##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 46  HIranyakashipu's Might
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
October 27, 2008##
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH
hiraNyakashipoH parAkramaH  


vaishampAyana uvAcha

tataH sarvAsu mAyAsu hatAsu ditinandanAH |
hiraNyakashipuM sarve viShaNNAH sharaNaM gatAH ||3-46-1
tataH prajvalitaH krodhAtpradahanniva tejasA |
hiraNyakashipurdaityashchAlayAmAsa medinIm ||3-46-2
tataH prakShubhitAH sarve sAgarAH salilAkarAH |
chalitA girayaH sarve sakAnanavanadrumAH ||3-46-3
tasminkruddhe tu daityendre tamobhUtamabhUjjagat |
tamasA samabhUchChannaM na prAj~nAyata ki~nchana ||3-46-4
AvahaH pravahashchaiva vivahashcha samIraNaH |
parAvahaH saMvahashcha udvahashcha mahAbalaH ||3-46-5
tathA parivahaH shrImAnmArutA bhayashaMsinaH |
ityete kShubhitAH sapta mArutA gaganecharAH ||3-46-6
ye grahAH sarvalokasya kShaye prAdurbhavanti vai |
te grahA gagane hR^iShTA vicharanti yathAsukham ||3-46-7
ayogatashcha tArAsu sarveShvR^ikSheShu sa~NgatAH |
sagrahaM sahanakShatraM prajajvAla nabho nR^ipa ||3-46-8
vivarNatvaM cha bhagavAngato divi divAkaraH |
kR^iShNaH kabandhashcha mahA.NllakShyate cha nabastale ||3-46-9
amu~nchachchAsitAM sUryo dhUmavartiM bhayAvahAm |
gaganasthashcha bhagavAnabhIkShNaM paritapyate ||3-46-10
sapta dhUmanibhA ghorAH sUryA divi samutthitAH |
somasya gaganasthasya grahAH tiShThanti shR^i~NgagAH ||3-46-11
vAme cha dakShiNe chaiva sthitau shukrabR^ihaspatI |
shanaishcharo lohitA~Ngo lohitArkasamadyutiH ||3-46-12
samaM samabhirohanti durgANi gaganecharAH |
shR^i~NgANi kanakairghorA yugAntAvartakA grahAH ||3-46-13
chandramAH saha nakShatrairgrahaiH saptabhirAvR^itaH |
charAcharavinAshArthaM rohiNI nAbhyanandata ||3-46-14
gR^ihIto rAhuNA chandra ulkAbhirabhihanyate |
ulkAH prajvalitAshchandre prachelurghoradarshanAH ||3-46-15
devAnAmapi yo devaH so.abhyavarShata shoNitam |
apatangaganAdulkA vidyudrUpAH saniHsvanAH ||3-46-16
akAle pAdapAH sarve puShpyanti cha phalanti cha |
latAshcha saphalAH sarvA yAH prAdurdaityanAshanam ||3-46-17
phale phalAnyajAyanta puShpe puShpaM tathaiva cha |
unmIlanti nimIlanti hasanti cha rudanti cha ||3-46-18
vikroshanti cha gambhIraM dhUmayanti jvalanti cha |
pratimAH sarvadevAnAM kathayanti yugakShayam ||3-46-19
AraNyaiH saha saMsR^iShTA grAmyAshcha mR^igapakShiNaH |
chukrushurbhairavaM tatra mR^igendre samupasthite ||3-46-20 
nadyashcha pratilomA hi vahanti kaluShodakAH |
aparAhNagate sUrye lokAnAM kShayakArake ||3-46-21
na prakAshanti cha disho raktareNusamAkulAH |
vAnaspatyA na pUjyante pUjanArhAH katha~nchana ||3-46-22
vAyuvegena hanyante bhidyante praNudanti cha |
tadA cha sarvabhUtAnAM ChAyA na parivartate ||3-46-23
aparAhNagate sUrye lokAnAM cha yugakShaye |
tadA hiraNyakashipordaityasyopariveshmanaH ||3-46-24
bhANDAgArAyudhAgAre niviShTamabhavanmadhu |
tathaiva chAyudhAgAre dhUmarAjiradR^ishyata ||3-46-25
sa cha dR^iShTvA mahotpAtAnhiraNyakashipustadA |
purohitaM tadA shukraM vachanaM chedamabravIt ||3-46-26
kimarthaM bhagavannete mahotpAtAH samutthitAH |
shrotumichChAmi tattvena paraM kautUhalaM hi me ||3-46-27

