##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 47  Hiranyakashipu Killed
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 29, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha saptachatvAriMsho.adhyAyaH
hiraNyakashiporvadho brahmakR^itA nR^isiMhastutishcha


vaishampAyana uvAcha

tatrAdityAshcha sAdhyAshcha vishve cha marutastathA |
rudrA devA mahAtmAno vasavashcha mahAbalAH ||3-47-1
Agamya te mR^igendrasya sakAshaM sUryavarchasaH |
UchuH saMtrastamanaso devA lokakShayArditAH ||3-47-2
jahi deva diteH putraM dAnavaM lokanAshanam |
durvR^ittamasadAchAraM saha sarvairmahAsuraiH ||3-47-3
tvaM hyeShAmantakR^innAnyo daityAnAM daityanAshana |
tannAshaya hitArthAya lokAnAM svasti vai kuru ||3-47-4
tvaM guruH sarvalokAnAM tvamindrastvaM pitAmahaH |
R^ite tvadanyachCharaNaM na bhUtaM na bhavishyati ||3-47-5
tachChrutvA vachanaM  devo devAnAmAdisaMbhavaH |
nanAda sumahAnAdamatigambhIraniHsvanam ||3-47-6
pATitAnyasurendrANAM mR^igendreNa mahAtmanA |
siMhanAdena mahatA hR^idayAni manAMsi cha ||3-47-7
gaNaH krodhavasho nAma kAlakeyastathA paraH |
vegashcha vaigaleyashcha saimhikeyashcha vIryavAn ||3-47-8
saMhrAdIyo mahAnAdo mahAvegastathA paraH |
kapilashcha mahIputro vyAghrAkShaH kShitikampanaH ||3-47-9
khecharAshcha nishAputrAH pAtAlatalachAriNaH |
gaNastathAparo raudro meghanAdo.a~NkushAyudhaH ||3-47-10
Urdhvago bhImavegashcha bhImakarmArkalochanaH |
vajrI shUlI karAlashcha hiranyakashipustataH ||3-47-11
jImUtaghanasa~NkAsho jImUta iva vegavAn |
jImUtaghanasaMnAdo jImUtasadR^ishadyutiH ||3-47-12
dR^iptairdaityagaNaistuShTo mR^igendreNa mahAtmanA |
devArirditijo dR^ipto nR^isiMhaM samupAdravat ||3-47-13
samutpatya tatastIkShNairmR^igendreNa mahAnakhaiH |
tatro~NkArasahAyena vidArya nihato yudhi ||3-47-14
	mahI cha lokashcha shashI nabhashcha 
		grahAshcha sUryashcha dishashcha sarvAH |
	nadyashcha shailAshcha mahArNavAshcha 
		gatAH prakAshaM ditiputranAshAt ||3-47-15
tataH pramuditA devA R^iShayashcha tapodhanAH |
tuShTuvurvividhaiH stotrairAdidevaM sanAtanam ||3-47-16

devA UchuH

yattvayA vihitaM deva nArasiMhamidaM vapuH |
etadevArchayiShyanti parAvaravido janAH |
mR^igendratvaM cha lokeShu sarvasattveShu vA vibho ||3-47-17
gAyanti tvAM cha munayo mR^igendra iti nityashaH |
tvatprasAdAtsvakaM sthAnaM pratipannAH sma vai vibho ||3-47-18
evamukto devasa~NghairnarasiMho mahAmanAH |
brahmA cha paramaprIto viShNoH stotramudairayat ||3-47-19

brahmovAcha

bhavAnakSharamavyaktamachintyaM guhyamuttamam |
kUTasthamakR^itaM kartR^i sanAtanamanAmayam ||3-47-20
sA~Nkhyayoge cha yA buddhistattvArthapariniShThitA |
tAM bhavAndeva vidyAtmA puruShaH shAshvato dhruvaH ||3-47-21
tvaM vyaktashcha tathAvyaktastvattaH sarvamidaM jagat |
bhavanmayA vayaM deva bhavAnAtmA bhavAnprabhuH ||3-47-22
chaturvibhaktamUrtistvaM sarvalokavibhurguruH |
chaturyugasahasreNa sarvalokAntakAntakaH ||3-47-23
[ chaturdevashchaturhotrashchaturAtmA sanAtanaH ]
pratiShThA sarvabhUtAnAmanantabalapauruShaH |
kapilaprabhR^itInAM cha yatInAM paramA gatiH ||3-47-24
anAdimadhyanidhanaH sarvAtmA puruShottamaH | 
sraShTA tvaM tvaM cha saMhartA tvameko lokabhAvanaH ||3-47-25
bhavAnbrahmA cha rudrashcha mahendro varuNo yamaH |
bhavAnkartA vikartA cha lokAnAM prabhuravyayaH ||3-47-26
	parAM cha siddhiM paramaM cha devaM
		paraM cha mantraM paramaM manashcha |
	paraM cha dharmaM paramaM yashashcha
		tvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-27
	paraM cha satyaM paramaM havishcha
		paraM pavitraM paramaM cha mArgam |
	paraM cha hotraM paramaM cha yaj~naM
		tvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-28
	paraM sharIraM paramaM cha dhAma
		paraM cha yogaM paramAM cha vANIm |
	paraM rahasyaM paramAM gatiM cha
		tvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-29
	paraM parasyApi paraM cha yatparaM 
		paraM parasyApi paraM cha devam |
	paraM parasyApi paraM prabhuM cha
		tvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-30
	paraM parasyApi paraM pradhAnaM
		paraM parasyApi paraM cha tattvaM |
	paraM parasyApi paraM cha dhAtA
		tvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-31
	paraM parasyApi paraM rahasyaM 
		param parasyApi paraM paraM yat |
	paraM parasyApi paraM tapo ya-
		ttvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-32
	paraM parasyApi paraM parAyaNaM
		paraM cha guhyaM cha paraM cha dhAma |
	paraM cha yogaM paramaM prabhutvaM
		tvAmAhuragryaM puruShaM purANam ||3-47-33

vaishampAyana uvAcha

evamuktvA sa bhagavAnsarvalokapitAmahaH |
stutvA nArAyaNaM devaM brahmalokaM gataH prabhuH ||3-47-34
tato nadatsu tUryeShu nR^ityantIShvapsaraHsu cha |
kShIrodasyottaraM kUlaM jagAma prabhurIshvaraH ||3-47-35
nArasiMhIM tanuM tyaktvA sthApayitvA cha tadvapuH |
paurANaM rUpamAsthAya yayau sa garuDadhvajaH ||3-47-36
aShTachakreNa yAnena bhUtiyuktena shobhinA |
avyaktaH prakR^itirdevaH saMsthAnamagamatprabhuH ||3-47-37
evaM mahAtmanA tena nR^isiMhavapuShA tadA |
devena nihataH pUrvaM hiraNyakashipushcha saH ||3-47-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhaprAdurbhAve hiraNyakashipuvadhakathane 
saptachatvAriMsho.adhyAyaH