata vistIrNAM divyAm ramyAM manoramAm ||3-41-45
sarvakAmayutAM shubhrAM hiraNyakashipoH sabhAm |
vistIrNAM yojanashatam shatamadhyardhamuchChritAm ||3-41-46
vihAyasIM kAmagamAM pa~nchayojanamuchChritAm |
jarAshokaklamatyaktAM niShprakampAM shivAM shubhAm |
shubhAsanavatIM ramyAM jvalantImiva tejasA ||3-41-47
antaHsalilasaMyuktAM vihitAM vishvakarmaNA |
divyaratnamayairvR^ikShaiH phalapuShpapradairyutAm ||3-41-48
nIlapItAsitashyAmaiH sitairlohitakairapi |
avatAnaistathA gulmairma~njarIshatadhAribhiH ||3-41-49
sitAbhraghanasa~NkAshA plavantIvApsu dR^ishyate |
dhanyAsanavatI ramyA jvalantI iva tejasA ||3-41-50
prabhAvatI bhAsvarA cha divyagandhamanoramA |
nAsukhA na cha duHkhA sA na shItA na cha gharmadA ||3-41-51
na kShutpipAse na glAniM prApya tAM prApnuvanti hi |
nAnArUpairvirachitA vichitrairatibhAsvaraiH ||3-41-52
stambhairmaNimayairdivyaiH shAshvatI chAkShatA cha sA |
atichandraM cha sUryaM cha pAvakaM cha svayaMprabhA ||3-41-53
dIpyate nAkapR^iShThasthA bhartsayantIva bhAskaram |
sarve cha kAmAH prachurA ye divyA ye cha mAnuShAH ||3-41-54
rasavantaH prabhUtAshcha bhakShyabhojyaM tathAkShayam |
puNyagandhAH srajastatra nityapuShpaphaladrumAH ||3-41-55
uShne shItAni toyAni shIte choShNAni santi vai |
puShpitAgrAnmahAshAkhAnpravAlA~NkuradhAriNaH ||3-41-56
latAvitAnasa~nchChannAnsaritsu cha saraHsu cha |
manoharAMshcha vividhAndadarsha sa tadA prabhuH ||3-41-57
drumAnbahuvidhAMstatra mR^igendro dadR^ishe drutam |
gandhavanti cha puShpANi rasavanti phalAni cha ||3-41-58
tAni shItAni toyAni tatra tatra sarAMsi cha |
apashyatsarvatIrthAni sabhAyAM shatato vibhuH ||3-41-59
nalinaiH puNDarIkaishcha shatapatraiH sugandhibhiH |
raktaiH kuvalayairnIlaiH kumudaiH saMyutAni cha ||3-41-60
sakAntairdhArtarAShTraishcha rAjahaMsaiH surapriyaiH |
kAdambaishchakravAkaishcha sArasaiH kurarairapi ||3-41-61
vimalasphaTikAbhAni pANDurAShTadalAni cha |
kalahaMsopagItAni sArikAbhirutAni cha ||3-41-62
gandhavatyaH shubhAstatra puShpama~njaridhArinIH |
dR^iShTavAnpAdapAgreShu nAnApuShpadharA latAH ||3-41-63
ketakAshokasaralAH punnAgatilakArjunAH |
chUtA nIpA nAgapuShpAH kadambabakulA dhavAH ||3-41-64
priya~NgupATalIvR^ikShAH shAlmalyaH saharidrakAH |
shAlAstAlAH priyAlAshcha champakAshcha manoramAH ||3-41-65
tathA chAnye vyarAjanta sabhAyAM puShpitA drumAH |
vaidrumAshcha drumAnIkA dAvAgnijvalitaprabhAH ||3-41-66
skandhavantaH sushAkhAshcha bahutAlasamuchChrayAH |
a~njanAshokavarNAbhA bhAnti va~njulakA drumAH ||3-41-67
varaNA vatsanAbhAshcha panasAshchandanaiH saha |
nIlAH sumanasashchaiva pItAmlAshvatthatindukAH ||3-41-68
prAchInAmalakA lodhrA mallikA bhadradAravaH |
AmrAtakAstathA jambUlakuchAH shailavAlukAH ||3-41-69
sarjArjunAH kanduravAH pata~NgAH kuTajAstathA |
raktAH kurabakAshchaiva nIpAshchAgarubhiH saha ||3-41-70
kadambAshchaiva bhavyAshcha dADimIbIjapUrakAH |
kAlIyakA dukUlAshcha hi~NgavastailaparNikAH ||3-41-71
kharjUrA nAlikerAshcha pUgavR^ikShA harItakI |
madhUkAH saptaparNAshcha bilvAH pArAvatAstathA ||3-41-72
panasAshcha tamAlAshcha nAnAgulmalatAvR^itAH |
latAshcha vividhAkArAH patrapuShpaphalopagAH ||3-41-73
ete chAnye cha bahavastatra kAnanajA drumAH |
nAnApuShpaphalopetA vyarAjanta samantataH ||3-41-74
chakorAH shatapatrAshcha mattakokilasArikAH |
puShpitAnphalitAgrAMshcha saMpatanti mahAdrumAn ||3-41-75
raktapItAruNAstatra pAdapAgragatA dvijAH |
parasparamavaikShanta prahR^iShTA jIvajIvakAH ||3-41-76

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe hiraNyakashipusabhAvarNane ekachatvAriMsho.adhyAyaH