##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 52  Devas Prepare for Battle
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
November 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH
devasainyAnAM yuddhodyogaH


vaishampAyana uvAcha

shrutaste daityasainyasya vistaro janamejaya |
bhUyastridashasainyasya shR^iNu vistaramAditaH ||3-52-1
surAdhipastu bhagavAnAj~nApayata vai surAn |
marudgaNAMstathAdityAnvishvAndevAMshcha vAsavaH ||3-52-2
vasUnaShTau bhR^ishaM sarvAnyakSharakShomahoragAn |
vidyAdharagaNAnsarvAngandharvAMshcha mahAbalAn ||3-52-3
mahArNavAMshcha shailAMshcha tathA rudrAnmahaujasaH |
yamavaishravaNau chobhau varuNaM cha janAdhipam ||3-52-4
ye tu siddhA mahAtmAnaH pitarashcha manasvinaH |
rAjarShayashcha shatasho yogasiddhAstathaiva cha ||3-52-5
tridashAj~nApakaH shakra Aj~nApayati vIryavAn |
bhavanto daityanAshAya sannahyantAmiti prabhuH ||3-52-6
shakrasya vachanaM shrutvA tataH sarve divaukasaH |
sannahyanta mahAtmAnaH shakrasya samavikramAH ||3-52-7
nAnAkavachinaH sarve vichitrakavachadhvajAH |
nAnAyudhodyatakarA mattA iva mahAgajAH ||3-52-8
kechidAruruhurvyAghrAnkechidAruruhurgajAn |
kechidAruruhurnAgAnkechidAruruhurvR^iShAn ||3-52-9
harinetro harishmashrurdviradairAvR^itadhvajam |
rathaM harihayairyuktaM sa prAyAtsamaraM prati ||3-52-10
	AdityavarNaM virajaM sudhautaM
		tvaShTrA svayaM nirmitamIshvarArtham |
	jAlaishcha jAmbUnadabhaktichitrai-
		ralaMkR^itaM kA~nchanadAmabhishcha ||3-52-11
	sakUbaropaskarabandhureShaM 
		vidyutprabhAbhiH kR^itamAbhitAmram |
	kailAsashR^i~NgopamamindrayAnaM
		suchAruchArupratichakrachakram ||3-52-12
	tArAsahasraiH khachitaM jvaladbhi-
		rdevArhamAlyArchitasarvadeham |
	samuchChritaM shrIdhvajamakShayAkShaM
		prajvAlyamAnaM puruShottamena ||3-52-13
	AsthAya taM bhAskaramAshuvegaM
		shachipatirlokapatiH sureshaH |
	vajrasya dhartA bhuvanasya goptA 
		yayau mahAtmA bhagavAnmahendraH ||3-52-14
	Amuchya varmAtha sahasratAraM
		hutAshanAdityasamaprabhAvam |
	sUryaprabhaM chAmumuche kirITaM 
		mAlAM cha jAmbUnadavaijayantIm ||3-52-15	
	tvaShTrA kR^itaM bhAskararashmidIptaM 
		sutIkShNaghorAmalatIvradhAram |
	mahAsurANAM rudhirArdramugraM
		jagR^ihya vajraM shataparvabhImam ||3-52-16
	mahAshanI dve cha mahAgrahabhe
		dIptAmamoghAM cha sa shaktimugrAm |
	chakraM tathaindraM sumahatpratApaM
		pragR^ihya shakraH prayayau raNAya ||3-52-17
	sahasradR^igbhUtapatiH sanAtanaH 
		sanAtanAnAmapi yaH sanAtanaH |
	khaDgaM cha devAdhipatirmahAtmA 
		vaiyAghramAdAya cha charma chitram ||3-52-18
	kShIrodadhikShobhasamuchChritAni
		purAmR^itAduttamabhUShaNAni |
	devAsurANAM samanirjitAni
		somArkanakShatrataDitprabhANi ||3-52-19
	dattAnyadityA maNikuNDalAni
		yuddhe prayAtasya sureshvarasya |
	tairbhUShito bhAti sahasrachakShu-
		ruddyotayanvai vidisho dishashcha ||3-52-20
	hariH prabhurnetrasahasrachitro
		vibhAti yuddhAbhimukhaH surendraH |
	yathA sitaM shAradamabhrakalpaM
		nabhastalaM hyR^ikShasahasrachitram ||3-52-21
	stuvanti yAntaM vipilairvachobhi-
		rjayAshiShA chorjitasattvavIryam |
	atrirvasiShTho jamadagnirurvo
		bR^ihaspatirnAradaparvatau cha ||3-52-22
	tamanvayurdevagaNA mahendraM
		prayAntamAdityasamAnavarchasam |
