##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 51  More mobilisation.  Finally  Bali Comes out for Battle
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
November 3rd, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikapa~nchAshattamo.adhyAyaH
surAsurayuddhe baleH svayamudyogavarNanam


vaishampAyana uvAcha

anuhrAdashhcha tatraiva daityaH paramadurjayaH |
hiraNyakashipoH putraH prayayau yuddhalAlasaH ||3-51-1
chatushchakreNa yAnena trinalvapratimena tu |
yuktenAshvairmahAvIryaiH siMhavaktrairajihmagaiH ||3-51-2
bhImagambIranAdena nemighoSheNa vIryavAn |
chAlayanvasudhAM sarvAM sashailavanakAnanAm ||3-51-3
vimardamAnA daityaughA anuhrAdaM yayuH shubhAH |
shataM shatasahsrANAM rathAnAM hemamAlinAm ||3-51-4
parighairbhindiphAlaishcha bhallaiH pAshaiH parashvadhaiH |
vividhAyudhahastAste shUlamudgarapANayaH ||3-51-5
suvarNajAlanirmuktairvajraishcha samala~NkR^itAH |
rathaishchitraishcha kavachaiH sajjamAnA mahAsurAH ||3-51-6
	tadA vishAlochChritashailarUpe
		babhau rathe kA~nchanachitritA~Nge |
	daityAdhipaH sattvabalAnurUpe  
		samAsthitastvapratime surUpe ||3-51-7
virochanashcha balavAnvaishvAnarasamadyutiH |
mahatA rathavaMshena sarvAstrakushalaH shuchiH ||3-51-8
vyUhAnAM viniyogaj~no j~nAnavij~nAnatattvavit |
baleH pitA suravaraH surANAmiva vAsavaH ||3-51-9
sarvAyudhasamopetaM ki~NkiNIjAlabhUShitam |
yuktAnAM vAjimukhyAnAM sahasreNAshugAminAm ||3-51-10
rathamAruhya daityendro babhau merurivAparaH |
ki~NkiNIjAlaparyantaM gajendradhvajashobhitam |
saMdhyAbhrasamavarNAbhiH patAkAbhirala~NkR^itam ||3-51-11
	pravAlajambUnadabhaktichitraM
		vyAlaM vikArAntaranemighoSham|
	rathaM samAruhya kirITamAlI 
		yayau sa yuddhAya mahAsurendraH ||3-51-12
virochanAnujashchaiva kujaMbho nAma dAnavaH |
syandanairbahusAhasrairmaNikA~nchanabhUShitaiH ||3-51-13
vR^ito madabalAtsiktairdevAribhirariMdamaH |
prAsapAshagadAhastairdAnavairyuddhakA~NkShibhiH ||3-51-14
sa parvatanibhAkAro bhinnA~njanachayaprabhaH |
mahatA bhrAjamAnena kirITena suvarchasA ||3-51-15
sarvaratnavichitreNa kavachena cha saMvR^itaH |
mahatA dIptavapuShA ratnenendurivAMshumAn ||3-51-16
shAtakaumbhena mahatA tAlavR^ikSheNa ketunA |
rarAja rathamadhyastho merustha iva bhAskaraH ||3-51-17
	raNapaTurativIryasattvabuddhiH 
		surasamarAbhimukhaH prayAti tUrNam |
	asuragaNasamAvR^itaH kujambha-
		stridashagaNairiva vR^itrahAmarendraH ||3-51-18
asilomA cha tatraiva dAnavaH parvatAyudhaH |
dAruNaM vapurAsthAya dAruNo dAruNAnanaH ||3-51-19
raudraH shakaTachakrAkSho mahAkAyo mahAbalaH |
kR^iShNavAsA mahAdaMShTraH kirITI lohitAnanaH ||3-51-20
vR^ito daityasahasraughairgiripAdapayodhibhiH |
nAnArUpadharairdR^iptairdaityaistridashashatrubhiH ||3-51-21
	te shUlahastA gagane charanta
		itastatastoyadavR^indatulyAH |
	khaM ChAdayantastapanIyaniShkA
		yathonnatAH prAvR^iShi kAlameghAH ||3-51-22
anAyuShAyAH putrastu vR^itro nAma mahAsuraH |
devashatrurmahAkAyastAmrAsyo nirnatodaraH ||3-51-23
dIptajihvo harishmashrurUrdhvaromA mahAhanuH |
