##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 53  Battle Begins between Devas and Asuras
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
November 10, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha tripa~nchAshattamo.adhyAyaH
devAsurayuddhAdyAraMbhe sanakAdyAgamanam


vaishampAyana uvAcha

	tataH pravR^itto.asuradevavigraha-
		stadadbhuto bhAti surAsurAkulaH |
	velAmatikramya yugAntakAle
		mahArNavAnyonyamivAshrayantaH ||3-53-1
	nAnAyudhoddyotavidIpitA~NgA
		mahAbalA vyAyatakArmukAste |
	raNotsukhA vAraNahastahastAH 
		sudurjayAstoyadanAdanAdAH ||3-53-2
	visphArayantaH sahasA dhanUMShi
		chakrANi chAdityasamaprabhANi |
	samutkShipanto hyashanIshcha ghorAn
		khaDgAMshcha te vajramukhAshcha shaktIH ||3-53-3
	mahAgadAH kA~nchanapaTTanaddhA-
		stathAyasAnkarmukamudgarAMshcha |
	shUlAMshcha vR^ikShAMshcha vigR^ihya dIptA-
		nnadanti shUrAH shatasho raNasthAH ||3-53-4

vaishampAyana uvAcha
		
etasminnantare teShAmanyonyamabhinighnatAm |
dvandvayuddhAnyavartanta devAnAM dAnavaiH saha ||3-53-5
marutAM pa~nchamo yastu sa bANenAbhyayudhyata |
mahAbalaH suravaraH sAvitra iti yaM viduH ||3-53-6
anAyuShAyAH putrastu balo nAma mahAsuraH |
so.ayudhyata raNe.atyugro dhrUveNa vasunA saha ||3-53-7
namuchishchAsurashreShTho dhareNa saha yudhyata |
pravarau vishvakarmANau khyAtau devAsureshvarau ||3-53-8
pulomA tu mahAdaityo vAyunA saha yudhyata |
sasainyaH parvatAkAro raNe.ayudhyata daMshitaH ||3-53-9
hayagrIvastu ditijaH saha pUShNA tvayudhyata |
shUreNAmitavIryeNa bhAskarAkAravarchasA ||3-53-10
shamburastu mahAdaityo mahAmAyo mahAsuraH |
bhagenAyudhyata tadA sahito yuddhadurmadaH ||3-53-11
sharabhaH shalabhashchaiva daityAnAM chandrabhAskarau |
prayuddhau saha somena shaishirAstreNa dhImatA ||3-53-12
virochanastu balavAn balerbalavataH pitA |
viShvaksenena sAdhyena devena cha sa yudhyata ||3-53-13
kujambhastu mahAtejA hiraNyakashipoH sutaH |
aMshenAyudhyata tadA prAsapraharaNena vai ||3-53-14
asilomA tu balinA mArutena samaM vibho |
tadAyudhyata dIptAsyo vikR^itaH parvatAyudhaH ||3-53-15
anAyuShAyAH putrastu vR^itro nAma mahAsuraH |
ashvibhyAM devavaidyAbhyAM saha yudhyata saMyuge ||3-53-16
ekachakrastu ditijashchakrahasto durAsadaH |
sahAyudhyata devena sAdhyena ditijAriNA || 3-53-17
balastu madhupi~NgAkSho vR^itrabhrAtA mahAsuraH |
mR^igavyAdhena rudreNa sahAyudhyata vIryavAn ||3-53-18
rAhustu vikR^itAkAraH shatashIrShA mahodaraH |
ajaikapAdena raNe sahAyudhyata daMshitaH ||3-53-19
keshI tu dAnavashreShThaH prAvR^iTkAlAmbudaprabhaH |
dhaneshvareNa bhImena sahAyudhyata saMyuge ||3-53-20
vR^iShaparvA tu balinA nikumbhena mahAraNe |
