##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 45  Asuras'  Battle by Subterfuge  and Narasimha's Counter
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 25, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH
nR^isiMhakR^ito daityamAyAnirAsaH 


vaishampAyana uvAcha

kharAH kharamukhAshchaiva makarAshIviShAnanAH |
IhAmR^igamukhAshchAnye varAhasadR^ishAnanAH ||3-45-1
bAlasUryamukhAshchaiva dhUmaketumukhAMstathA |
chandrArdhachandravaktrAshcha pradIptAgnimukhAstathA ||3-45-2
haMsakukkuTavaktrAshcha vyAditAsyA bhayavahAH |
pa~nchAsyA lelihAnAshcha kAkaghR^idhramukhAstathA ||3-45-3
vidyujjihvAstrishIrShAshcha tatholkAsannibhAnanAH |
mahAgrAhanibhAshchAnye dAnavA baladarpitAH ||3-45-4
kailAsavapuShastasya sharIre sharavR^iShTayaH |
avadhyasya mR^igendrasya na vyathAM chakrurAhave ||3-45-5
evaM bhUyo.aparAnghorAnasR^ijandAnavAH sharAn |
mR^igendrasyorasi kruddhA niHshvasanta ivoragAH ||3-45-6
te dAnavasharA ghorA mR^igendrAya samIritAH |
vilayaM jagmurAkAshe khadyotA iva parvate ||3-45-7
tatashchakrANi divyAni daityAH krodhasamanvitAH |
mR^igendrAyAkShipantyAshu prajvalantIva sarvashaH ||3-45-8
tairAsIdgaganaM chakraiH saMpatadbhiH samAvR^itam |
yugAnte saMprakAshadbhishchandrasUryagrahairiva ||3-45-9
tAni chakrANi vadanaM pravishanti vibhAnti vai |
meghodaradarIM ghorAM chandrasUryagrahA iva ||3-45-10
tAni chakrANi sarvANi mR^igendreNa mahAtmanA |
nigIrNAni pradIptAni pAvakArchiHsamAni vai ||3-45-11
hiraNyakashipurdaityo bhUyaH prAsR^ijadUrjitAm |
shaktiM prajvalitAM ghorAM hutAshanasamaprabhAm ||3-45-12
tAmApatantIM saMprekShya mR^igendraH shaktimuttamAm |
hu~NkAreNaiva raudreNa babha~nja bhagavAMstadA ||3-45-13
rarAja bhagnA sA shaktirmR^igendreNa mahItale |
savisphuli~NgA jvalitA maholkeva nabashchyutA ||3-45-14
nArAchapa~NktiH siMhasya sR^iShTA reje vidUrataH |
nIlotpalapalAshAnAM mAlevojjvaladarshanA ||3-45-15
garjitvA tu yathAkAmaM vikramya cha yathAsukham |
tatsainyamutsAritavAMstR^iNAgrANIva mArutaH ||3-45-16
tato.ashmavarShaM daityendrA vyasR^ijanta nabhogatAH |
nagamAtraiH shilAkhaNDairgirikUTairmahAprabhaiH ||3-45-17
tadashmavarShaM siMhasya gAtre nipatitaM mahat |
disho dasha prakIrNaM hi khadyotaprakaro yathA ||3-45-18
tadashmaughairditisutAstadA siMhamariMdamam |
prAchChAdayanyathA meghA dhArAbhiriva parvatam ||3-45-19
na cha taM chAlayAmAsurdaityaughA devamAsthitam |
bhImavegA balashreShThaM samudrA iva parvatam ||3-45-20
tato.ashmavarShe nihate jalavarShamanantaram |
dhArAbhirakShamAtrAbhiH prAdurAsItsamantataH ||3-45-21
nabhasaH prachyutA dhArAstigmavegAH sahasrashaH |
AvR^iNvansarvato vyoma dishashchopadishastathA ||3-45-22
dhArANAM sannipAtena vAyorvisphUrjitena cha |
vardhatA chaiva varSheNa na prAj~nAyata ki~nchana ||3-45-23
dhArA divi cha saMsaktA vasudhAyAM cha sarvashaH |
na spR^ishanti sma taM tatra nipatantyo.anishaM bhuvi ||3-45-24
bAhyato vavR^iShe varShaM nopariShTAttu toyadaH |
mR^igendrpratirUpasya sthitasya yudhi mAyayA ||3-45-25
hate.ashmavarShe tumule jalavarShe cha shoShite |
sasR^ijurdAnavA mAyAmagniM vAyuM cha sarvashaH ||3-45-26
nabhasaH prachyutashchaiva tigmavegaH samantataH |
jvAlAmAlI mahAraudro dIptatejAH samantataH ||3-45-27
sa sR^iShTaH pAvakastena daityendreNa mahAtmanA |
na shashAka mahAtejA dagdhumapratimaujasam ||3-45-28
tamindrastoyadaiH sArdhaM sahasrAkSho.amitadyutiH |
mahatA toyavarSheNa shamayAmAsa pAvakam ||3-45-29
tasyAM pratihatAyAM tu mAyAyAM yudhi dAnavAH |
sasR^ijurghorasa~NkAshaM tamastIvraM samantataH ||3-45-30
tamasA saMvR^ite loke daityeShvAttAyudheShu vai |
svatejasA parivR^ito divAkara ivAbabhau ||3-45-31
trishikhAM bhrukuTIM chAsya  dadR^ishurdAnavA rane |
lalATasthAM trikUTasthAM ga~NgAM tripathagAmiva ||3-45-32 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe pa~nchachatvAriMsho.adhyAyaH