	vishve cha devA marutastathaiva 
		sAdhyAstathAdityagaNAshcha sarve ||3-52-23
	te devarAjasya puraMdarasya
		hayAshcha ye mAtalisa~NgR^ihItAH |
	prayAnti deveshvaramudvahanto
		nabhastalaM padbhirivAkShipantaH ||3-52-24
	brahmarShayashchaiva maharShayashcha
		rAjarShayashchAkShayapuNyalokAH |
	sarve.anujagmuH sahasA jvalantaM 
		tejo.anvitaM shakramamitrasAham ||3-52-25
	pragR^ihya shUlAMshcha parashvadhAMshcha
		dIptAni chApAnnyashanIrvichitrAH |
	varmANi chAmuchya hiraNmayAni 
		prayAnti suryAMshusamaprabhANi ||3-52-26
	tathA kubero.ashvasahasrayuktaM 
		shreShThaM rathaM sarvasahaM mahArham |
	divyaM samAruhya raNAya yato 
		dhaneshvaro dIptagadAgrahastaH |3-52-27
	nishAcharAH pAvakadhUmakAyA
		rakShovR^iShA rudrasakhasya tasya |
	vishAlanAnAyudhadIptahastA
		yAntyagrato vaishravaNasya rAj~naH ||3-52-28
	te lohitAkShAH parivArya devaM	
		vrajanti bhinnA~njanachUrNavarNAH |
	yakShottamA yakShapatiM dhaneshaM
		rakShanti vai pAshagadAsihastAH ||3-52-29	
	puNyaH prabhuH prANapatirjitAtmA 
		vaivasvato dharmabhR^itAM variShThaH |
	taDidgaNAbhaM shatavAjiyuktaM
		rathaM samArohata sUryakalpam ||3-52-30
	taM lokapAlaM pitaro.anujagmu-
		rviviktapApA jvalitAstapobhiH |
	sarve cha bhUtA bhuvanapradhAnA 
		nAnAyudhavyagrakarAH subhImAH ||3-52-31
	daNDaM mahAstraM parigR^ihya devo
		lokA~NkushaM nigrahanishchitArtham |
	hiraNmayAnAM kamalotpalAnAM
		mAlAM manoj~nAmavasajya kaNThe ||3-52-32
	sthito.asthimedAmiShalohitArdraM
		sarvAsurANAM nidhanaM virUpam |
	tejomayaM mudgaramugrarUpaM
		vikarShamANo.aruNadhUmranetraH ||3-52-33
	samanvito vyAdhishatairanekai-
		ryayau harishmashrurudArasattvaH |
	mahAsurANAM nidhanAya buddhiM
		chakre tadA vyAdhipatiH kR^itAntaH ||3-52-34
	tatastrishIShairbhujagairbR^ihadbhi-
		ryuktaM rathaM hemachitaM mahAtmA |
	AsthAya kundendunibhaM jalesho 
		yayau raNAyAsuradarpahantA ||3-52-35	
	vaiDUryamuktAmaNibhUShitA~Nga-
		stejomayaH pAshagR^ihItahastaH |
	mahAsurANAM nidhanAya devaH 
		prayAti rUpyA~NgadabaddhabAhuH ||3-52-36
	[ anvIyamAno jaladevatAbhi-	
		rniShechyamANo jalajalaishcha sattvaiH |
	saMstUyamAnashcha  maharShivR^indaiH
		saMpUjyamAnashcha mahAbhuja~NgaiH ]
	kailAsashR^~Ngapratimo.aprameyaH
		samudranAtho.amR^itapo mahAtmA |
	mahoragaiH svaistanayaiH sugupto
		yayau rathenArkasamaprabheNa ||3-52-37
	yuddhAyataM yAntamadInasattvaM
		nabhastale chandramivAtikAntam |
	pashyanti bhUtAni mahAnubhAvaM
		saMhR^iShTaromANi kR^itA~njalIni ||3-52-38
	dhAtAryamAMsho.atha bhago vivasvA-
		nparjanyamitrau cha shachI cha devaH |
	tvaShTA tathaivorjitavishvakarmA
		pUShA cha sAkShAddivi devarAjaH ||3-52-39
	saurachChadaiH sadhvajaki~NkiNIkai-
		rvaiDUryaniShkaishchitahemakaNThaiH |
	hayairvaraiH shakrarathaprakAshai-
		ryuktAnrathAnAruruhuH surAste ||3-52-40
	divAkarAkAranibhAni kechi-
		ddhutAshanArchiHpratimAni kechit |
	nishAkarAMshupratimAni kechi-
		ttaDidgaNoddyotanibhAni kechit ||3-52-41
	nIlAMshumeghapratimAni kechi-
		tkArShNAyasAkAranibhAni kechit |
	varmANi divyAni mahAprabhANi
		tvaShTrA kR^itAnyuttamabhAnumanti ||3-52-42
	Amuchya mAlAshcha suvarNapuShpAH
		prayAnti toyanilatulyavegAH |
	dvAvashvinau chaiva mahAnubhAvau
