##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 42  Description of Hranyakashipu's Court
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvichatvAriMsho.adhyAyaH
hiraNyakashipusabhAvarNanam 


vaishampAyana uvAcha

tasyAM sabhAyAM daityendro hiraNyakashipuH prabhuH |
AsIna Asane divye nalvamAtre pramANataH ||3-42-1
divAkaranibhe ramye divyAstaraNasaMbhR^ite |
rarAja suchiraM rAja~njvalatkA~nchanakuNDalaH ||3-42-2
tasya daityapatermandaM virajaskaM samantataH |
divyagandhavahastatra mArutaH sumukho vavau ||3-42-3
tatra devAH sagandharvA gaNairapsarasAM vR^itAH |
divyatAlena divyAni jagurgItAni gAyanAH ||3-42-4
vishvAchI sahajanya cha pramlochetyabhivishrutA |
divyA cha saurabheyA cha samIchI pu~njikasthalA ||3-42-5
mishrakeshI cha ramyA cha chitrasenA shuchismitA |
chArunetrA ghR^itAchI cha menakA chorvashI tathA ||3-42-6
etAH sahasrashashchAnyA nR^ityagItavishAradAH |
upatiShThanti rAjAnaM hiraNyakashipuM tadA ||3-42-7
hiraNyakashipustatra vichitrAbharaNAmbaraH |
strIsahasraiH parivR^itastasthau jvalitakuNDalaH ||3-42-8
tatrAsInaM mahAbAhuM hiraNyakashipuM prabhum |
upAsanti diteH putrAH sarve labdhavarAH purA ||3-42-9
balirvairochanastatra narakaH pR^ithivIjayaH |
prahrAdo viprachittishcha gaviShThashcha mahAsuraH ||3-42-10
ahantA krodhahantA cha sumanAH sumatiH kharaH |
ghaTodaro mahApArshvaH krathanaH piTharastathA ||3-42-11
vishvarUpashcha rUpashcha virUpashcha mahAdyutiH |
dashagrIvashcha vAlI cha meghavAsA mahAravaH ||3-42-12
kaTAbho vikaTAbhashcha saMhrAdashchendratApanaH |
daityadAnavasa~NghAshcha sarve jvalitakuNDalAH ||3-42-13
sragviNo vAgminaH sarve sarve sucharitavratAH |
sarve labdhavarAH shUrAH sarve vigatamR^ityavaH ||3-42-14
ete chAnye cha bahavo hiraNyakashipuM prabhum |
upAsante mahAtmAnaM sarve divyaparichChadAH ||3-42-15
vimAnairvividhairagryairbhrAjanmAnairivArchibhiH |
sragviNo bhUShaNadharA yAnti chAyAnti helayA ||3-42-16
vichitrAbharaNopetA vichitravasanAstathA |
vichitrashastrakavachA vichitradhvjavAhanAH ||3-42-17
mahendrachApasa~NkAshairvichitraira~NgadairvaraiH |
bhUShitA~NgA diteH putrAstamupAsanti nityashaH ||3-42-18
tasyAM sabhAyAM divyAyAmasurAH parvatopamAH |
hiraNyamukuTAH sarve divAkarasamaprabhAH ||3-42-19
	kanakamaNivichitravedikAyA-
		mupahitaratnasahAsravIthikAyAm |
	sa dadarsha mR^igAdhipaH sabhAyAM
		surachiradantagavAkShasaMvR^itAyAm ||3-42-20
	kanakavimalahArabhUShitA~NgaM
		dititanayaM sa mR^igAdhipo dadarsha |
	dinakarakaraprabham jvalanta-
		masurasahasragaNairniShevyamANam ||3-42-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe dvichatvAriMsho.adhyAyaH