Harivamsha MahA PurANam - bhaviShya Parva
    athaikonapa~nchAshattamo.adhyAyaH
    trailokyavijayArthaM balerudyogaH, mayasya yuddhAbhigamanaM cha
    harivamsha in the mahAbharata - bhaviShyaparva
    Chapter 49 - asura-s under bali mobilise for war with deva-s
vaishampAyana uvAcha
    nishamya teShAM vachanaM mahAmati-
        rbalistadA prItamanA mahAbalaH |
    Aj~nApayAmAsa sa daityakoTiM
        trailokyamadyaiva jayAma sarvam ||3-49-1
vaishampAyana said:
Hearing the words spoken by those with great intellect, the highly powerful bali became pleased in his mind. He ordered the millions of demons: Now, let us conquer all the three worlds.
tasya tadvachanaM shrutvA balervairochanasya tu |
udyogaM paramaM chakrurdAnavA yuddhadurmadAH ||3-49-2
Hearing the words of bali, the son of virochana, there, the sons of danu (demons), proud with the false feeling of victory in battle, began to assemble the armies.
mahApadmo nikumbhashcha kumbhakarNashcha vIryavan |
kA~nchanAkShaH kapiskandho mainAkaH kShitikampanaH ||3-49-3
mahApadma, nikumbha, the valiant kumbhakarNa, kA~nchanAkSha, kapiskandha, mainAka, kShitikampana,
shitakeshordhvavaktrashcha vajranAbhaH shikhI jaTI |
sahasrabAhurvikaTo vyAghrAkShaH priyadarshanaH ||3-49-4
those demons with white hairs and mouth pointing up, vajranAbha, shikhi, jaTi, sahasrabAhu (having thousand arms), vikaTa, vyAghrAkSha, priyadarshana,
ekAkSha ekapAnmuNDo vidyudakShashchaturbhujaH |
gajodaro gajashirA gajaskandho gajekShaNaH ||3-49-5
ekakSha (one eyed demon), ekapAt, demon with shaved head, vidyudakSha, chaturbhuja (four-armed), gajodara, gajashira, gajekShaNa,
aShTadaMShTrashchaturvaktro meghanAdI jalaMdharaH |
karAlo jvAlajihvAsyaH shatA~NgaH shatalochanaH ||3-49-6
aShTadaMShTra (demon with eight teeth), chaturvaktra (with four mouths), maghanAdi (with voice like thundering cloud), jalaMdharah (one who holds water), karAla, jvAlajihvAsyah (having flaming tongue), shatA~Nga (having hundred limbs), shatalochana (having hundred eyes),
sahasrapAdaH sumukhaH kR^iShNashchaiva mahAsuraH |
raNotkaTo dAnapatiH shailakampI kulAkuliH ||3-49-7
sahasrapAda (one with hundred feet), sumukhaH, the great black coloured demon (kR^iShNa), raNotkaTa, dAnapati, shailakampi (one who shakes the rocks), kulAkuli,
samudro rabhasashchaNDo dhUmrashchaiva mahAsuraH |
gotrajo gokShuro raudro godantaH svastiko dhruvaH ||3-49-8
samudra, rabhasa, chaNDa, the great demon dhUmra, gotraja, gokShura, raudra, godanta (one with teeth of cow), svastika and dhruva,
mAMsalo mAMsabhakShashcha vegavAnketumA~nChibiH |
pa~NkadigdhasharIrashcha bR^ihatkIrtirmahAhanuH ||3-49-9
mAMsala, maMsabhakSha (who eats meat), vegavAn, ketumAn, shibi, pa~NkadigdhasharIra (whose body is smeared with dirt), bR^ihatkIrti, mahAhanu (one having a great cheek),
samaprabho vikumbhANDo virUpAkSho mahodaraH |
shvetashIrShashchandrahanushchandrahA chandratApanaH ||3-49-10
samaprabha, vikumbhANDa, virUpAkSha (with distorted eye), mahodara (having a huge belly), shvetashIrSha (white head), chandrahanu, chandraha (slayer of moon), chandratApana (who tortures the moon),
vikSharo dIrghabAhushcha madyapo mArutAshanaH |
tAlajaMgho mahAbhAgaH sarabhaH shalabhaH krathaH ||3-49-11