shukra uvAcha 

shR^iNu rAjannavahito vachanaM me mahAsura |
yadarthamiha dR^ishyante mahotpAtA mahabhayAH ||3-46-28
yasyaite saMpradR^ishyante rAj~no rAShTre mahAsura |
desho vA hriyate tasya rAjA vA bandhamarhati ||3-46-29
ato bhuddhyA samIkShasva yathA sarvaM praNashyati |
bR^ihadbhayaM hi na chirAdbhavishyati na saMshayaH ||3-46-30
etAvaduktvA shukrastu hiraNyakashipuM tadA |
svastItyuktvA tu daityendraM jagAma svaM niveshanam ||3-46-31
tasmingate sa daityendro dhyAtavAnsuchiraM tadA |
AsA~nchakre sudInAtmA brahmavAkyamanusmaran |
asurANAM vinAshAya surANAM vijayAya cha ||3-46-32
dR^ishyante vividhotpAtA ghorA ghoranidarshanAH |
ete chAnye cha bahavo ghorA hyutpAtadarshanAH ||3-46-33
daityendrANAM vinAshAya dR^ishyante kAlanirmitAH |
tato hiraNyakashipurgadAmAdAya satvaram ||3-46-34
abhyadravata vegena dharaNImanukampayan |
hiraNyakashipurdaityo padA saMsR^iShTavAnmahIm ||3-46-35
saMdaShTauShThapuTaH krodhAdvarAha iva pUrvajaH |
medinyAM kampyamAnAyAM daityendreNa mahAtmanA ||3-46-36
mahIdharebhyo nAgendrA nipeturbhayaviklavAH |
viShajvAlAkulairvaktrairvimu~nchanto hutAshanam ||3-46-37
chatuHshIrShAH pa~nchashIrShAH saptashIrShAshcha pannagAH |
vAsukistakShakashchaiva karkoTakadhana~njayau ||3-46-38
elApatrashcha kAlIyo mahApadmashcha vIryavAn |
sahasrashIrShadhR^i~NnAgo hematAladhvajaH prabhuH ||3-46-39
sheSho.ananto mahIpAlo duShprakampaH prakampitaH |
dIptAnyantarjalasthAni pR^ithivIdharaNAni cha ||3-46-40
tadA kruddhena daityena kampitAni samantataH |
pAtAlatalachAriNyo nAgatejodharAH shivAH ||3-46-41
Apashcha sahasA kruddhA duShprakampyarasAH shubhAH |
nadI bhAgIrathI chaiva sarayUH kaushikI tathA ||3-46-42
yamunA chaiva kAverI kR^iShNA veNA tathaiva cha |
suveNA cha mahAbhAgA nadI godAvarI tathA ||3-46-43
charmaNvatI cha sindhushcha tathA nadanadIpatiH |
mekalaprabhavashchaiva shoNo maNinibhodakaH ||3-46-44
susrotA narmadA chaiva tathA vetravatI nadI |
gomatI gokulAkIrNA tathA pUrNA sarasvatI ||3-46-45
mahI kAlanadI chaiva tamasA puNyavAhinI |
sitA chekShumatI chaiva devikA cha mahAnadI ||3-46-46
jambUdvIpaM ratnavantaM sarvaratnopashobhitaM |
suvarNakUTakaM chaiva suvarNAkaramaNDitam ||3-46-47
mahAnadashcha lohityaH shailakAnanashobhitaH |
pattanaM kaushikAraNyaM draviDaM rajatAkaram ||3-46-48
mAgadhAMshcha mahAgrAmAna~NgAnva~NgAMstathaiva cha |
suhmAnmallAnvidehAMshcha mAlavAnkAshikosalAn ||3-46-49
bhuvanaM vainateyasya suvarNasya cha kaMpitam |
kailAsashikharAkAraM yatkR^itaM vishvakarmaNA ||3-46-50
raktatoyo bhImavego lauhityo nAma sAgaraH |
shubhaH pANDurameghAbhaH kShirodashchaiva sAgaraH ||3-46-51
udayashchaiva rAjendra uchChritaH shatayojanam |
suparNavedikaH shrImannAgapakShiniShevitaH ||3-46-52
