##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 43 Asuras surprised, but Prahrada recognises Vishnu in Narasimha
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trichatvAriMsho.adhyAyaH
nR^isiMhaM dR^iShTvA dAnavAnAM vismayaH prahrAdavAkyaM cha


vaishampAyana uvAcha

tato dR^iShTvA mahAbAhuM kAlachakramivAgatam |
nArasiMhavapushChannaM bhasmAchChannamivAnalam ||3-43-1
viku~nchitasaTaM tasya nArasiMhasya bhArata |
rUpaudAryaM babhau tatra sahasrashashisAnnibham ||3-43-2
aho rUpamidaM chitraM sha~Nkhakundendusannibham |
abruvandAnavAH sarve hiraNyakashipushcha saH ||3-43-3
evaM  hi bruvatAM teShAM nirdagdhAnAM mahAtmanAm |
nArasiMhena chakShurbhyAM choditAH kAladharmaNA ||3-43-4
hiraNyakashipoH putraH prahrAdo nAma vIryavAn |
divyena chakShuShA siMhamapashyaddevamAgatam ||3-43-5
taM dR^iShTva rukmashailAbhamapUrvaM tanumAsthitam |
vismitA dAnavAH sarve hiraNyakashipushcha saH ||3-43-6

prahrAda uvAcha

mahArAja mahAbAho daityAnAmAdisaMbhava |
na shrutaM naiva dR^iShTaM cha nArasiMhamidaM vapuH ||3-43-7
avyaktaprabhavaM divyaM kimidaM rUpamadbhutam |
daityAntakaraNaM ghoraM shaMsatIva manAMsi naH ||3-43-8
asya devAH sharIrasthAH sAgarAH saritastathA |
himavAnpAriyAtrashcha ye chAnye kulaparvatAH ||3-43-9
chandramAH saha nakShatrairAdityAshchAshvinau tathA |
dhanado varuNashchaiva yamaH shakraH shachIpatiH ||3-43-10
maruto devagandharvA munayashcha tapodhanAH |
nAgA yakShAH pishAchAshcha rAkShasA bhImavikramAH ||3-43-11
brahmadevaH pashupatirlalATasthA vibhAnti vai |
sthAvarANi cha bhUtAni ja~NgamAni tathaiva cha ||3-43-12
bhavAMshcha sahito.asmAbhiH sarvairdaityagaNairvR^itaH |
vimAnashatasa~NkIrNA tathAbhyantarajA sabhA ||3-43-13
sarvaM tribhuvanaM rAja.Nllokadharmashcha shAshvataH |
dR^ishyate nArasiMhe.asminyatendau vimalaM jagat ||3-43-14
	prajApatishchAtra manurmahAtmA
		grahAshcha yogAshcha mahI nabhashcha |
	utpAtakAlashcha dhR^itiH smR^itishcha
		rajashcha sattvaM cha tapo damashcha ||3-43-15
	sanatkumArashcha mahAnubhAvo
		vishve cha devApsarasashcha sarvAH |
	krodhashcha kAmashcha tathaiva harSho
		darpashcha mohaH pitarashcha sarve ||3-43-16
	ityevamuktA sa cha daityarAjaM
		hiraNyanAmAnamavismayena |
	dadhyau cha daityeshvaraputra ugram
		mahAmatiH ki~nchidadhomukhaH prAk ||3-43-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe prahrAdavAkye trichatvAriMsho.adhyAyaH