Harivamsha MahA PurANam - bhaviShya Parva
    atha pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH
    nR^isiMhakR^ito daityamAyAnirAsaH
    harivamsha in the mahAbharata - bhaviShyaparva
    Chapter 45 - narasimha rejects daitya's illusion
vaishampAyana uvAcha
kharAH kharamukhAshchaiva makarAshIviShAnanAH |
IhAmR^igamukhAshchAnye varAhasadR^ishAnanAH ||3-45-1
vaishampAyana said:
Demons like donkeys as also demons with the face of donkeys, sharks, venomous snakes, demons with the face of monkeys and other demons having faces like boars,
bAlasUryamukhAshchaiva dhUmaketumukhAMstathA |
chandrArdhachandravaktrAshcha pradIptAgnimukhAstathA ||3-45-2
also demons with face of young sun, demons with faces like meteors, demons having faces of moon and half moon, demons having the face of blazing fire,
haMsakukkuTavaktrAshcha vyAditAsyA bhayavahAH |
pa~nchAsyA lelihAnAshcha kAkaghR^idhramukhAstathA ||3-45-3
demons with the face of swans, wild cocks, demons with faces affected with diseases, demons with fearful faces, five faced demons, demons with serpent faces, demons with faces of crows and vultures,
vidyujjihvAstrishIrShAshcha tatholkAsannibhAnanAH |
mahAgrAhanibhAshchAnye dAnavA baladarpitAH ||3-45-4
demons with lightning tongues, three headed demons, demons with faces like meteors, demons with faces like great crocodiles or hippopotamuses and other demons proud of their strength,
kailAsavapuShastasya sharIre sharavR^iShTayaH |
avadhyasya mR^igendrasya na vyathAM chakrurAhave ||3-45-5
showered arrows during the battle, on the man-lion's body, huge as mountain kailAsa. The arrows did not afflict pain to the indra (king) of animals (man-lion) who can not be killed.
evaM bhUyo.aparAnghorAnasR^ijandAnavAH sharAn |
mR^igendrasyorasi kruddhA niHshvasanta ivoragAH ||3-45-6
In this manner, the angry demons, like hissing serpents, again showered terrible arrows on the body of the indra (king) of animals (man-lion).
te dAnavasharA ghorA mR^igendrAya samIritAH |
vilayaM jagmurAkAshe khadyotA iva parvate ||3-45-7
The terrible arrows shot by the demons at the indra (king) of animals dissolved in the sky like the fireflies disappearing in the mountain.
tatashchakrANi divyAni daityAH krodhasamanvitAH |
mR^igendrAyAkShipantyAshu prajvalantIva sarvashaH ||3-45-8
The angry demons sent divine wheels towards the indra (king) of animals which blazed all over.
tairAsIdgaganaM chakraiH saMpatadbhiH samAvR^itam |
yugAnte saMprakAshadbhishchandrasUryagrahairiva ||3-45-9
The sky was fully covered by those blazing wheels like the sun, moon and the planets brightening the sky at the end of the era.
tAni chakrANi vadanaM pravishanti vibhAnti vai |
meghodaradarIM ghorAM chandrasUryagrahA iva ||3-45-10
Those wheels, entering the face of the man-lion, lost their splendor, like the sun, moon and the planets entering the belly of a terrible cloud.
tAni chakrANi sarvANi mR^igendreNa mahAtmanA |
nigIrNAni pradIptAni pAvakArchiHsamAni vai ||3-45-11
The indra (king) of animals, the great soul, swallowed all those wheels, blazing like flames of fire.
hiraNyakashipurdaityo bhUyaH prAsR^ijadUrjitAm |
shaktiM prajvalitAM ghorAM hutAshanasamaprabhAm ||3-45-12
The demon hiraNyakashipu again shot a fast moving spear, shakti, blazing terribly with the splendor of the one who eats oblations (fire god).
tAmApatantIM saMprekShya mR^igendraH shaktimuttamAm |
hu~NkAreNaiva raudreNa babha~nja bhagavAMstadA ||3-45-13
Seeing shakti, the best among spears approaching quickly, the indra (king) of animals, the lord, broke it with a terrible sound of hu~NkAra.
rarAja bhagnA sA shaktirmR^igendreNa mahItale |
savisphuli~NgA jvalitA maholkeva nabashchyutA ||3-45-14
The spear shakti, broken by the indra (king) of animals shone on the face of earth like a great meteor which fell from the sky with sparks.
nArAchapa~NktiH siMhasya sR^iShTA reje vidUrataH |
nIlotpalapalAshAnAM mAlevojjvaladarshanA ||3-45-15
The group of sharp arrows shot at the lion (man-lion) sparkled from a distance like a sparkling garland of blue lotus flowers.
garjitvA tu yathAkAmaM vikramya cha yathAsukham |
tatsainyamutsAritavAMstR^iNAgrANIva mArutaH ||3-45-16
Roaring as he liked, the man-lion, displayed his valour and drove away the army of demons comfortably like a strong wind drives away tips of grass.