bhrAjamAno.arkasadR^ishairjAtarUpamayairdrumaiH |
shAlaistAlaistamAlaishcha karNikAbhishcha puShpitaiH ||3-46-53
ayomukhashcha vipulaH sarvato dhAtumaNDitaH |
tamAlavanagandhashcha parvato malayaH shubhaH ||3-46-54
surAShTrAshcha subAhlIkAH shUrAbhIrAstathaiva cha |
bhojAH pANDyAshcha va~NgAshcha kali~NgAstAmraliptakAH ||3-46-55
tathaivAndhrAshcha puNDrAshcha vAmachUDAH sakeralAH |
kshobhitAstena daityena sadevAH sApsarogaNAH ||3-46-56
agastibhuvanaM chaiva yadagamyaM purA kR^itam |
siddhachAraNasa~Nghaishcha sevitaM sumanoharam ||3-46-57
vichitranAgavihagaM supuShpitalatAdrumam |
jAtarUpamayaiH shR^i~NgairapsarogaNasevitam ||3-46-58
giriH puShpatakashchaiva lakShmIvAnpriyadarshanaH |
utthitaH sAgaraM bhitvA vayasyashchandrasUryayoH ||3-46-59
rarAja sumahAshR^i~NgairgaganaM vilikhanniva |
suryachandrAMshusa~NkAshaiH sAgarAmbusamAvR^itaH ||3-46-60
vidyudvAnparvataH shrImAnAyAtaH shatayojanam |
vidyutAM yatra sampAtA nipAtyante nagottame ||3-46-61
R^iShabhaH parvatashchaiva shrImAnR^iShabhasaMsthitaH |
ku~njaraH parvatashchaiva yatrAgastyagR^ihaM mahat ||3-46-62
vishAkharathyA durdharShA sarpANAmAlayA purI |
tathA bhogavatI chApi daityendreNAbhikaMpitA ||3-46-63
mahAmeghagirishchaiva pAriyAtrashcha parvataH |
chakravAMstu giriH shreShTho vArAhashchaiva parvataH ||3-46-64
prAgjyotiShapuraM chaiva jAtarUpamayaM shubham |
yasminvasati duShTAtmA narako nAma dAnavaH ||3-46-65
merushcha parvatashreShTho meghagambhIraniHsvanaH |
ShaShTiM tatra sahasrANi parvatAnAM vishAMpate ||3-46-66
taruNAdityasa~NkAsho mahendrashcha mahAgiriH |
devAvAsaH shubhaH puNyo girirAjo divaM gataH ||3-46-67
hemashR^i~Ngo mahAshailastathA meghasakho giriH |
kailAsashchApi duShkampo dAnavendreNa kampitaH ||3-46-68
yakSharAkShasagandharvairnityaM sevitakandaraH |
shrImAnmanoharashchaiva nityaM puShpitapAdapaH |3-46-69
hemapuShkarasa~nChannaM tena vaikhAnasaM saraH |
kampitaM mAnasaM chaiva rAjahaMsairniShevitam ||3-46-70
vishR^i~NgaH parvatashchaiva kumArI cha saridvarA |
tuShArachayasa~NkAsho mandarashchaiva parvataH ||3-46-71
ushirabhIjashcha girI rudropasthastathAdrirAT |
prajApateshcha nilayastathA puShkaraparvataH ||3-46-72
devAvR^itparvatashchaiva tathA vai vAluko giriH |
krau~nchaH saptarShishailashcha dhUmavarNashcha parvataH ||3-46-73
ete chAnye cha girayo deshA janapadAstathA |
nadyashcha sAgarAshchaiva dAnavendreNa kampitAH ||3-46-74
kapilashcha mahIputro vyAghrAkShashchaiva kampitaH |
khecharAshcha nishAputrAH pAtAlatalavAsinaH ||3-46-75
gaNAstathA pare raudrA meghanAdA~NkushAyudhAH |
Urdhvago bhImavegashcha sarva evAbhikampitAH ||3-46-76

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe ShaTchatvAriMsho.adhyAyaH