vikShara, dIrghabAhu, madyapa, mArutAshana (who eats air), tAlajaMgha, mahAbhAga, sarabha, shalabha, kratha,
samudramathano nAdI vitatashcha mahAbalaH |
pralambo narako vyAlI dhenukaH kAlalochanaH ||3-49-12
samudramathana, nAdIi, vitata, mahAbala, pralamba, naraka, vyAli, dhenuka, kAlalochana,
variShThashcha gariShThashcha bhUtalomA tathA vidhuH |
duShprasAdaH kirItI cha sUchIvaktro mahAsuraH ||3-49-13
variShTha, gariShTha, bhUtaloma, vidhu, duShprasAda, kirIti, the great demon sUchivaktra,
subAhuH ka~njabAhushcha karaNaH kalashodaraH |
somapo devayAjI cha pravaro vIramardanaH ||3-49-14
subAhu, ka~njabAhu, karaNa, kalashodara, somapa, devayAji, pravara, vIramardana,
supathaH khaNDamuktishcha shikhinetraH shikhidhvajaH |
yathAsmR^iti mayA proktA marIcheH kIrtivardhanAH ||3-49-15
supatha, khaNDamukti, shikhinetra, shikhidvaja, who enhance the fame of the race of marichi - I named the demons as I remember.
ete chAnye cha bahavo nAnAbhUShaNabhUShitAH |
rathaughairbahusAhasrairyayuryoddhumariMdamAH ||3-49-16
These as well as many other demons, the oppressors of enemies, decorated with varieties of ornaments along with many thousands of groups of chariots, proceeded for battle.
divyAmbaradharA daityA divyamAlyAnulepanAH |
divyaishcha kavachairnaddhA divyaishchaivochChritairdhvajaiH ||3-9-17
The sons of diti (demons) were wearing divine clothes, smeared with divine pastes, protected by divine shields and were having divine flags flying high.
divyAyudhadharA daityA garjamAnA yathAmbudAH |
bR^ihadbhI rathaghoShaishcha chAlayanto vasuMdharAm ||3-49-18
The sons of diti (demons) were holding divine weapons and roaring as if they were water bearing clouds. They were riding on the earth with loud chariot sounds.
    mahAbalA divyabalAstradhAriNo
        bhuja~NgabhogapratimairmahAbhujaiH |
    sudurjayA daityavR^iShAH surArayo
        ditipriyA lohitalohitekShaNAH ||3-49-19
The sons of diti were with great arms, holding weapons having divine power, having great arms like serpents with decorations. The bulls of demons, difficult to be conquered, the enemies of deva-s, dear to diti were having eyes blood-red like copper.
    te jagmurarkajvalanendravIryA
        mahendravajrAshanitulyavegAH |
    vivR^ittadaMShTrA haridhUmrakeshA
        vivardhamAnAH sharadIva meghAH ||3-49-20
The valiant demons with eyes blazing like sun, equal in speed to the lightning vajra of the great indra, with protruding fangs, with green hair like smoke, were growing like clouds of the autumn season.
sahasrabAhurbANashcha baleH putro mahAbalaH |
rathAtirathakoTyA vai sannahyata mahAbala ||3-49-21
The highly powerful son of bali, the powerful bANa having thousand arms made millions of chariots ready (for battle).
sarve mAyAdharA daityAH sarve divyAstrayodhinaH |
sarve madabalotsiktA sarve labdhavarAH purA ||3-49-22
All the sons of diti were proficient in illusion. All were capable of fighting with divine weapons. All were proud with power. All had obtained boons earlier.
sarve kA~nchanashailAbhAH pItakausheyavAsasaH |
kirIToShNIShamukuTA divyabhUShaNabhUShitAH ||3-49-23
All were splendorous like golden mountains. All were wearing yellow silk clothes. All were wearing crowns, turbans and headgears decorated with divine ornaments.