tato.ashmavarShaM daityendrA vyasR^ijanta nabhogatAH |
nagamAtraiH shilAkhaNDairgirikUTairmahAprabhaiH ||3-45-17
Then the best among the demons released a shower of rocks from the sky, using rock pieces, huge like mountains, splendorous like peaks of mountains.
tadashmavarShaM siMhasya gAtre nipatitaM mahat |
disho dasha prakIrNaM hi khadyotaprakaro yathA ||3-45-18
As the shower of rocks fell on the great body of the lion, it was shattered like a row of fire flies in all the ten directions.
tadashmaughairditisutAstadA siMhamariMdamam |
prAchChAdayanyathA meghA dhArAbhiriva parvatam ||3-45-19
O the oppressor of foes! (janamejaya! vaishampAyana continued) Then the sons of diti covered the man-lion with a group of rocks, like the rain bearing clouds cover a mountain with showers of rain.
na cha taM chAlayAmAsurdaityaughA devamAsthitam |
bhImavegA balashreShThaM samudrA iva parvatam ||3-45-20
That did not move the lord standing firm, like the one with a high speed can not move the best among the powerful, like the ocean can not move the mountain.
tato.ashmavarShe nihate jalavarShamanantaram |
dhArAbhirakShamAtrAbhiH prAdurAsItsamantataH ||3-45-21
When the shower of rocks was destroyed, there was a shower of water, which showered as thick as shafts , spreading all over.
nabhasaH prachyutA dhArAstigmavegAH sahasrashaH |
AvR^iNvansarvato vyoma dishashchopadishastathA ||3-45-22
Thousands of shafts of water with high speed covered the sky all over in all the directions and sub-directions.
dhArANAM sannipAtena vAyorvisphUrjitena cha |
vardhatA chaiva varSheNa na prAj~nAyata ki~nchana ||3-45-23
Due to the shower of water and the fast blowing wind as well as the increasing rain, nothing could be known whatsoever.
dhArA divi cha saMsaktA vasudhAyAM cha sarvashaH |
na spR^ishanti sma taM tatra nipatantyo.anishaM bhuvi ||3-45-24
The showers touching each other in the sky as well as on the earth all over, could not touch the man-lion, even after falling on the earth.
bAhyato vavR^iShe varShaM nopariShTAttu toyadaH |
mR^igendrpratirUpasya sthitasya yudhi mAyayA ||3-45-25
The rain showered outside. The rain bearing clouds did not rain on the lord, standing in the form of the indra (king) of animals in the battle field by illusion.
hate.ashmavarShe tumule jalavarShe cha shoShite |
sasR^ijurdAnavA mAyAmagniM vAyuM cha sarvashaH ||3-45-26
As the tumultuous shower of rocks was destroyed and as the shower of water dried up, the demons created illusion as fire and air all over.
nabhasaH prachyutashchaiva tigmavegaH samantataH |
jvAlAmAlI mahAraudro dIptatejAH samantataH ||3-45-27
A highly terrible group of scorching flames fell from the sky all over blazing with splendor with tremendous speed.
sa sR^iShTaH pAvakastena daityendreNa mahAtmanA |
na shashAka mahAtejA dagdhumapratimaujasam ||3-45-28
The fire, thus created by the indra (king) of demons, the great soul, with great splendor was unable to burn the man-lion having unlimited splendor.
tamindrastoyadaiH sArdhaM sahasrAkSho.amitadyutiH |
mahatA toyavarSheNa shamayAmAsa pAvakam ||3-45-29
indra along with rain bearing clouds, the one with thousand eyes, the one with unlimited splendor, destroyed that fire, with a great shower of water.
tasyAM pratihatAyAM tu mAyAyAM yudhi dAnavAH |
sasR^ijurghorasa~NkAshaM tamastIvraM samantataH ||3-45-30
As that illusion was destroyed, the demon (hiraNaykashipu) created a terrible dense darkness all over in the battle.
tamasA saMvR^ite loke daityeShvAttAyudheShu vai |
svatejasA parivR^ito divAkara ivAbabhau ||3-45-31
As the world was surrounded by darkness and as the demons took up weapons, the man-lion sparkled with his own splendor as the sun.
trishikhAM bhrukuTIM chAsya dadR^ishurdAnavA rane |
lalATasthAM trikUTasthAM ga~NgAM tripathagAmiva ||3-45-32
In the battle field, the demons saw the three headed contraction of brows on the forehead of the lord, shining like the ga~Nga with three paths on the mountain trikUTa.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi nArasiMhe pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH
Thus this is the fourtyfifth chapter of bhaviShyaparva, harivamsha, khila of mahAbhArata, in the manifestation of man-lion, narasimha rejects daitya's illusion

    nIlakaNTha commentary

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi TIkAyAM pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH ||
##Itranslated by G. Schaufelbergerm schaufel @ wanadoo.fr October 25, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath, harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
June 2, 2012##