		rUpottamau dharmabhR^itAM variShThau ||3-52-43
	rathaM samAruhya suvarNachitraM
		raNaM gatau kA~nchanatulyavarNau |
	bhAnoH sutA vai vasavashcha sarve 
		balotkaTA daityavadhAya devAH ||3-52-44
	rathAMshcha nAgAMshcha mahApramANA-
		nAsthAya jagmuH sushubhAstrahastAH |
	rudrAshcha sarve.aruNadhUmavarNAH
		shvetairyayurgopatibhirbR^ihadbhiH ||3-52-45
	mahaujasaH sarvaguNopapannA
		dIptAtmano bhAbhiriva jvalantaH |
	nAnAyudhavyagrakarairbhujaistai-
		rlokAnsamastAniva nirdahantaH ||3-52-46
	yayuH sasainyAstapanIyanaddhAH
		savidyutastoyadharA yathaiva |
	vishve cha devAstapasA jvalanto
		vIryottamAH sUryamarIchivarNAH ||3-52-47
	yayuH sasainyA yudhi durnivAryA
		balotkaTAH padmasahasramAlAH |
	rathaiH suyuktaistapanIyavarNai-
		rvaiDUryamuktAmaNidAmachitraiH ||3-52-48
	nAnAvidhAkArasamAkulAste
		pAriplavaishchaiva sitAtapatraiH |
	tejomayaiH kA~nchanachAruchitraiH 
		sunirmalaiH pAvakasannibhAste ||3-52-49
	urachChadaiH sadhvajaki~NkiNIkai-
		rhayaishcha vAyoH samavegavadbhiH |
	dishAM gajaishchaiva mahAbalaistaiH
		kailAsashR^i~NgapratimairmahadbhiH ||3-52-50
	prajagmurugrAyudhachApahastA-
		shchaturyugAnte jvalitA ivolkAH |
	sAdhyAshcha devAH sumahAprabhAvAH
		svAdhInachakrAH pratidIptavaktrAH |
	prayAnti jAmbUnadabhUShitA~NgA
		gA~NgaughamAtrairgaganairbalaughaiH ||3-52-51	
	vidyotayanto vidisho dishAshcha
		mahAbalAste jayatAM variShThAH |
	variShThapuShTauShThabhujAH sudR^iptA 
		vaishvAnarArkapratimaprabhAvAH ||3-52-52
	te brahmavidbhishcha samasyamAnAH 
		saMpUjyamAnAshcha suraiH sashakraiH |
	gandharvasa~NghairanugamyamAnA 
		vadhAya teShAmasurAdhipAnAm ||3-52-53
	vaiDUryavajrasphaTikAgrachitrai-
		rdhvajaiH suvarNaishcha pariShkR^itAnAm |
	rUpaM babhau chotkaTAbhuShanAnAM
		daityendranAshAya vibhUShitAnAm ||3-52-54
	AtmaprabhhAbhishcha raNotkaTAbhi-
		rvarmaprabhAbhishha tamonudAbhiH |
	dhvajottamAbhiH svasharIrabhAbhi-
		rmahAprabhAbhishcha mahojjvalAbhiH ||3-52-55
	vibhAnti te devavarAH sasAdhyAH 
		pradhmAtasha~NkhasvanasiMhanAdAH ||3-52-56
	mahArathasthAstridivaukasaste
		mahAbalAH shatrubalaM prayAnti |
	mahAstrahastA yayurugrakAyA 
		mahAsurANAM nidhanAya devAH ||3-52-57
	tathaiva sarve mahato.ativIryA
		balotkaTAste samaraM pratItAH |
	yayurmahAmeghasamAnavarNA-
		shchakrAyudhAstoyadanAdanAdAH |V3-52-58
	mahendraketupratimA mahAbalAH
		pragR^ihya sarvAsurasUdanAM gadAm |
	raNotkaTA lohitachandanAktAH 
		sahemamAlyAmbarabhUShitA~NgAH ||3-52-59
	te yuddhashauNDAH sabhujAstravIryA 
		balotkaTAH krodhaviloDitAkShAH |
	yayuH sajAmbUnadapadmamAlA 
		yatheShTanAnAvidhakAmarUpAH |
	khaDgaprabhAshyAmalitAMsapIThAH 
		puraMdaraM vai parivArya devAH ||3-52-60
	vaiDUryachAmIkarachArurupA-
		NyAbadhya gAtreShu mahAprabhANi |
	varmANi daityAstranivAraNAni
		prayAnti yuddhAya sapatnasAhAH ||3-52-61
	tairutthitaiH kA~nchanavedikADhyai-
		rvaradhvajairbhAskararashmivarNaiH |
	yayau surANAM pR^itanograbhAsA
		samunnadantI yudhi siMhanAdAn ||3-52-62
	ityevamuktaM tridiveshvarasya 
		sainyaM tadAsItsumahatprabhAvam |
	yuddhaM prayAtasya jayAvahasya
		vadhAya teShAmasurAdhipAnAm ||3-52-63

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve dvipa~nchAshattamo.adhyAyaH