##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 49 Rakshasas under Bali Mobilise for War with Devas
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 30, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonapa~nchAshattamo.adhyAyaH
trailokyavijayArthaM balerudyogaH, 
mayasya yuddhAbhigamanaM cha

 
vaishampAyana uvAcha

	nishamya teShAM vachanaM mahAmati-
		rbalistadA prItamanA mahAbalaH |
	Aj~nApayAmAsa sa daityakoTiM
		trailokyamadyaiva jayAma sarvam ||3-49-1
tasya tadvachanaM shrutvA balervairochanasya tu |
udyogaM paramaM chakrurdAnavA yuddhadurmadAH ||3-49-2
mahApadmo nikumbashcha kumbakarNashcha vIryavan |
kA~nchanAkShaH kapiskandho mainAkaH kShitikampanaH ||3-49-3
shitakeshordhvavaktrashcha vajranAbhaH shikhI jaTI |
sahasrabAhurvikaTo vyAghrAkShaH priyadarshanaH ||3-49-4
ekAkSha ekapAnmuNDo vidyudakShashchaturbhujaH |
gajodaro gajashirA gajaskandho gajekShaNaH ||3-49-5
aShTadaMShTrashchaturvaktro meghanAdI jalaMdharaH |
karAlo jvAlajihvAsyaH shatA~NgaH shatalochanaH ||3-49-6
sahasrapAdaH sumukhaH kR^iShNashchaiva mahAsuraH |
ranotkaTo dAnapatiH shailakampI kulAkuliH ||3-49-7
samudro rabhasashchaNDo dhUmrashchaiva mahAsuraH |
gotrajo gokShuro raudro godantaH svastiko dhruvaH ||3-49-8
mAMsalo mAMsabhakShashcha vegavAnketumA~nChibiH |
pa~NkadigdhasharIrashcha bR^ihatkIrtirmahAhanuH ||3-49-9
samaprabho vikumbhANDo virUpAkSho mahodaraH |
shvetashIrShashchandrahanushchandrahA chandratApanaH ||3-49-10
vikSharo dIrghabAhushcha madyapo mArutAshanaH |
tAlajaMgho mahAbhAgaH sarabhaH shalabhaH krathaH ||3-49-11
samudramathano nAdI vitatashcha mahAbalaH |
pralambo narako vyAlI dhenukaH kAlalochanaH ||3-49-12
variShThashcha gariShThashcha bhUtalomA tathA vidhuH |
duShprasAdaH kirItI cha sUchIvaktro mahAsuraH ||3-49-13
subAhuH ka~njabAhushcha karaNaH kalashodaraH |
somapo devayAjI cha pravaro vIramardanaH ||3-49-14
supathaH khaNDamuktishcha shikhinetraH shikhidhvajaH |
yathAsmR^iti mayA proktA marIcheH kIrtivardhanAH ||3-49-15
ete chAnye cha bahavo nAnAbhUShaNabhUShitAH |
rathaughairbahusAhasrairyayuryoddhumariMdamAH ||3-49-16
divyAmbaradharA daityA divyamAlyAnulepanAH |
divyaishcha kavachairnaddhA divyaishchaivochChritairdhvajaiH ||3-9-17
divyAyudhadharA daityA garjamAnA yathAmbudAH |
bR^ihadbhI rathaghoShaishcha chAlayanto vasuMdharAm ||3-49-18
	mahAbalA divyabalAstradhAriNo
		bhuja~NgabhogapratimairmahAbhujaiH |
	sudurjayA daityavR^iShAH surArayo
		ditipriyA lohitalohitekShaNAH ||3-49-19	
	te jagmurarkajvalanendravIryA
		mahendravajrAshanitulyavegAH |
	vivR^ittadaMShTrA haridhUmrakeshA 
		vivardhamAnAH sharadIva meghAH ||3-49-20
sahasrabAhurbANashcha baleH putro mahAbalaH |
rathAtirathakoTyA vai sannahyata mahAbala ||3-49-21
sarve mAyAdharA daityAH sarve divyAstrayodhinaH |
sarve madabalotsiktA sarve labdhavarAH purA ||3-49-22
sarve kA~nchanashailAbhAH pItakausheyavAsasaH |