nIlA~Ngo lohitamukhaH kirITI lohitAmbaraH ||3-51-24
AjAnubAhurvikR^itaH shvetadaMShTro vibhIShaNaH |
mahAmAyAdharo bhImo hemakeyUrabhUShaNaH ||3-51-25
mahatA maNichitreNa kavachena tu saMvR^itaH |
hemamAlAdharo raudrashchakraketuramarShaNaH ||3-51-26
ki~NkINishatasa~NghuShTaM tapanIyavibhUShitam |
yuktaM hayasahasreNa raktadhvajapatAkinam ||3-51-27
rathAnIkena mahatA yuddhAyAbhimukho yayau |
divyaM syandanamAsthAya daityAnAM nandivardhanaH ||3-51-28
	tapitakanakabiMdupi~NgalAkSho
		dititanayo.asurasainyayuddhanetA |
	vikasitakamalAbhachAruchakShuH
		sitadashanaH shushubhe rathAsanasthaH ||3-51-29
ekachakrastu tatraiva sUryachakra ivoditaH |
kAlachakrasamo raudrashchakrAyudha ivodyataH |
sarvAyasamayaM divyaM rathamAsthAya bhAsuram ||3-51-30
vR^ito daityagaNairdR^iptaiH kAlAyasashilAyudhaiH |
tasyAshItisahasrANi rathinAM chitrayodhinAm ||3-51-31
sarve kAlantakaprakhyA rudhirAkShA mahAbalAH |
AyasaiH kA~nchanaishchaiva sannaddhA varavarNinaH ||3-51-32
vyarAjantAntarikShasthA nIlA iva payodharAH |
[ saMdaShTauShThapuTA ghorA mahAkAyA mahAsurAH |
vadhAya surasainyasya sannahyanta mahAbalAH ]
sarve kAlAntakaprakhyA dhIrAH samaradurjayAH ||3-51-33
sAgarodaragambIrA nIlavaktrA durAsadAH |
rejuryAnto.asuravarA velAtItA ivArNavAH ||3-51-34
	te bhImamAyAH susamR^iddhakAyAH
		kirITinaH kA~nchanabhUshitA~NgAH |
	yayustadA svAyudhadIptahastA	
		nabhaH sapakShA iva parvatendrAH ||3-51-35
saMdiShTo baliputreNa vR^itrabhrAjA mahAsuraH |
vadhAya surasainasya saMnahyasveti vIryavAn ||3-51-36
hematAlI mahAdaMShTraH sragvI ruchirakuNDalaH |
raktamAlyAmbaradharashchaNDaH samaradurjayaH ||3-51-37
sumahAvR^ittanayanaH sa kirITI dhanurdharaH |
prabhinna iva mAta~NgaH shArdUlasamavikramaH ||3-51-38
mahAtAlanibhaM chApaM tathA ruchirasAyakam |
visphArayanmahAvegaM vajraniShpeShaniHsvanam ||3-51-39
rathena kharayuktena dvajena bhujagena ha |
shushubhe syandanasthaH sa sandhyAgata ivAMshumAn ||3-51-40
rathaistu bahusAhasrairhemapaTTavibhUShitaiH |
kUTamudgarasaMpUrNairjalapUrNairivAmbudaiH |
sa daityendro.abhichakrAma tasminyuddha upasthite ||3-51-41
	pavanasamagatirvishAlavakShA
		vikasitapa~NkajachArugarbhagauraH |
	pravararathagato yayau sa tUrNaM
		tridashagaNairabhilakShitaprabhAvaH ||3-51-42
siMhikAtanayashchaiva rAhurnAma mahAsuraH |
vikaTaH parvatAkAraH shatashIrShA shatodaraH ||3-51-43
pItamAlyAmbaradharo jAmbUnadavibhUShitaH |
snigdhavaiDUryasa~NkAshaH padmapatranibhekShaNaH ||3-51-44 
sarvakA~nchanasaMyuktaM maNijAlapariShkR^itam |
patAkashatasa~NkIrNaM  yuktaM paramavAjibhiH ||3-51-45
Aruroha rathaM divyaM daityaH paramavIryavAn |
nanAda cha mahAnadaM kampayanvasudhAtalam ||3-51-46
mayena vihito divyastasya keturhiraNmayaH |
mayUrapakShasa~NkAshaM kavachaM chAyasaM mahat ||3-51-47
bhImavegaravaishchAnyai rathairdivyaiH subhAsuraiH |
nAnApraharaNAkIrNaiH sevyamAno mahAbalaH ||3-51-48
	asuragaNapatirgajendragAmI
		atirabhasagatirmahAsurANAm |
	arigaNamabhito vibhuH prayAto