hiraNyakavachAH sarve hiraNyadhvajaketavaH |
syandanasthA vyarAjanta shAradA iva khe grahAH ||3-49-24
All were wearing golden shields. All were having golden flags and flagstaffs. They sparkled in the chariots like the planets sparkle in the autumn sky.
tApanIyairvarairniShkairanalajvalitaprabhaiH |
hemaparvatashR^i~NgasthAH puShpitA iva kiMshukAH ||3-49-25
They were wearing golden ornaments on the neck and breast which were blazing like fire, like the flowering Butea Frondosa trees (kiMshuka) on the peaks of golden mountains.
teShAM madhyagato bANaH prAvR^iShIvotthito ghanaH |
sthitaH shaktigadApANistrinalvapratime rathe ||3-49-26
Among them, bANa stood high like a rain bearing cloud, holding the spear shakti and mace in his hands, in his large chariot, having a circumference of three furlongs.
vichitrAshvadhvajayuge chitrabhaktivirAjite |
gadAparighasaMpUrNe hemajAlavibhUShite ||3-49-27
The chariot was yoked with strange horses and flagstaff. It sparkled with strange decorations. It was complete with mace and bludgeons and decorated with golden items.
anvIyamAno ditijairvAlakhilyairivAMshumAn |
nAnApraharaNairghoraistIkShNadaMShTrairivoragaiH ||3-49-28
As sun is surrounded by vAlakhilya-s (thumb sized sages), bANa was surrounded by the sons of diti, terrible, having sharp fangs like serpents, who were holding varieties of weapons.
pa~ncha tasya mahAvIryA dAnavA yuddhadurmadAH |
rarakShU rathamavyagrA vyAditAsyA bhayAvahAH ||3-49-29
His chariot was protected by five highly valiant sons of danu (demons), fearful, who were with false pride of victory in battle, who were undisturbed and who had wide open mouths.
subAhurmeghanAdashcha bhImagarbhashcha vIryavAn |
tathA kanakamUrdhA cha vegavAnketumAniti ||3-49-30
They were subAhu, meghanAda, the valiant bhImagarbha, kanakamUrdha and the speeding ketumAn.
    kanakarajatabhaktichitrapArshve
        patagapatipratime rathe sthito.abhUt |
    jaladaninadatulyanemighoShe
        suragaNasainyavadhAya dAnavendraH ||3-49-31
The indra (king) of demons, bANa stood in the chariot, which was like the king of the birds, having strange golden and silver lines.
anAyuShAyAH putrastu balo nAma mahAsuraH |
vR^itaH shatasahasreNa rathAnAM bhImavarchasAm ||3-49-32
The son of anAyuSha, the great demon called bala, was having a hundred thousand chariots with huge body.
yuktamR^ikShasahasreNa rathamAruhya vIryavAn |
nIlAyasamayaM ghoraM vAyasA~NkaM sudurjayaM ||3-49-33
The valiant demon mounted on a chariot, yoked with one thousand bears, a terrible chariot of iron, which is difficult to conquer and which has a crow on the flag.
nIlAmbaradharaH shrImAnvaidUryAchalasannibhaH |
mahatA rathavegena prayayau dAnavastadA ||3-49-34
The auspicious son of danu (demon) wearing blue clothes, shining and huge like a mountain of diamonds, then proceeded with a high speed of his chariot.
tatraikArNavasa~NkAshe sainyamadhye vyarAjata |
prabhAtasamaye shrImansamudrastha ivAMshumAn ||3-49-35
There, among the army, large like the one ocean, he sparkled like the sun who reaches the sea in the morning time.
    sutaptajAmbUnadatulyavarchasA
        nishAkarAkArataDidguNAkaraH |
    kirITamukhyena vibhAti shobhinA
        yathAgiriH shR^i~NgavareNa bhAsvatA ||3-49-36
The demon, having the qualities of nishAkara (moon), sparkled with the best of crowns, with the splendor of molten gold, like a mountain with the best of the peaks shines (on the earth).