kirIToShNIShamukuTA divyabhUShaNabhUShitAH ||3-49-23
hiraNyakavachAH sarve hiraNyadhvajaketavaH |
syandanasthA vyarAjanta shAradA iva khe grahAH ||3-49-24
tApanIyairvarairniShkairanalajvalitaprabhaiH |
hemaparvatashR^i~NgasthAH puShpitA iva kiMshukAH ||3-49-25
teShAM madhyagato bANaH prAvR^iShIvotthito ghanaH |
sthitaH shaktigadApANistrinalvapratime rathe ||3-49-26
vichitrAshvadhvajayuge chitrabhAktivirAjite |
gadAparighasaMpUrNe hemajAlavibhUShite ||3-49-27
anvIyamAno ditijairvAlakhilyairivAMshumAn |
nAnApraharaNairghoraistIkShNadaMShTrairivoragaiH ||3-49-28
pa~ncha tasya mahAvIryA dAnavA yuddhadurmadAH |
rarakShU rathamavyagrA vyAditAsyA bhayAvahAH ||3-49-29
subAhurmeghanAdashcha bhImagarbhashcha vIryavAn |
tathA kanakamUrdhA cha vegavAnketumAniti ||3-49-30
	kanakarajatabhaktichitrapArshve-
		patagapatipratime rathe sthito.abhUt |
	jaladaninadatulyanemighoShe
	        suragaNasainyavadhAya dAnavendraH ||3-49-31
anAyuShAyAH putrastu balo nAma mahAsuraH |
vR^itaH shatasahasreNa rathAnAM bhImavarchasAm ||3-49-32
yuktamR^ikShasahasreNa rathamAruhya vIryavAn |
nIlAyasamayaM ghoraM vAyasA~NkaM sudurjayaM ||3-49-33
nIlAmbaradharaH shrImAnvaidUryAchalasannibhaH |
mahatA rathavegena prayayau dAnavastadA ||3-49-34
tatraikArNavasa~NkAshe sainyamadhye vyarAjata |
prabhAtasamaye shrImansamudrastha ivAMshumAn ||3-49-35
	sutaptajAmbUnadatulyavarchasA 
		nishAkarAkArataDidguNAkaraH |
	kirITamukhyena vibhAti shobhinA
		yathAgiriH shR^i~NgavareNa bhAsvatA ||3-49-36
ShaShTI rathasahasrANi namucherasurasya vai |
kharayuktAni sarvANi meghatulyaravANi cha ||3-49-37
nAnApraharaNAH sarve sarve te chitrayodhinaH |
mahAbhraghanasa~NkAshA vegavanto mahAbalAH ||3-49-38
ratho vyAghrasahasreNa yuktaH paramavegavAn |
namucherasurendrasya sarvaratnavibhUShitaH ||3-49-39
shArdUlachihnaH shushubhe tasya keturhiraNmayaH |
rathamadhye sureshasya madhyaMdinaraviryathA ||3-49-40
	sa bhImavegashcha mahAbalashcha
		pragR^ihya chApaM himavAniva sthitaH |
	nIlAmbaraH kA~nchanapaTTanaddho 
		dishAgajo yadvadupetakakShaH||3-49-41
ki~NkiNIjAlanirghoShaM tapanIyavibhUShitam |
sapatAkadhvajopetaM sasaMdhyamiva toyadam ||3-49-42
chakraishchaturbhiH saMyuktamaShTanalvAyatAntaraM |
hemajAlAkulaM dIptaM kAlachakramivoditam ||3-49-43
nAnAyudhadharaM ghoraM vyAghracharmapariShkR^itam |
IhAmR^igagaNAkIrNaM chitrabhaktivirAjitam ||3-49-44
tUNIrasharasaMpUrNaM shaktitomarasa~Nkulam |
gadAmudgarasaMbAdhaM chAparatnavibhUShitam ||3-49-45
yuktamR^ikShasahasreNa lambakesaravarchasA |
rAjatena vikIrNena shobhitaM siMhaketunA ||3-49-46
sa tena shushubhe daityo mayo mAyAvisarpiNA |
ratharatne sthitaH shrImAnudayastha ivAMshumAn ||3-49-47
	vimalarajatabindushobhitA~NgaM
		maNikanakojjvalachArubhaktichitram |
	ayutashatasahasramUrjitAnAM
		maymanuyAti tadA mahArathAnAm ||3-49-48

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve mayasya yuddhAbhigamane
ekonapa~nchAshattamo.adhyAyaH