		girivaramastamivAMshumAntsudIptaH ||3-51-49
viprachittistu tatraiva danorvaMshavivardhanaH |
kashyapasyAtmajaH shrImAnbrahmaNastejasA samaH ||3-51-50
yaShTA kratusahasrANAM vedavittapasAnvitaH |
svayaMbhuvA dattavaro varadashcha svayaMbhuvaH |
IshitvaM cha mahatvaM cha vashitvaM cha mahAdyuteH ||3-51-51
aishvaryaguNasaMpanno brahmeva svayamUrjitaH |
sArdhaM putraishcha pautraishcha sannahyata mahAbalaH ||3-51-52
sarve mAyAdharAH shUrAH kR^itAstrA raNadurjayAH |
sarve kamalavarNabhA hemakUTochChrayochChrayAH ||3-51-53
sarve rajatasa~NkAshAH kailAsashikharopamAH |
mayena nirmitAsteShAM sarve mAyAmayA rathAH ||3-51-54
vicharanto vyarAjanta shAradA iva toyadAH |
sarve haMsadhvajAH shvetAH shvetadaNDasamuchChrayAH ||3-51-55
shvetAmbaradharA daityAH shvetamAlyavibhUShitAH |
shvetAtapatrAH sarve te shvetakuNDalamaNDitAH ||3-51-56
muktAhAravR^itoraskA bhAnti nAkeshvarA iva |
mahAgrahanibhAkArAH shatrUNAM lomaharShaNAH ||3-51-57
raktachitrAmbaradharAshchitrAbharaNabhUShitAH |
trailokyavijayaM nAma rathamAsthAya vIryavAn ||3-51-58
kailAsashikharAkAramaShTanalvAyatAntaram |
yuktaM vAjisahasreNa sitena shivavarchasA |
patAkAshatasa~nChannaM nAnAyudhavikalpitam ||3-51-59
	himAMshukundaprAtimaM vishAlaM 
		sitAtapatraM danujeshvarasya |
	vibhAti tasyopari dhAryamANam
		shvetAdrimUrdhopagataH shashA~NkaH ||3-51-60
keshI dAnavamukhyastu  jihmastAmrAkShadarshanaH |
nIlameghachayaprakhyaH kAlaH puruShavigrahaH ||3-51-61
mahAgrahanibhAkAraH shatrUNAM lomaharShaNaH |
chitramAlyAmbaradharo raktAbharaNabhUShitaH ||3-51-62
shatAkShaH shatabAhushcha harishmashrurmahAbalaH |
sha~NkukarNo mahAnAdo vapuShA ghoradarshanaH ||3-51-63
yuktaM mahiShakairdivyairghaNTAkoTikR^itasvanam |
mahAvAridharAkAramAsthAya rathamuttamam ||3-51-64
dhvajenoShTreNa mahatA nIlakesaravarchasA |
nAnArAgavichitrAbhiH patAkAbhirvibhUShitam ||3-51-65
dvipa~nchAshatsahasrANi  rathAnAmugravarchasaAm |
yayustasyAsurendrasya prayAtasya surAnprati ||3-51-66
bhAnti bhinnA~njananibhAH prayAtasya mahAtmanaH |
daMShTrArdhachandravadanAH sabalAkA ivAmbudAH ||3-51-67
	tattasya vaiDUryasuvarNachitraM
		vidyutprabhaM bhAskararashmitulyam |
	kirITamAbhAtyasurottamasya 
		dAvAgnidIptaM shikharaM yathAdreH ||3-51-68
vR^iShaparvAsurachaiva shrImAMshcha surasUdanaH |
Aruroha rathaM divyaM merushR^i~NgamivAMshumAn ||3-51-69
	pravAlajAmbUnadachitrakUbaraM
		mahArathaM bhArasahaM mahArham |
	svala~NkR^itaM rAjatahemakuNDalaM
		gabhastinakShatrataDinnikAsham ||3-51-70
	keyUrayuktA~NgadanaddhabAhuH
		sahasratAreNa cha charmaNA saH |
	sA~NgrAmikairAbharaNaishcha chitrai-
		rmadhyAhnasUryapratimo babhuva ||3-51-71
	mahAbalo baddhatalA~Ngulitro
		balotkaTaH kiMshukalohitAkShaH |
	pragR^ihya chAmIkarachAruchitraM
		chApaM sthito vR^ittavishAlanetraH ||3-51-72
	mahAsurendrashcha mahAsurairvR^ito
		balistadA syandanamAruroha |
	vaiDUryahemopachitaM vishAlaM 
		vidyutprabhaM ShoDashanalvamAtram ||3-51-73
	yuktaM sahasreNa diteH sutAnAM
		gajAnanAnAM vikR^itAkR^itInAm|
