##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 48  Coronation of Bali
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 29, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athAShTachatvAriMsho.adhyAyaH
vAmanaprAdurbhAve balerabhiShekaH


vaishampAyana uvAcha

nR^isiMha eSha kathito bhUyo.ayaM vAmano.aparaH |
yatra vAmanamAsthAya rUpaM rUpavidAM varaH ||3-48-1
balerbalavato yaj~ne balinA viShNunA purA |
vikramaistribhirAkramya trailokyamakhilaM hR^itam ||3-48-2
samudravasanA chorvIM nAnAnagavibhUShitA |
hR^itvA dattA surendrAya shakrAya prabhaviShNunA ||3-48-3

jajamejaya uvAcha

atra me saMshayo brahmannatra kautUhalaM mahat |
kathaM nArAyaNo devo vAmanatvamupAgataH ||3-48-4
yaH purANe purANAtmA bhutvA nArAyaNaH prabhuH |
padmanAbho mahAbAhurlokAnAM prakR^itirdhruvaH ||3-48-5
anAdimadhyanidhanastrailokyAdiH sanAtanaH |
devadevaH surAdhyakShaH kR^iShNo lokanamaskR^itaH ||3-48-6
havyakavyavahaH shrImAnhavyakavyabhugavyayaH |
adityA devamAtushcha kathaM garbhe.abhavat prabhuH |
sraShTA yo vAsavasyApi sa kathaM vAsavAnujaH ||3-48-7
prasUto devadevesho viShNutvaM prAptavAnkatham |
etadAchakShva me vipra prAdurbhAvaM mahAtmanaH ||3-48-8

vaishampAyana uvAcha

shR^iNu rAjankathaM divyAmarchitAmR^iShipu~NgavaiH |
purANaiH kavibhiH proktAM brahmoktAM brAhmaNeritAm ||3-48-9
mArIchasya sureshasya kashyapasya prajApateH |
aditirditirdve bhArye bhaginyau janamejaya ||3-48-10
adityAM jaj~nire devAH kashyapasya mahAtmanaH |
dhAtAryamA cha mitrashcha varuNo.aMsho bhagastathA ||3-48-11
indro vivasvAnpUShA cha parjanyo dashamastathA |
tathaikAdashamastvaShTA dvAdasho viShNuruchyate ||3-48-12
dityAM jAto hi balavAnhiraNyakashipuH prabhuH |
tasyAnujasya daityendro hiraNyAkShaH pratApavAn ||3-48-13
hiraNyakashipoH putrAH pa~ncha ghoraparAkramAH |
prahrAdashchAnuhrAdashcha jambhaH saMhrAda eva cha ||3-48-14
virochanashcha prAhlAdistasya putro baliH smR^itaH |
putrapautraM cha balavatteShAmakShayamavyayam ||3-48-15
tejasvinAM surArINAM daityendrANAM manasvinAm |
gaNAH subahusho rAjandeshe deshe sahasrashaH ||3-48-16
te dR^iShTvA nArasiMhena hiraNyakashipuM hatam |
daityA devavadhArthAya balimindraM prachakrire ||3-48-17
dR^iShTvA dharmaparaM nityaM satyavAkyaM jitendriyam |
shauryAdhyayanasaMpannaM sarvaj~nAnavishAradam ||3-48-18
parAvaragR^ihItArthaM tattvadarshinamavyayam |
tejasvinaM suraripuM hiraNyakashipuM yathA ||3-48-19
abhiShekeNa divyena baliM vairochaniM tathA |
daityAdhipatye ditijAstadA sarve.abhyapUjayan ||3-48-20
abhiShiktastadA daityairbalirbalavatAM varaH |
brahmaNA chaiva tuShTena hiraNyakashipoH pade ||3-48-21
abhiShikto.asuragaNairbalirvairochanistadA |
kA~nchanaiH kalashaiH sphItaiH sarvatIrthAmbusaMvR^itaiH ||3-48-22
jayashabdaM tatashchakrurabhiShiktasya dAnavAH |
baleratulavIryasya siMhAsanagatasya vai ||3-48-23
kR^itvendraM dAnavAH sarve baliM balavatAM varam |
tapo vij~nApayAmAsuH shirobhiH patitAH kShitau ||3-48-24

daityA UchuH 

viditaM tava daityendra hiraNyakashipo yathA |
trailokyamAsIdakhilaM jagatsthAvaraja~Ngamam ||3-48-25
pitAmahaM tu hatvA te sureshvaraniShUdana |
hR^itaM tadaiva trailokyaM shakrashchaivAbhiShechitaH ||3-48-26
tatpitAmaharAjyaM tvaM pratyAhartumihArhasi |
asmAbhiH sahito nAtha trailokyamidamavyayam |
pratyAnayasva bhadraM te rAjyaM paitAmahaM prabho ||3-48-27
	asuragaNasahasrasaMvR^itastvaM 
		jaya divi devaganAnmahAnubhAvAn |
	amitabalaparAkramo.asi rAja-
		nnatishayase svaguNaiH pitAmahaM svaM ||3-48-28

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmane balerabhiSheke aShTachatvAriMsho.adhyAyaH