##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 50 Mobilisation under Shambara and Others
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 31, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha pa~nchAshattamo.adhyAyaH
shambarAdidaityasannahanam


vaishampAyana uvAcha

pulomA tu mahAdaityastimirAkAragahvaram |
ArurohAyasaM ghoraM rathaM pararathArujam ||3-50-1
utkarNaparvatAkAraM lohajAlAntarAntaram |
nemighoSheNa mahatA kShubhyantamiva sAgaram ||3-50-2
gadAparighanistriMshaiH satomaraparashvadhaiH |
shaktimudgarasa~NkIrNaM satoyamiva toyadam ||3-50-3
rathamuShTrashasreNa saMyuktaM vAyuveginA |
pulomA.a.aruhya yuddhAya prasthito yuddhadurmadaH ||3-50-4
SaShTI rathasahasrANi pulomAnaM mahAratham |
anvayuH sUryavarNAni pradIptAnIva tejasA ||3-50-5
khadgadhvajena mahatA taptakA~nchanavarchasA |
bhrAjate rathamadhyasthaH parvatastha ivAMshumAn ||3-50-6
	suchAruchAmIkarapaTTanaddhAM
		mahAgadAM kAlanibhAM mahAbalaH |
	pragR^ihya babhrAja sa shatrumadhye
		kArShNAyasIM keturivAsthitorvyAm ||3-50-7
hayagrIvastu balavAnhayagrIvairmahAsuraiH |
vR^itaH shatasahasreNa rathAnAM rathisattamaH ||3-50-8
dharAdharanibhAkAraM sapatnAnIkamardanam |
syandanaM bhImamAsthAya yuddhAyAbhimukhaH sthitaH ||3-50-9
shvetashailapratIkAshaH shvetakuNDalabhUShanaH |
shushubhe rathamadhyasthaH shvetashR^i~Nga ivAchalaH ||3-50-10
mahatA saptashIrSheNa shobhito nAgaketunA |
vaiDUryamaNichitreNa pravAlA~NkurashobhinA ||3-50-11
	amitabalaparAkramAkR^itInAM
		vararathinAmanujagmurUrjitAnAm |
	asuragaNashatAni gachChamAnaM
		tridashagaNA iva vAsavaM prayAntam ||3-50-12
prahrAdastu mahAprAj~naH sarvashAstravishAradaH |
sarvamAyAdharaH shrImAn yaShTAkratushatairapi ||3-50-13
samanahyata tejasvI pAvakArchiHsamaprabhaH |
rathAnIkena mahatA durdinAmbodanAdinA ||3-50-14
shUreNAmitavIryeNa hemakuNDaladhAriNA |
vR^ito daityasahasreNa devairiva pitAmahaH ||3-50-15
svavIryAdagraNIrdR^ipto mattavAraNavikramaH |
surasainyasya sarvasya pratikShobha iva sthitaH ||3-50-16
svavIryeNodadhestulyaH pradIptAgniriva jvalan |
tejasA bhAskarAkAraH kShamayA pR^ithivIsamaH ||3-50-17
tAladhvajena dIptena rathenAtivirAjata |
taM yAntamanuyAnti sma dAnavAH shatasa~NghashaH ||3-50-18
sarve hiranyakavachAH sarve ratnavibhUShitAH |
divyA~NgarAgAbharaNAH samareShvanivartinaH ||3-50-19
jAmbUnadavichitrA~NgA vaiDUryavikR^itA~NgadAH |
divyasyandanamadhyasthAH khasthA iva mahAgrahAH ||3-50-20
	AchAravAMshchaiva jitendriyashcha 
		dharme rataH satyaparo.anasUyaH |
	sthito.agnitoyAmbudavAyukalpo
		rUpI yathA sarvaharaH kR^itAntaH ||3-50-21
shambarastu mahAmAyo rathayUthapayUthapaH |
Aruroha rathaM divyaM sarvayuddhavishAradaH ||3-50-22
lohitAkSho mahAbAhuH prataptottamakuNDalaH |
jImUtaghanasa~NkAsho divyasraganulepanaH ||3-50-23
vidyujjyotirnikAshena mukuTenArkavarchasA |
maNiratnavichitreNa vaiDuryavarashobhinA ||3-50-24
tapanIyena mahatA kavachena virAjata |
saMdhyAbhreNeva sa~nchChannaH srImAnastashilochchayaH ||3-50-25
triMshachChatasahasrANi daityAnAM chitrayodhinAm |
balinAM kAlakalpAnAmanvayuH shambaraM tadA ||3-50-26
yuktaM hayasahasreNa shuklavarNena rAjatA |
krau~nchadhvajena dIptena rathenAhavashobhinA ||3-50-27
	vyAsaktavaiDUryasuvarNajAlaM 
		nAnAviha~Ngairapi bhaktichitram |
	vidyutprabhaM bhImaravaM suvegaM
		rathaM samAruhya rarAja daityaH ||3-50-28

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve shambarAdidaityasannahane
pa~nchAshattamo.adhyAyaH