ShaShTI rathasahasrANi namucherasurasya vai |
kharayuktAni sarvANi meghatulyaravANi cha ||3-49-37
The demon namuchi had sixty thousand chariots. All were yoked with donkeys having colour equal to the clouds.
nAnApraharaNAH sarve sarve te chitrayodhinaH |
mahAbhraghanasa~NkAshA vegavanto mahAbalAH ||3-49-38
All the demons were capable of fighting with varieties of weapons. All were expert warriors. All were huge like great white clouds. All were highly powerful and having great speed.
ratho vyAghrasahasreNa yuktaH paramavegavAn |
namucherasurendrasya sarvaratnavibhUShitaH ||3-49-39
The chariot of the (indra) king of demons, namuchi, was yoked with one thousand tigers, having high speed and decorated with all kinds of ornaments.
shArdUlachihnaH shushubhe tasya keturhiraNmayaH |
rathamadhye sureshasya madhyaMdinaraviryathA ||3-49-40
The golden flag with tiger sparkled in the middle of the chariot of the lord of the demons, like the sun of mid day.
    sa bhImavegashcha mahAbalashcha
        pragR^ihya chApaM himavAniva sthitaH |
    nIlAmbaraH kA~nchanapaTTanaddho
        dishAgajo yadvadupetakakShaH||3-49-41
That highly powerful demon, having great speed, stood (on the chariot) holding the bow like the mountain himavat, wearing blue clothes like a huge elephant of the directions, having a golden chain and a golden turban.
ki~NkiNIjAlanirghoShaM tapanIyavibhUShitam |
sapatAkadhvajopetaM sasaMdhyamiva toyadam ||3-49-42
The chariot was having the sound of bells, decorated with gold, along with flag and flagstaff, like a rain bearing cloud in the evening sky,
chakraishchaturbhiH saMyuktamaShTanalvAyatAntaraM |
hemajAlAkulaM dIptaM kAlachakramivoditam ||3-49-43
having four wheels, with eight furlongs wide, full of golden ornaments, sparkling like the wheel of time,
nAnAyudhadharaM ghoraM vyAghracharmapariShkR^itam |
IhAmR^igagaNAkIrNaM chitrabhaktivirAjitam ||3-49-44
having varieties of weapons, terrible, modified with tiger skin, along with groups of IhAmR^iga, beautified with many colourful lines,
tUNIrasharasaMpUrNaM shaktitomarasa~Nkulam |
gadAmudgarasaMbAdhaM chAparatnavibhUShitam ||3-49-45
complete with quiver full of arrows, along with the spear shakti and lances, maces and hammers, and a bow decorated with jewels,
yuktamR^ikShasahasreNa lambakesaravarchasA |
rAjatena vikIrNena shobhitaM siMhaketunA ||3-49-46
and yoked with one thousand bears having wide manes. The silver chariot dazzled with a flag having lion on it.
sa tena shushubhe daityo mayo mAyAvisarpiNA |
ratharatne sthitaH shrImAnudayastha ivAMshumAn ||3-49-47
The son of diti (demon), maya, dazzled with that chariot which moved fast by illusion. The auspicious demon dazzled on the jewel among chariots like the rising morning sun.
    vimalarajatabindushobhitA~NgaM
        maNikanakojjvalachArubhaktichitram |
    ayutashatasahasramUrjitAnAM
        maymanuyAti tadA mahArathAnAm ||3-49-48
With their limbs sparkling by pure silver dots, decorated with colourful lines, sparkling with jewels and gold, ten thousands of hundred thousand energetic demons, great chariot fighters accompanied the demon maya.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi vAmanaprAdurbhAve mayasya yuddhAbhigamane ekonapa~nchAshattamo.adhyAyaH
This is the forty-ninth chapter of bhaviShyaparva, harivaMsha, khila of mahAbhArata, in the manifestation of vAmana, asura-s under bali mobilise for war with deva-s
##Itranslated by G. Schaufelberger, schaufel @ wanadoo.fr October 30, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition, send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
Translated to English by A. Purushothaman [purushothaman_avaroth @ yahoo.com] and A. Harindranath
June 17, 2012##