	chAmIkaroraHsthalabhUShitAnAM
		pranardatAM prAvR^iShi chAmbudAnAm ||3-51-74
	mahArathaM devarathaprakAshaM
		sahasramAyena mayena sR^iShTam |
	IhAmR^igAkrIDitabhaktichitraM
		divyaM rathaM divyarathAnuyAtam ||3-51-75
	saki~NkiNIkaM vimalaM suvistR^itaM
		hiraNmayaiH padmashatairala~NkR^itam |
	abhyAdade vaijayikIM jayAya
		srajaM balirhemavichitrapuShpAm ||3-51-76
	Abadhya mAlAM prabhayA vichitrAM
		balistadA bhAti bhujairvishAlaiH |
	rarAja taiH sarvasamR^iddhiyuktai-
		rmahArchiShA sUrya ivAmbarasthaH ||3-51-77
	srajaM tadAbadhyati chAsya durgA
		sarvAsurANAmiva hArabhUtAm |
	vairochaniH sarvashriyAbhijuShTo
		vibhrAjate.asau sharadIva chandraH ||3-51-78
	merostaTairvA jvalanaprakAshai-
		rAdityasaMyuktamivAbhrajAlam |
	prAsAshcha pAshAshcha hiraNyabaddhA 
		varmANi khaDgAshcha parashvadhAshcha ||3-51-79
	dhanUMShi vajrAyudhasapramANi 
		divyA gadA vajramukhAshcha shaktyaH |
	divyAshcha khaDgA vishikhAshcha dIptA
		nArAchapUrNA vividhAshcha tUNAH ||3-51-80
	dhR^itA rathe daityavR^iShasya tasya
		chakAshire prajvalitA yatholkAH |
	te chAmarApIDadharAH sudaMShTrAH 
		suvarNamuktAmaNihemachitrAH ||3-51-81
	vIjyanti bAlavyajanairvinItA 
		mahAsurAH syandanavedikAsthAH |
	ayaHshirA ashvashirA durApaH 
		shibirmata~Ngo vishirAH shatAkShaH ||3-51-82
	ayo nikumbhaH krathanashcha dAnavo
		rarakShire te dasha dAnavAdhipam |
	purashcharAshchaiva sahasrasho.asurAH
		padAtayo dAnavarAjarakShiNaH ||3-51-83
	shataghnichakrAshanishaktipANayaH 
		prajagmuragre.anilatulyaveginaH |
	ghaNTAH sushabdAstapanIyabaddhA 
		ADambarA gargaraDiNDimAshcha ||3-51-84
	mahAravA dundubhayashcha nedU
		rathaprayANe ditijeshvarasya |
	tasyotthitaH kA~nchanavedikADhyo 
		hiraNmayo divyamahApatAkaH ||3-51-85
	mahAdhvajo vai tapanIyanaddho 
		rarAja vIrasya yathA vivasvAn |
	samuchChritaM kA~nchanamAtapatraM 
		srakkA~nchanI vakShasi chAsya bhAti ||3-51-86
	samantatashchApyasurAshcharanti
		daityarShayaH prA~njalayo jayanti |
	purohitAH shatruvadhe samAhitA-
		stathaiva chAnye shrutashIlavR^iddhAH ||3-51-87
	japaishcha mantraishcha tathauShadhIbhi-
		rmahAtmanaH svastyayanaM prachakruH |
	sa tatra vastrANi shubhAshcha gAvaH 
		phalAni puShpANi tathaiva niShkAn ||3-51-88
	balirdvijebhyaH prayataH prayachCha-
		nvirAjate.atIva yathA dhaneshaH |
	sahasrasUryo bahuki~NkiNIkaH 
		parArddhyajAmbUnadahemachitraH ||3-51-89
	sahasrachandrAyutatArakashcha
		ratho baleragnirivAvabhAti |
	tamAsthito dAnavasa~NgR^ihItaM
		mahAbalaH kArmukadhR^iksabANaH ||3-51-90
	udvartayiShyaMstridashendrasenA-
		matIva raudraM sa bibharti rUpam |
	sa vegavAnvIrarathaughasa~NkulaH 
		prayAti devAnprati daityasAgaraH ||3-51-91
	mahArNavo vIchitara~Ngasa~Nkulo
		yathA jalaughairyugasaMshaye tathA |
	trailokyavitrAsakarairvapurbhi-
		stAnyagrato yAnti bale rathasya |
	mahAbalAnyuchChritakArmukANi 
		saparvatAnIva vanAni rAjan ||3-51-92	

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmane balerudyoge ekapa~nchAshattamo.adhyAyaH