vishvedevena vihshveshaH sahAyudhyata vIryavAn ||3-53-21
prahlAdastu mahAvIryo vIraiH svaistanayairvR^itaH |
yuyudhe saha kAlena raNe kAla ivAparaH ||3-53-22
anuhrAdaH kubereNa dhanadena mahAraNe |
gadAhastena yuyudhe shobhayanripuvAhinIM ||3-53-23
viprachittistu daiteyo varuNena mahAtmanA |
pravR^itto vai raNaM kartuM daityANAM nandivardhanaH ||3-53-24
balistu saha shakreNa sureshena mahAtmanA |
yuyudhe devarAjena balinA balavAnraNe ||3-53-25
sheShA devAshcha daityAshcha jaghnuranyonyamAhave |
vinardanto mahAnAdAnprAsAsisharashaktibhiH ||3-53-26
adR^ishyanta mahotpAtA ye proktA jagataH kShaye |
 mArutAH sapta te kShubdhA vyashIryanta mahIdharAH ||3-53-27
sapta chaivotthitAH sUryAH shoShayanto mahArNavAn |
bahunAbhidyata dharA vAyunA mathitA yathA ||3-53-28
vyutthitAshcha mahAmeghAH shakrachApA~NkitodarAH |
praNeduH sarvabhUtAni sarvAH satimirA dishaH ||3-53-29
devAnAmajayo ghoro dR^ishyate kAlanirmitaH |
ghorotpAtaH samudbhUto yugAntasamaye yathA ||3-53-30
	na hyantarIkShaM na disho na bhUmi-		
		rna bhAskaro.adR^ishyata reNujAlaiH |
	vavushcha vAtAstumulAH sudhUmA
		dishashcha sarvAstimiropagUDhAH ||3-53-31
ete chAnye cha bahavo dR^ishyante devanirmitAH |
bhUmau tathAntarikShe cha  mahotpAtAH samantataH ||3-53-32			
tadyuddhaM devairdaityAnAM bhImAnAM bhImadarshanam |
apashyata gururbrahmA sarvaireva suraiH saha ||33-53-33
vedaishchaturbhiH sA~Ngaishcha vidyAbhishcha sanAtanaH |
padmayonirvR^itaH shrImAnsiddhaishcha paramarShibhiH ||3-53-34
	nAnAmaNistambhasahasrachitra-
		mAruhya yAnaM dadR^ishe svayaMbhUH |
	subhAsvaraM bhUtasahasrayuktaM
		pradIpyamAnaM vapuShA vareNa ||3-53-35
	sutaptajAmbUnadabhaktichitra-
		mAnandabherIshatasaMpraNAdam |
	nakShatrachaNDAMshubhiraMshumantaM
		vaiDUryasomArkavibhUShitA~Ngam ||3-53-36 
	tamAtmajo vai pulahaM pulastya-
		stathA marIchirbhR^igura~NgirAshcha |
	R^iksAmabhiH samyagabhiShTuvantaH 
		sevanti devaM varadaM vimAne ||3-53-37
	taM pAvakA lokaguruM svayaMbhuvaM
		sA~NgAshcha vedA makhadevatAshcha |
	sevanti devaM bhuvaneshvareshaM
		bhUtAni chAnyAni mahAnubhAvam ||3-53-38
	ete babhUvushcha maharShisa~NghA 
		vaishvAnarAH pAvakayonayashcha |
	sarve yayurdevapurohitAshcha 
		yuddhotsukAH sarvasurAsurANAm ||3-53-39
	yogeshvarAH ShaT cha divAkarAbhA
		vibhUShaNairbhUShitasarvadehAH |
	antarhitA vai dadR^ishurnabhaHsthA
		nArAyaNashchaiva narashcha devAH ||3-53-40
	vaktraishchaturvedadharaishchaturbhiH 
		saMpUrNachandrapratimaiH sukAntaiH |
	sarvA disho nistimirAshchakAra
		navodito.asau sharadIva chandraH ||3-53-41

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
devAsurayuddhe sanakAdikAgamanaM nAma 
triipa~nchAshattamo.adhyAyaH